Aktualności

Analiza podwójnej istotności w raportowaniu ESG. Rewolucja w ocenie oddziaływań biznesu

Opublikowano: 04.03.2024

Analiza podwójnej istotności stanowi przełom w dziedzinie raportowania ESG, wprowadzając istotne zmiany w podejściu do oceny wpływu firm na otoczenie. W tym artykule zgłębimy proces analizy podwójnej istotności w kontekście raportowania ESG, zwracając uwagę na wyzwania, korzyści i różnice w porównaniu do dyrektywy NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Odkryj, dlaczego ta koncepcja stanowi rewolucję, ale jednocześnie generuje dodatkowe wymogi, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Spis treści:

  1. Co oznacza podwójna istotność?
  2. Wpływ wewnętrzny
  3. Wpływ zewnętrzny
  4. Co to jest istotność finansowa?
  5. Proces oceny istotności
  6. Różnice dyrektywy CSRD w stosunku do NFRD
  7. Podsumowanie

[Czytanie artykułu zajmie około  10 minut]

Analiza podwójnej istotności stanowi znaczący przełom w dziedzinie raportowania ESG, wprowadzając istotne zmiany w podejściu do oceny wpływu firm na otoczenie. Tradycyjnie, badania istotności koncentrowały się na kwestiach bezpośrednio związanych z działalnością firmy. Obecnie istotność, zarówno wewnętrzna (dotycząca wpływu na przedsiębiorstwo), jak i zewnętrzna (dotycząca wpływu przedsiębiorstwa na otoczenie), stają się kluczowymi elementami analizy. Podejście to niesie ze sobą potencjał rewolucji w sposobie, w jaki firmy oceniają i zarządzają kwestiami zrównoważonego rozwoju. Jednakże, dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jest to również nowe wyzwanie, które generuje dodatkowe wymogi i związane z nimi koszty.

W niniejszym artykule skupimy się na zrozumieniu procesu analizy podwójnej istotności w kontekście raportowania ESG. Omówimy, dlaczego ta koncepcja jest tak istotna, jakie korzyści oferuje dla firm, a także jakie nowości wprowadza w porównaniu do dotychczasowych wymagań dyrektywy NFRD (Non-Financial Reporting Directive).

Co oznacza podwójna istotność?


Dyrektywa CSRD rewolucjonizuje podejście do raportowania ESG, wprowadzając innowacyjną koncepcję „podwójnej istotności” (ang. double materiality). Dyrektywa CSRD narzuca firmom obowiązek uwzględnienia w swoich raportach zarówno aspektów wpływających na ich własne działania (znanych jako „wpływ wewnętrzny”), jak i czynników, na które firma sama wpływa (określanych jako „wpływ zewnętrzny”).

Podkreślając potrzebę holistycznego spojrzenia, dyrektywa wskazuje, że każda perspektywa istotności powinna być rozważana indywidualnie. Firmy są zobowiązane do ujawnienia informacji istotnych zarówno z perspektywy „wpływu wewnętrznego”, jak i „wpływu zewnętrznego”. Wprowadzenie tej koncepcji stanowi rewolucję, umożliwiając firmom pełniejsze oddanie wpływu ich działań na zarówno własne struktury, jak i otaczające je środowisko. Dyrektywa CSRD kształtuje nową erę transparentności i precyzji w raportowaniu ESG, przyczyniając się do budowy zaufania zarówno inwestorów, jak i społeczności.

Wpływ wewnętrzny


Wpływ wewnętrzny obejmuje obszary związane z kwestiami środowiskowymi, społecznymi oraz zarządczymi, mającymi bezpośredni wpływ na funkcjonowanie danej organizacji. Nowe wymogi nakładają na firmy obowiązek raportowania wszelkich zagadnień z tych obszarów, które istotnie wpływają na ich wewnętrzną działalność, procesy operacyjne, przyjęte strategie oraz rezultaty finansowe. Konieczność uwzględniania tych aspektów w raportach ESG stanowi istotny krok w kierunku pełniejszego ujawniania wpływu firm na otoczenie, co przyczynia się do budowy przejrzystości i odpowiedzialności przedsiębiorstw wobec swoich interesariuszy. Działania w zakresie środowiska, społeczeństwa i zarządzania stają się integralną częścią raportowania, ukierunkowanego na tworzenie zrównoważonych praktyk biznesowych.

Wpływ zewnętrzny


Wpływ zewnętrzny stanowi kluczową perspektywę w procesie analizy podwójnej istotności w raportowaniu ESG. Ta kategoria odnosi się do wpływu działań podmiotu na społeczeństwo i

środowisko zewnętrzne. Firmy, aby sprostać nowym wymogom, będą zobligowane raportować te kwestie, które są istotne dla inwestorów oraz innych interesariuszy zewnętrznych. Nawet jeśli dana sprawa nie ma bezpośredniego wpływu na same przedsiębiorstwo, to w sytuacjach, gdy firma posiada lub potencjalnie może posiadać wpływ na kwestie istotne dla zainteresowanych stron, również musi ją uwzględniać w swoich raportach.

W praktyce oznacza to, że firmy będą musiały poszerzyć zakres monitorowania i raportowania, aby uwzględnić aspekty społeczne i środowiskowe, które choć nie bezpośrednio wpływają na ich operacje, są kluczowe dla społeczności oraz mają potencjalny wpływ na decyzje inwestorów. To stanowi kolejny krok w kierunku zrównoważonego i transparentnego zarządzania, wymagając od firm pełniejszej odpowiedzialności za oddziaływanie na otoczenie.

Co to jest istotność finansowa?


Dyrektywa CSRD zachęca do integracji informacji dotyczących aspektów środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) z raportowaniem finansowym. Choć to podejście ma na celu zapewnienie spójności i kompleksowości w zakresie raportowania oraz przyczynia się do pełniejszego zrozumienia przez interesariuszy wpływu aspektów środowiskowych, społecznych i zarządczych na wyniki finansowe przedsiębiorstw, to dla MŚP może stanowić istotne utrudnienie.

Wprowadzenie standardów raportowania ESRS podkreśla, że firmy powinny nie tylko prezentować aktualne skutki finansowe związane z kluczowymi ryzykami i możliwościami, ale również skupić się na ujawnianiu, jak te czynniki wpływają na wyniki finansowe i przepływy pieniężne. Dla MŚP, które często dysponują ograniczonymi zasobami, dostosowanie się do tych wymagań może okazać się wyzwaniem.

Mniejsze firmy mogą napotykać trudności zarówno w gromadzeniu szczegółowych danych dotyczących ESG, jak i w dostosowywaniu procesów raportowania finansowego do nowych standardów. Dodatkowo, ponieważ MŚP często nie mają tak rozbudowanych struktur korporacyjnych jak większe przedsiębiorstwa, implementacja kompleksowych systemów raportowania może wiązać się z dodatkowymi kosztami oraz koniecznością dostosowywania struktur organizacyjnych.

Proces oceny istotności


Firmy stoją przed koniecznością przeprowadzenia kompleksowego procesu oceny istotności, aby precyzyjnie określić, które kwestie związane ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem (ESG) mają kluczowe znaczenie dla ich działalności, zgodnie z kryteriami podwójnej istotności. Ten proces wymaga pełnej współpracy pomiędzy zarządem a pracownikami, a także nawiązania dialogu z interesariuszami zewnętrznymi, co pozwala na dokładne wyznaczenie kluczowych aspektów oddziaływań firmy.

Dialog z interesariuszami jest kluczowym elementem, umożliwiającym identyfikację istotnych dla przedsiębiorstwa obszarów oddziaływań oraz ocenę ich wpływu zarówno na poziomie zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Istotne jest uwzględnienie różnorodnych perspektyw i oczekiwań interesariuszy, co pozwala na precyzyjne określenie priorytetów i celów zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowo, kluczowym etapem tego procesu jest wybór tematów istotnych, oparty na dogłębnej analizie ryzyk związanych z ESG, z uwzględnieniem całego łańcucha wartości. Obejmuje to analizę zasobów, źródeł surowców, relacji z dostawcami, praktyk etycznych wśród pracowników dostawców oraz oddziaływań na społeczności lokalne. Takie podejście pozwala na pełne zrozumienie i uwzględnienie wszelkich czynników wpływających na działalność firmy, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania aspektami ESG.

Różnice dyrektywy CSRD w stosunku do NFRD


W porównaniu do dyrektywy NFRD, Dyrektywa CSRD stanowi znaczący krok naprzód, rozszerzając istotnie zakres raportowania dotyczącego ESG i narzucając bardziej rygorystyczne wymagania w zakresie oceny istotności. Nowe przepisy wprowadzają konieczność przeprowadzenia kompleksowej analizy oddziaływań, ryzyk i szans wynikających z własnej działalności przedsiębiorstwa, z równoczesnym uwzględnieniem wpływu na wyniki finansowe.

Wprowadzenie dyrektywy CSRD oznacza, że firmy muszą bardziej skrupulatnie zbadać i zrozumieć wpływ swojej działalności na różne aspekty zrównoważonego rozwoju. Koncepcja oceny istotności staje się bardziej kompleksowa, obejmując zarówno wpływ wewnętrzny, który dotyczy samego przedsiębiorstwa, jak i wpływ zewnętrzny, który wykracza poza granice firmy, oddziałując na społeczeństwo i środowisko.

Niezwykle ważne jest, aby firmy zgłębiały konsekwencje swoich działań na różnych płaszczyznach, uwzględniając zarówno wymiary finansowe, jak i społeczne oraz środowiskowe. Analiza istotności zgodnie z dyrektywą CSRD stawia przed firmami bardziej złożone wyzwania, ale jednocześnie otwiera drzwi do bardziej precyzyjnego, spójnego i pełnego raportowania, co przyczynia się do wzmacniania wiarygodności i transparentności przedsiębiorstw.

Podsumowanie


Podsumowanie artykułu „Analiza podwójnej istotności w raportowaniu ESG. Rewolucja w ocenie oddziaływań biznesu” ukazuje, że analiza podwójnej istotności stanowi znaczący przełom w dziedzinie raportowania ESG, jednak proces związany z wprowadzeniem podwójnej istotności stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dla sektora MŚP. Nowe wymogi nakładają obowiązek dostarczenia bardziej rozbudowanych, porównywalnych i precyzyjnych informacji dotyczących obszaru ESG. Celem tego procesu jest zapewnienie inwestorom oraz innym interesariuszom narzędzi do podejmowania bardziej świadomych decyzji biznesowych i nawiązywania współpracy.

Firmy, zwłaszcza te z sektora MŚP, stają przed koniecznością skoncentrowania się na kompleksowej ocenie wpływu swojej działalności na otoczenie oraz identyfikacji zagadnień zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na długoterminowe cele przedsiębiorstwa. Choć nowe wymogi mogą być uciążliwe, to jednocześnie stanowią one ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenia transparentności korporacyjnej. Wprowadzenie tych zmian to nie tylko odpowiedź na rosnące oczekiwania rynku, ale także szansa dla firm na lepsze zarządzanie ryzykiem, podniesienie poziomu zaufania interesariuszy i budowanie trwałych relacji biznesowych. Dla sektora MŚP może to jednak wymagać dodatkowego wysiłku adaptacyjnego, dlatego kluczowe jest podejście do tych zmian z perspektywy zrównoważonego wzrostu i długofalowego sukcesu przedsiębiorstw.

Jak możemy pomóc jako Fundacja IPS?


Fundacja IPS wspiera polskie małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez promowanie postawy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz udostępnianie niezbędnej wiedzy dotyczącej wdrażania praktyk CSR.

Nasz zespół składa się z ekspertów, którzy opracowują konkretne praktyki CSR, oparte na zgromadzonej wiedzy o prowadzonej działalności oraz badaniu obszarów CSR, które harmonizują się z strategią biznesową przedsiębiorstwa, potrzebami społeczności lokalnych oraz możliwościami współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Nasze działania są zgodne z wytycznymi ISO 26000.

Dzięki współpracy z wieloma ekspertami, przedsiębiorcami, naukowcami oraz przedstawicielami trzeciego sektora, opracowaliśmy darmową publikację, która stanowi nieoceniony przewodnik w procesie kształtowania odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem w sektorze MŚP. Publikacja uwzględnia nasze lokalne uwarunkowania oraz krajowe priorytety, aby wspierać przedsiębiorstwa w budowaniu modelu zarządzania z odpowiedzialnością społeczną.

Polecamy również zapoznać się z publikacją Warsaw Enterprise Institute „Pod ciężarem ESG. Koszty raportowania ESG dla małych i średnich firm w Polsce” dostępną pod linkiem

Masz pytania? Napisz na csr@fips.pl lub kontakt@fips.pl

Najnowsze aktualności

Zachęcamy do udziału w polsko-tajwańskiej konferencji!

Zachęcamy do udziału w polsko-tajwańskiej konferencji!

Zapraszamy na wydarzenie i dyskusję dotyczącą możliwości współpracy z Tajwanem! 24.07.2024r. odbędzie się Bridge no.1 Na stronie organizatora wydarzenia możemy przeczytać: "Droga do współpracy Polski i Tajwanu prowadzi przez mosty….. Ile mostów musimy zbudować? Ile przejść? [Obecnie obserwujemy du
Etyka zawodowa w działaniu. Jak przestrzegać standardów etycznych w biznesie?

Etyka zawodowa w działaniu. Jak przestrzegać standardów etycznych w biznesie?

Etyka zawodowa stanowi fundament każdej działalności biznesowej, niezależnie od branży czy rozmiaru przedsiębiorstwa. W kontekście współczesnego rynku, wciąż rosnącego nacisku na zrównoważone praktyki oraz społeczną odpowiedzialność biznesu, przestrzeganie wysokich standardów etycznych staje się nie