Regulamin newslettera

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Adres poczty elektronicznej Usługodawcy – kontakt@fips.pl
 • Administrator danych osobowych – Usługodawca
 • Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający Subskrybentowi zapisanie się na Usługę Newsletter, za pomocą którego Subskrybent będący osobą fizyczną udostępnia Usługodawcy swoje dane osobowe
 • FIPS – i) Usługodawca, ii) Fundacja Instytut Przedsiębiorczości Społecznej ul. Piotrkowska 270, piętro 13, 90-361 Łódź, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000857857, NIP: 7252302388, REGON: 386917860.
 • Newsletter – informacja udostępniana Subskrybentowi za pośrednictwem platformy MailerLite, przesyłana niecyklicznie na adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta podczas zawierania umowy o świadczenie Usługi Newsletter, zawierająca w szczególności informacje o tematyce biznesowej, w tym artykułów blogowych, wpisów w mediach społecznościowych, informacji o produktach i usługach czy wydarzeniach lub szkoleniach związanych z serwisem fips.pl, w tym informacje handlowe lub marketingowe dotyczące tematów ważnych dla przedsiębiorców, a także aktualności z życia Fundacji.
 • Platforma MailerLite– system do e-mail marketingu i automatyzacji, za pośrednictwem którego jest świadczona Usługa Newsletter
 • Podmiot trzeci – i) osoba fizyczna, ii) osoba prawna, iii) jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, która nie jest Subskrybentem
 • Polityka prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych Subskrybentów będących osobami fizycznymi oraz informacje o plikach cookies i narzędziach analitycznych wykorzystywanych przez stronę internetową FIPS
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usługi Newsletter na odległość
 • Strona/y – Usługodawca lub Subskrybent
 • Strona internetowa FIPS – strona internetowa www.fips.pl za pośrednictwem której Subskrybent może zawrzeć umowę o świadczenie Usługi Newsletter
 • Subskrybent – i) osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ii) osoba prawna, iii) jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, która zawarła umowę o świadczenie Usługi Newsletter
 • Szkodliwe zjawiska w sieci Internet – i) otrzymywanie przez Subskrybenta niechcianej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną (spam), ii) zarażenie urządzeń, z których korzysta Subskrybent, oprogramowaniem typu malware, a w tym wirusami komputerowymi, iii) zarażenie urządzeń, z których korzysta Subskrybent robakami internetowymi (worm), iiii) zainstalowanie na urządzeniach, z których korzysta Subskrybent oprogramowania typu spyware, iiiii) łamanie zabezpieczeń Subskrybenta (cracking), iiiiii) łowienie haseł Subskrybenta (phishing), iiiiiii) niedozwolone przechwytywanie i analizowanie danych Subskrybenta (sniffing)
 • Umowa o świadczenie Usługi Newsletter – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłączeniem wykorzystywania jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, na podstawie której to umowy Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi Newsletter na rzecz Subskrybenta
 • Usługa Newsletter – świadczone niecyklicznie przez Usługodawcę nieodpłatne usługi wysyłania Newslettera Subskrybentom za pośrednictwem platformy MailerLite
 • Usługodawca – Fundacja Instytut Przedsiębiorczości Społecznej ul. Piotrkowska 270, piętro 13, 90-361 Łódź, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000857857, NIP: 7252302388, REGON: 386917860.

§ 2 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Subskrybenta i Usługodawcy oraz zasady i warunki korzystania z Usługi Newsletter świadczonej przez Usługodawcę.

Usługodawca podejmuje kroki w celu zapewnienia poprawnego działania Usługi Newsletter.

Usługa Newsletter jest skierowana do Subskrybentów, którzy są konsumentami, przedsiębiorcami, a także przedsiębiorcami, którym przysługują prawa konsumenta.

Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z usługi Newsletter jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

Wysyłka Newslettera realizowana jest w nieregularnych odstępach czasu, według uznania Usługodawcy.

§ 3 Usługa Newsletter

Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Subskrybenta Usługę Newsletter poprzez wysyłanie Subskrybentowi Newslettera w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej platformy MailerLIte, na uprzednio wskazany przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej podczas zawierania umowy o świadczenie Usługi Newsletter.

Treści przesyłane w ramach Newslettera mają charakter informacyjny lub marketingowy.

W Newsletterze mogą być zawarte odesłania do materiałów prasowych, artykułów, kont społecznościowych bądź stron internetowych.

Warunkiem ostatecznej aktywacji usługi Newsletter jest kliknięcie w link aktywacyjny, który zostanie wysłany automatycznie na Adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę. W momencie dokonania aktywacji usługi Newsletter pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługobiorca może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter aktywując link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter lub przesyłając maila z informacją o rezygnacji z Newslettera na adres kontakt@fips.pl W momencie zgłoszenia rezygnacji z usługi Newsletter pomiędzy stronami w trybie natychmiastowym przestaje obowiązywać umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Każda wiadomość wysłana w ramach usługi Newsletter zawiera ponadto: dane Usługodawcy jako nadawcy Newslettera; wypełnione pole „TEMAT” określające treść wiadomości; opis możliwego sposobu rezygnacji z usługi Newsletter.

§ 4 Zasady korzystania z Usługi Newsletter

 • Warunkiem korzystania z usługi Newsletter wymagane jest posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego oraz poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę (np. Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, MS Internet Explorer, MS Edge) lub aplikację umożliwiającą przeglądanie poczty elektronicznej.
 • Usługi Newsletter są świadczone Użytkownikowi poprzez przesyłanie Newsletterów na adres poczty elektronicznej Subskrybenta za pośrednictwem platformy MailerLite
 • Usługodawca dołoży należytej staranności celem zapewnienia wysokiego standardu bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestępczości oraz ochrony danych osobowych Subskrybenta.
 • Usługodawca jest uprawniony do zakończenia bądź wstrzymania się od świadczenia Usługi Newsletter.

§ 5 Subskrypcja

W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter, należy:

 • wejść na stronę internetową www.fips.pl i wypełnić znajdujący się tam formularz rejestracyjny, podając imię oraz należący do Subskrybenta adres poczty elektronicznej
 • zaznaczyć odpowiedni checkbox potwierdzający zapoznanie się i zaakceptowanie polityki prywatności strony internetowej FIPS oraz niniejszego Regulaminu, a także wyrażającego zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (Newslettera) przez Subskrybenta i innych zgód koniecznych do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter
 • kliknięcie pola „Zapisuję się” potwierdzającego zapisanie się do Usługi Newsletter

Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Subskrybenta w przycisk „Zapisuję się”, po podaniu danych i zaznaczeniu odpowiednich checkboxów, o których mowa powyżej.

§ 6 Czas trwania Usługi Newsletter

Umowa o świadczenie Usługi Newsletter jest zawarta na czas nieokreślony.

Subskrybent, który złożył wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Newsletter jest uprawniony do ponownego zawarcia wyżej wskazanej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 7 Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi względem Subskrybenta odpowiedzialności za świadczenie Usługi Newsletter na niepoprawny czy nieaktualny adres poczty elektronicznej Subskrybenta.

§ 8 Prawa autorskie

Poszczególne treści, znaki graficzne, słowne oraz słowno-graficzne przesyłane w ramach Newsletterów stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej, tym samym jakakolwiek próba kopiowania, powielania, naruszania integralności, udostępniania, reemitowania, pobierania, kompilacji i dekompilacji jest naruszeniem praw podmiotów uprawnionych, w szczególności Usługodawcy

Subskrybent jest uprawniony do korzystania z Newsletterów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz tylko i wyłącznie we własnym zakresie.

§ 9 Reklamacje

Usługobiorcy przysługuje prawo do składania reklamacji w sprawach dotyczących świadczenia usługi Newsletter, zwłaszcza w przypadku niewywiązania się przez Usługodawcę z obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie lub niewywiązania się z nich w sposób należyty, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Reklamację można składać: a. za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawcy na adres: kontakt@fips.pl, b. pisemnie na adres Usługodawcy: ulul Piotrkowska 270, piętro 13, 90-361 Łódź.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać Adres poczty elektronicznej, który został wskazany przez Usługobiorcę do otrzymywania wiadomości e-mail w ramach usługi Newsletter, jego imię i nazwisko oraz opis problemu będącego jej przedmiotem.

Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Usługobiorca zostanie powiadomiony o decyzji Usługodawcy wiadomością elektroniczną (e-mail) na Adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę.

§ 10 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Subskrybenta w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.

Szczegółowe informacje w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych Subskrybenta zostały zawarte w polityce prywatności znajdującej się na stronie internetowej FIPS.

§ 11 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

Niniejszy Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej www.fips.pl

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle niniejszego Regulaminu bądź umowy o świadczenie Usługi Newsletter, miejscowo właściwym sądem do rozstrzygnięcia wyżej wskazanych sporów jest sąd siedziby Usługodawcy.

Nowa treść Regulaminu udostępniana jest na stronie internetowej www.fips.pl i zaczyna obowiązywać po upływie 14 dni od daty poinformowania Usługobiorcy o planowanej zmianie drogą elektroniczną. W przypadku gdy Usługobiorca nie wyraża akceptacji nowych postanowień Regulaminu, może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newsletter.

Regulamin wchodzi w życie dnia 21.03.2023r.