Polityka prywatności

Administratorem oraz właścicielem Serwisu Internetowego www.fips.pl (dalej jako: „Serwis”) jest Fundacja Instytut Przedsiębiorczości Społecznej z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, piętro 13, 90-361 Łódź, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000857857, NIP: 7252302388, adres poczty elektronicznej: kontakt@fips.pl (dalej jako: „FIPS”).

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z Serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym Serwisie. Dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania z naszych usług. Na potrzeby tego dokumentu każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu jest użytkownikiem (dalej jako „Użytkownik”)
 

I. Zasady ochrony danych osobowych

1. Podstawa prawna i cele przetwarzania Twoich danych osobowych W ramach Serwisu Twoje dane będą przetwarzane:

 1. Kiedy będziesz korzystać z Serwisu, a FIPS będzie zapewniał Ci możliwość korzystania z usług dostępnych w Serwisie oraz możliwość korzystania z funkcji skojarzeń i połączeń pomiędzy Użytkownikami Serwisu;
 2. Kiedy będziesz dokonywać darowizny Twoje dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu po dokonaniu darowizny, wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem.
 3. Kiedy będziesz korzystać z usług dostępnych w Serwisie oraz w celu wykonania umowy i wykonywania związanych z nią praw takich jak: zgłaszanie reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia usług oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli, o ile prawo to nie zostało wyłączone, oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit b, lit. c oraz lit. f RODO, w opisanym celach przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz adres e-mail, płeć, numer NIP.

2. Wymóg podania danych

 1. Podanie danych w celu zarejestrowania się w Serwisie oraz korzystania z jego funkcjonalności jest niezbędne do zapewnienia oraz rozliczenia świadczonych Ci przez FIPS usług.
 2. Podanie danych w celu przekazania darowizny na rzecz FIPS przez wykorzystanie formularza lub innej metody dostępnej w Serwisie, jest niezbędne. W sytuacji, w której chciałbyś wesprzeć FIPS i nie podawać danych w formularzu, możesz skorzystać z tradycyjnego przelewu bankowego i wpłacić darowiznę na numer rachunku FIPS, który jest podany w stopce Serwisu.
 3. Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług.
  • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Serwisu
  • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia skrzynek pocztowych e-mail Serwisu
  • osoby, które przy świadczeniu na naszą rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych osobowych
  • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności
  • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych
  • podmioty, które mogą brać udział w świadczeniu na naszą rzecz usług prawnych czy innych usług doradczych
  • biuro księgowe
  • podmiot zapewniający system mailingowy, w tym newsletter – podmiot zapewniający usługi marketingowe
  • podmiot zapewniający usługi statystyczne
  • podmiotom dostarczającym narzędzia komunikacji Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 4. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 5. Ponadto FIPS nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. FIPS może ujawnić współpracującym z nim podmiotom wyłącznie, które mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. Ze względów technicznych, w tym w celu wdrożenia dodatkowych usług lub zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu, FIPS może powierzyć przetwarzanie danych osobowych , w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany
 6. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?
  Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącą przesłankę przetwarzania, wykonania obowiązków prawnych oraz niezbędnej ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Okres przetwarzania będzie zasadniczo będzie wyglądać następująco:

  1. w przypadku, gdy FIPS przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody;
  2. w przypadku, gdy FIPS przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania wskazanego wyżej interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje Użytkownikowi ;
  3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, wówczas będą one przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Przy czym dla obsługi Serwisu podstawą przetwarzania najczęściej będzie wykonanie umowy.
 7. Informacja o profilowaniu. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ramach Serwisu nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Środki techniczne i organizacyjne. FIPS wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Serwisu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych zgodnie z art. 29 RODO.
 9. Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
 10. W celu skorzystania z przysługujących Ci uprawnień, skontaktuj się z nami pod adresem e- mail: kontakt@fips.pl wskazując w temacie wiadomości uprawnienie, którego zrealizowania żądasz.

 

II. Postanowienia końcowe

Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą mogą zostać w przyszłości rozszerzone. Oznacza to że FIPS może wprowadzić zmiany w funkcjonalnościach oraz w razie potrzeb związanych z nimi postanowieniami tego dokumentu. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informacje o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Serwisu.

1. Pliki cookies

Serwis używa plików cookies, które zawierają informacje pozwalające nam poprawnie świadczyć usługi, dostosować treści do Twoich potrzeb, usprawnić działanie naszej strony internetowej oraz analizować ruch na naszej stronie internetowej. Wykorzystywane przez nas pliki Cookies:

 • Google Analitics

Pliki cookies Serwisu nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy do niewyłączania ich obsługi w przeglądarkach. FIPS nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na stronach Serwisu.

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych. Informacje te nie zawierają danych osobowych. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis oraz żeby dostosować strony w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, żeby Serwis był bardziej przyjazny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić, ani usunąć.

2. Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce? Każda przeglądarka umożliwia wyłączenie obsługi plików cookies. Sposób wyłączenia plików Cookies znajdziesz w instrukcjach udostępnianych przez producentów przeglądarek internetowych.