Aktualności

Co to jest ESG i dlaczego staje się wymogiem współczesnego biznesu?

Opublikowano: 06.11.2023

Świat biznesu nieustannie ewoluuje, dostosowując się do nowych wyzwań i oczekiwań społecznych. Jednym z najważniejszych kierunków, który obecnie kształtuje zarządzanie i strategie przedsiębiorstw, jest ESG. Skrót ten oznacza „Environmental, Social, and Governance” (Środowisko, Społeczeństwo i Zarządzanie) i reprezentuje zestaw kryteriów oraz standardów, które oceniają wpływ działalności firmy na trzy kluczowe obszary: środowisko, społeczeństwo oraz zarządzanie.

W poniższym artykule przedstawiamy czym jest ESG i dlaczego staje się nieodzownym elementem strategii zarządzania w dzisiejszym biznesie. Ponadto, wyjaśniamy, jak ESG wpływa na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw i dlaczego inwestorzy coraz bardziej kładą nacisk na te kryteria.

Co to jest ESG?


Zanim zagłębimy się w powody, dla których ESG jest kluczowe, spójrzmy na to, co dokładnie oznacza każda z trzech kategorii tworzących skrót ESG.

Środowisko (Environmental)

Ten obszar koncentruje się na wpływie działalności firmy na środowisko naturalne. Firmy, które uwzględniają ESG w swojej strategii, dążą do zmniejszenia negatywnego wpływu na planetę. To oznacza podejmowanie działań w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, oszczędnego zużywania zasobów naturalnych, efektywnego zarządzania odpadami oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Przykładowymi działaniami w obszarze „E” mogą być inwestycje w energię odnawialną, redukcja zużycia wody czy ekologiczne metody produkcji.

Społeczeństwo (Social)

Kategoria „S” koncentruje się na aspektach społecznych związanych z działalnością firmy. W ramach ESG, przedsiębiorstwa dbają o relacje z pracownikami, klientami, dostawcami, społecznością oraz innymi interesariuszami. To oznacza promowanie etycznych praktyk biznesowych, równości płac, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, społeczną odpowiedzialność oraz aktywne zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych. Firmy, które uwzględniają aspekty „S” mogą budować pozytywną reputację, przyciągając klientów i utalentowanych pracowników.

Zarządzanie (Governance)

Ostatni, ale równie ważny obszar „G” dotyczy sposobu, w jaki firma jest zarządzana i kontrolowana. ESG promuje transparentność, uczciwość oraz odpowiedzialność w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Obejmuje to aspekty takie jak struktura zarządzania, niezależność organów nadzoru, polityki etyczne oraz przestrzeganie przepisów i standardów. Firmy, które stosują zasady dobrej governance, zyskują zaufanie inwestorów i unikają potencjalnych skandali czy konfliktów interesów.

Historia ESG


Historia ESG to historia ewolucji podejścia biznesowego. Poniżej przedstawiamy historię ESG i jak to podejście ewoluowało w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby i oczekiwania społeczne.

 • Lata 60-70. Narodziny świadomości ekologicznej

Początki historii ESG można śledzić do lat 60. i 70., kiedy to narodziła się narodowa i międzynarodowa świadomość ekologiczna. Publikacja książki Rachel Carson „Cicha wiosna” w 1962 roku odegrała znaczącą rolę w wywołaniu dyskusji na temat szkód wyrządzanych środowisku przez działalność człowieka. To wydarzenie zainspirowało ruchy ekologiczne i zwróciło uwagę na konieczność ochrony środowiska.

 • Lata 80-90: Narodziny kwestii społecznych

W latach 80. i 90., społeczeństwo zaczęło coraz bardziej interesować się kwestiami społecznymi, takimi jak prawa człowieka i sprawiedliwość społeczna. Organizacje pozarządowe stały się aktywnymi obrońcami spraw społecznych i zaczęły monitorować praktyki biznesowe pod kątem etyki i moralności.

 • Lata 90-2000: Narodziny zrównoważonego rozwoju

W 1992 roku Konferencja Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro zainicjowała globalny ruch na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podczas tej konferencji narodziła się koncepcja trójnogiego stołka, która zakłada, że zrównoważony biznes powinien równoważyć aspekty ekologiczne, społeczne i ekonomiczne.

 • Lata 2000-2010: ESG jako kryterium inwestycyjne

W pierwszej dekadzie XXI wieku, ESG zyskało na znaczeniu w świecie finansów. Inwestorzy instytucjonalni i fundusze zaczęły uwzględniać kryteria ESG w swoich strategiach inwestycyjnych. Firmy zaczęły coraz bardziej aktywnie raportować swoje działania w zakresie ESG, aby przyciągnąć inwestorów.

 • Lata 2010-2020: Globalne Przyjęcie ESG

W ciągu ostatniej dekady ESG stało się globalnym zjawiskiem. Firmy na całym świecie aktywnie wdrażają zasady ESG w swoje działania. W międzyczasie wiele jurysdykcji wprowadziło regulacje dotyczące ESG i raportowania. Inwestorzy coraz bardziej zwracają uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju.

 • Obecnie: ESG jako Wymóg Współczesnego Biznesu

Obecnie, ESG nie jest już tylko trendem, ale stałym elementem biznesowej strategii. Firmy integrują ESG w swoją kulturę korporacyjną, przestrzegają regulacji i dostosowują się do rosnących oczekiwań interesariuszy. ESG stało się nieodzownym elementem współczesnego biznesu, który pomaga firmom nie tylko spełniać swoje obowiązki społeczne i środowiskowe, ale także budować trwałą reputację, przyciągać inwestorów i minimalizować ryzyko biznesowe.

Dlaczego ESG staje się wymogiem współczesnego biznesu?


Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do wzrostu znaczenia ESG w świecie korporacji i inwestycji:

1. Oczekiwania Społeczne

Społeczeństwo coraz bardziej zwraca uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju i etyczne praktyki biznesowe. Klienci i konsumenci preferują firmy, które angażują się w ESG, co może wpłynąć na reputację i lojalność klientów.

2. Regulacje i Przepisy

Wiele jurysdykcji wprowadza przepisy i regulacje związane z ESG. Firmy muszą przestrzegać tych przepisów, co wpływa na sposób, w jaki zarządzają swoją działalnością.

3. Wsparcie Inwestorów

Inwestorzy instytucjonalni, fundusze inwestycyjne oraz inwestorzy indywidualni coraz częściej uwzględniają ESG w swoich decyzjach inwestycyjnych. Firmy, które spełniają kryteria ESG, mogą przyciągać większą ilość kapitału i inwestycji.

4. Zrównoważony Rozwój

ESG pomaga firmom dążyć do zrównoważonego rozwoju. Firmy, które angażują się w te kwestie, są bardziej odporne na zmiany klimatu, społeczne kontrowersje i ryzyko zarządzania, co wpływa na ich trwałą rentowność.

Jak wprowadzić ESG w biznesie?


Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub menedżerem firmy i chcesz wdrożyć ESG w swojej organizacji, oto kilka kroków:

 • Oceń wpływ:

Przeprowadź dokładną ocenę wpływu swojej firmy na obszary E, S i G. To pomoże zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

 • Określ cele i strategię:

Określ cele związane z ESG i opracuj strategię, aby je osiągnąć. To może obejmować zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych czy poprawę polityk etycznych.

 • Raportuj ESG:

Przygotuj regularne raporty ESG, które będą dostępne dla inwestorów i interesariuszy. Raportowanie jest istotnym elementem budowania zaufania.

 • Monitoruj i doskonal:

ESG to proces ciągłego doskonalenia. Monitoruj postępy i dostosowuj strategię w miarę potrzeb.

 • Zaangażuj wszystkich:

Wprowadzenie ESG wymaga zaangażowania wszystkich w firmie, od zarządu po pracowników. Zachęć pracowników do podejmowania inicjatyw i dzielenia się pomysłami.

Podsumowanie na temat ESG


ESG to kluczowy element biznesu w dzisiejszym świecie. Firmy, które uwzględniają ESG w swojej strategii, nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska i dobrostanu społeczeństwa, ale również budują trwałą reputację, przyciągają inwestorów i minimalizują ryzyko biznesowe. Działania zgodne z zasadami ESG pozwalają firmom dążyć do zrównoważonego rozwoju, spełniać oczekiwania społeczeństwa i dostosować się do przepisów regulujących te kwestie.

Warto pamiętać, że ESG to nie tylko nowy trend, lecz ewolucja w sposobie myślenia o biznesie. Firmy, które inwestują w te obszary, nie tylko spełniają swoje obowiązki społeczne i etyczne, ale także budują przyszłość bardziej zrównoważoną i trwałą.

Wprowadzenie ESG do firmy może wymagać pewnych nakładów, zarówno czasowych, jak i finansowych, ale efekty długoterminowe są nieocenione. Dzięki ESG firmy mogą nie tylko przyczynić się do rozwiązywania ważnych problemów społecznych i środowiskowych, ale także zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Z tego powodu ESG staje się nieodzownym elementem strategii i działalności każdego współczesnego biznesu.

IPS wspiera polskie firmy z sektora MŚP


Jesteśmy tam, gdzie potrzebują nas firmy odpowiedzialne społecznie. Szkolimy, wspieramy, integrujemy. Angażujemy przedsiębiorców w akcje charytatywne, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, informujemy o najnowszych regulacjach prawnych z obszaru CSR i ESG.

W ramach współpracy zespołu IPS z wieloma ekspertami, przedsiębiorcami, naukowcami oraz przedstawicielami trzeciego sektora, opracowaliśmy darmową publikację, która stanowi drogowskaz w procesie kształtowania modelu odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem z sektora MŚP i uwzględnia nasze lokalne uwarunkowania i krajowe priorytety.

Zapisz się na nasz newsletter, a jako prezent powitalny, prześlemy na wskazanego maila naszą autorską publikację “Rola MŚP w budowaniu odpowiedzialnego biznesu w Polsce”.

Masz pytania? Napisz na csr@fips.pl

Sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #NOWEFIO @Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Najnowsze aktualności

Zachęcamy do udziału w polsko-tajwańskiej konferencji!

Zachęcamy do udziału w polsko-tajwańskiej konferencji!

Zapraszamy na wydarzenie i dyskusję dotyczącą możliwości współpracy z Tajwanem! 24.07.2024r. odbędzie się Bridge no.1 Na stronie organizatora wydarzenia możemy przeczytać: "Droga do współpracy Polski i Tajwanu prowadzi przez mosty….. Ile mostów musimy zbudować? Ile przejść? [Obecnie obserwujemy du
Etyka zawodowa w działaniu. Jak przestrzegać standardów etycznych w biznesie?

Etyka zawodowa w działaniu. Jak przestrzegać standardów etycznych w biznesie?

Etyka zawodowa stanowi fundament każdej działalności biznesowej, niezależnie od branży czy rozmiaru przedsiębiorstwa. W kontekście współczesnego rynku, wciąż rosnącego nacisku na zrównoważone praktyki oraz społeczną odpowiedzialność biznesu, przestrzeganie wysokich standardów etycznych staje się nie