Aktualności

Dotacje dla startupów – RAPID 2

Opublikowano: 24.02.2023

Nieaktualne

Dotacja dla łódzkich MŚP:

Projekt skierowany do MŚP działających na terenie województwa łódzkiego krócej niż 24 miesiące oraz osób planujących założenie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego. Pomoc w formie grantu może zostać przyznana na rozwój rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych.

O dofinansowanie może ubiegać się wyłącznie:

 • podmiot spełniający kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium województwa łódzkiego nie dłużej niż 24 miesiące w dniu udzielenia wsparcia,
 • osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która w przypadku wyboru do udziału w programie, przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu, założy i faktycznie będzie prowadzić działalność gospodarczą na obszarze województwa łódzkiego.

Rekomendowany czas prowadzenia działalności gospodarczej przed przystąpieniem do naboru nie powinien być dłuższy niż 21 miesięcy.

Termin naborów wniosków o przyznanie grantu:

 • od 14 do 22 marca 2023 (przedłużony do 31 marca!)

System elektroniczny do składania wniosków znajduje się na stronie http://rapidakcelerator.pl

Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia naboru w przypadku wyczerpania alokacji środków.

Poziom dofinansowania:

 • do 100% kosztów kwalifikowalnych (netto)

Maksymalna wartość grantu:

 • 300 000 zł

Na co można przeznaczyć grant RAPID 2?

Pomoc w formie grantu może zostać przyznana, co do zasady, na rozwój rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych.

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc finansową w celu rozwoju produktu, usługi lub technologii i przeznaczyć na:

 • zakup i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
 • zakup materiałów i robót budowlanych,
 • zakup rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz oprogramowania wraz z licencją, jeżeli będą zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup pozostałych wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług, w tym usług doradczych,
 • zakup surowców i materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

W ramach naboru rekomendowane są projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego lub mające na celu łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz wsparcie funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

Koszty robót budowlanych w ramach tego konkursu są kosztami niekwalifikowalnymi.

Obowiązek skorzystania z usług doradczych

Zgodnie z Regulaminem konkursu każdy uczestnik ma obowiązek przystąpić i uczestniczyć w przygotowanych dla niego usługach doradczych, pod rygorem odmowy rozliczenia realizowanego projektu.

Usługi doradcze eksperckie są usługami świadczonymi odpłatnie, dedykowanymi specyficznym potrzebom uczestnika. Maksymalna wartość wsparcia w zakresie usług doradczych eksperckich nie może przekraczać 30 000 zł netto (około 10% grantu) i nie może zostać sfinansowana przez uczestnika z przyznanego grantu.

Usługi doradcze specjalistyczne mają na celu wsparcie procesu inkubacji. Związane są z opracowaniem nowego produktu lub usługi, dedykowane potrzebom uczestnika i mogą obejmować m.in.:

 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowanie indywidualnego planu marketingowego i komunikacji,
 • opracowanie modelu finansowego,
 • ocenę możliwości znalezienia inwestora, zainteresowanego wejściem kapitałowym w rozwój przedsięwzięcia,
 • kształtowanie i wprowadzanie produktu na rynek.

Konieczność prowadzenia firmy w województwie łódzkim

Uczestnik zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium województwa łódzkiego w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej 14 miesięcy począwszy od dnia udzielenia pomocy tj. od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu w ramach programu akceleracji i inkubacji. Oznacza to, że uczestnik w wymaganym okresie nie może zawiesić, wyrejestrować działalności gospodarczej lub przenieść siedziby (głównej) poza obszar województwa łódzkiego.

Szczegóły projektu RAPID 2

Konkurs na wybór projektów i przyznanie grantu w ramach projektu Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń (RAPID) realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych. Organizatorem naboru jest Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź do strony grantodawcy:

Szczegóły RAPID 2

Jesteś zainteresowany wsparciem finansowym?
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz kompleksowego wsparcia w przygotowaniu wniosku i rozliczeniu dofinansowania.

Najnowsze aktualności

Rozwój i Innowacje w Branży Gastronomicznej i Hotelarskiej

Rozwój i Innowacje w Branży Gastronomicznej i Hotelarskiej

PROGRAM KPO A1.2.1 W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, prezentujemy program KPO A1.2.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników, mający na celu wspieranie dywersyfikacji działalności w branży gastronomicznej i hotelarskiej. Start N
Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny W RAMACH FENG NA LATA 2021-2027 Planowana kwota dofinansowania: 660 mln złotych Harmonogram programu: 25 kwietnia 2024 r. - rozpoczęcie składania wniosków 25 lipca 2024 r. - zakończenie składania wniosków oraz czwarty kwartał 2024 Dofinansowanie – kredyt jest udzi