Aktualności

Dotacja na odnawialne źródła energii

Opublikowano: 28.08.2023

Odnawialne źródła energii – dofinansowanie do 0,5 MWe (FELD.02.05)

Dla kogo kierowana jest dotacja na odnawialne źródła energii?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów na terenie województwa łódzkiego.

Cel dofinansowania

 • Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE;
 • Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci;
 • Wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE.

Ile pieniędzy można otrzymać?

W ramach dotacji można sfinansować nawet 85% wartości projektu:

 • 85% w ramach pomocy de minimis
 • od 55% do 65% – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

Termin składnia wniosku i zakończenia projektu

Nabór wniosków trwa od 18 sierpnia do 1 października 2023 roku.

Dofinansowanie dotyczy projektów realizowanych do 2030 roku – maksymalna data zakończenia projektu to 31.12.2029 r.

Najważniejsze kryteria:

Limity łącznej mocy:

w zakresie energii biomasy – do 5 MWth (włącznie),
w zakresie energii biogazu – do 0,5 MWth (włącznie),
w zakresie energii słonecznej – do 0,5 MWth (włącznie),
w zakresie energii geotermalnej – do 2 MWth (włącznie).

Wykonalność techniczna, technologiczna projektu

Zaplanowane działania, materiały, technologie, usługi muszą wystarczyć do zrealizowania projektu. Projekt musi być wykonalny według planowanego harmonogramu, zakresu rzeczowego, okoliczności warunkujących terminową realizację projektu. Przyjęte rozwiązania techniczne, technologiczne muszą być co najmniej zgodne z obowiązującymi standardami w danym zakresie.

Wykonalność instytucjonalna projektu

Firma wnioskująca musi wykazać zdolność instytucjonalną do realizacji projektu, a także zapewnienia jego trwałości (3 lub 5 lat po realizacji projektu), w tym posiadanie kadry i zaplecza technicznego gwarantującego wykonalność i trwałość projektu pod względem technicznym i organizacyjnym.

Wykonalność finansowa i trwałość projektu

Wnioskodawca musi zapewnić środki niezbędne do sfinansowania wkładu własnego. Źródła finansowania projektu muszą zapewniać finansowanie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych. Wnioskodawca musi wykazać potencjał finansowy do realizacji projektu – ocenie podlegać będzie kondycja finansowa firmy, w tym dołączone do wniosku o dofinansowanie dokumenty finansowe. Wnioskodawca musi posiadać niezbędne zasoby i mechanizmy finansowe, aby pokryć koszty eksploatacji i utrzymania objętych projektem inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych, tak by zapewnić stabilność ich finansowania co najmniej w okresie trwałości projektu, tj. 3 lat po zakończeniu projektu.

Typy projektów:

 • Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE.
 • Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci.
 • Wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE.

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć, możliwych do realizacji w ramach dotacji

Poniżej wskazano przykładowe rodzaje przedsięwzięć, możliwych do realizacji w ramach powyższych typów projektów:

1. Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury, co do której brakuje systemów wsparcia operacyjnego lub gdy technologia OZE jest niewystarczająco dojrzała lub charakteryzuje się wyższym ryzykiem albo niższą rentownością, służącej do produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych. Wspierane będą inwestycje dotyczące m.in.:

a) elektrowni wodnych (inwestycje ograniczone będą do działań dotyczących istniejących obiektów), wiatrowych;

b) instalacji wykorzystujących energię słoneczną, geotermalną, aerotermalną, z biomasy i biogazu.

Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane przedsięwzięcia z zakresu:

 • budowy, przebudowy lub modernizacji sieci elektroenergetycznych o napięciu poniżej 110 kV, umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego;
 • budowy lub zakupu magazynów energii elektrycznej działających na potrzeby danego źródła OZE.

2. Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury, co do której brakuje systemów wsparcia operacyjnego lub gdy technologia OZE jest niewystarczająco dojrzała lub charakteryzuje się wyższym ryzykiem albo niższą rentownością, służącej do produkcji energii cieplnej lub chłodu przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych. Wspierane będą inwestycje dotyczące m.in. instalacji wykorzystujących energię słoneczną, geotermalną, aerotermalną, z biomasy i biogazu.

Wytworzona energia może być wykorzystana również na potrzeby własne.

Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane przedsięwzięcia z zakresu budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury umożliwiającej przyłączenie jednostek wytwarzania energii cieplnej lub chłodu do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej.

3. Budowa lub zakup magazynów energii cieplnej lub chłodu działających na potrzeby danego źródła OZE.

Koszty kwalifikowalne

Typ 1: Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE.

 • wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:
  • dotyczące przebudowy infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, o związane z wykonywaniem odwiertów geotermalnych, w tym odwiertów badawczych,
  • dotyczące mechanizmów sterowania pozycją paneli fotowoltaicznych (trackery), służących pozycjonowaniu solarnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej,
  • dotyczące maszyn służących ładowaniu biomasy do instalacji spalających biomasę (np. ładowarki, koparki), wykorzystywanych jedynie w procesie technologicznym,
  • dotyczące budowy, przebudowy wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej służącej,
  • podłączeniu źródła produkującego energię do obiektu, który ma być zasilany (w przypadku projektów dotyczących produkcji energii z OZE na potrzeby własne beneficjenta),
  • dotyczące budowy, przebudowy instalacji służącej podłączeniu źródła produkującego energię z magazynem energii,
  • dotyczące systemów monitoringu służących badaniu efektywności instalacji oraz wpływu na środowisko naturalne,
  • związane z odszkodowaniami za utracone zbiory i naprawą szkód oraz niezbędne wydatki związane z opłatami lub odszkodowaniami za czasowe zajęcie części nieruchomości w trakcie realizacji projektu – mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli będą niezbędne do realizacji projektu.

 

Wsparcie w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji

Jako Fundacja oferujemy profesjonalne wsparcie w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji.

Nasz zespół składa się z ekspertów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w uzyskiwaniu finansowania dla firm.

Najnowsze aktualności

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Pomaganie jest FAJNE, a uśmiech dziecka, jest jak promień słońca 🌞 Z radością dzielimy się relacją z Dnia Dziecka w Szpitalu Matki Polki w Łodzi, współorganizowanego z Klubem Strzeleckim Bunkier.pro 💙 Dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców, ponad sto dzieci mogło cieszyć się wieloma atr
„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

13 czerwca w Łodzi braliśmy udział w konferencji „Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”. Jako Fundacja IPS zostaliśmy partnerem merytorycznym konferencji.   [gallery columns="5" ids="1689,1694,1695,1692"] Przyszłość logistyki to zrównoważony rozwój i inno