Aktualności

ESG w biznesie – od trendu do nieodzownego elementu strategii przedsiębiorstwa

Opublikowano: 12.06.2024

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu jednym z najbardziej zauważalnych przemian jest przesunięcie uwagi przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. W tym kontekście pojęcie ESG – Environmental, Social and Governance, czyli kryteriów związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem – przestało być jedynie trendem, stając się integralnym elementem strategii biznesowych.

Dla małych i średnich firm (MŚP), dostosowanie się do standardów ESG może stanowić jednak pewnego rodzaju wyzwania. MŚP muszą podjąć działania mające na celu adaptację do standardów ESG, co może wymagać zmian w strategii biznesowej, inwestycji w nowe technologie oraz rozwój kompetencji pracowników. Jednakże, mimo tych trudności, dostosowanie się do wymogów ESG może przynieść MŚP szereg korzyści, w tym zwiększenie efektywności operacyjnej, pozyskanie nowych klientów oraz inwestorów, a także budowanie trwałego wizerunku firmy jako odpowiedzialnego gracza na rynku.

W niniejszym artykule przyjrzymy się ewolucji ESG od modnej idei po fundamentalny kierunek działania w biznesie.

Czas czytania: 8-10 minut.

Spis Treści

  1. Wstęp
  2. Definicja i Istota ESG
  3. Environmental (Środowisko)
  4. Social (Społeczeństwo)
  5. Governance (Zarządzanie)
  6. Ewolucja ESG
  7. Dlaczego ESG stało się nieodzownym elementem strategii biznesowej?
  8. ESG jako wyzwanie dla MŚP
  9. Podsumowanie
  10. Fundacja IPS wspiera polskie firmy z sektora MŚP

Definicja i istota ESG


ESG, czyli Environmental, Social and Governance (Środowisko, Społeczeństwo i Zarządzanie), stanowi kluczowy trójwymiarowy zestaw kryteriów oceniających działalność przedsiębiorstw. Te trzy składowe – środowiskowe, społeczne i zarządcze – wyznaczają standardy postępowania dla firm, określając ich wpływ na otaczający świat, relacje z interesariuszami oraz wewnętrzny sposób zarządzania. Ich rola jest fundamentalna nie tylko w kontekście moralnym i społecznym, lecz także strategicznym dla każdej organizacji.

Environmental (Środowisko)

Ten aspekt skupia się na ocenie wpływu działalności przedsiębiorstw na otaczające środowisko naturalne. Obejmuje to zagadnienia związane z emisją gazów cieplarnianych, zużyciem zasobów naturalnych, ochroną bioróżnorodności oraz zanieczyszczeniem środowiska. Firmy, które skutecznie zarządzają aspektami środowiskowymi, podejmują działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na planetę, często poprzez inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska, redukcję zużycia energii oraz stosowanie zrównoważonych praktyk produkcyjnych.

Social (Społeczeństwo)

Obszar ten koncentruje się na relacjach między przedsiębiorstwem a jego interesariuszami społecznymi. W kontekście ESG uwzględnia się aspekty związane z pracownikami, klientami, dostawcami, społecznościami lokalnymi oraz innymi grupami interesariuszy. Firmy, które angażują się w kwestie społeczne, często dbają o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, promują inkluzję społeczną oraz aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnych poprzez działania charytatywne, wolontariat oraz wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych.

Governance (Zarządzanie)

Aspekt zarządczy ESG odnosi się do sposobu, w jaki firma jest zarządzana i kontrolowana. Obejmuje to strukturę zarządzania, proces podejmowania decyzji, przejrzystość działań oraz przestrzeganie zasad etycznych i standardów. Firmy, które skutecznie stosują te zasady, cechują się uczciwością, transparentnością oraz odpowiedzialnym podejściem do zarządzania. Poprawa aspektów zarządczych może zwiększyć zaufanie interesariuszy, ograniczyć ryzyko zarządcze oraz wspierać długoterminową stabilność i sukces organizacji.

Ewolucja ESG – od trendu do nieodzownego elementu strategii przedsiębiorstwa


Faza trendu – świadomość i pierwsze kroki

W początkowej fazie ESG było traktowane jako trend, na który zwracano uwagę głównie w kontekście reputacji i wizerunku firmy. Wprowadzanie zasad ESG było raczej reakcją na oczekiwania klientów i naciski społeczne niż strategicznym elementem zarządzania. Firmy koncentrowały się na wypełnianiu podstawowych wymagań dotyczących ochrony środowiska, praktyk społecznych i standardów zarządczych, głównie z uwagi na chęć uniknięcia kontrowersji i utraty klientów.

Faza wdrażania – wpływ inwestorów i regulacji

Stopniowo, głównie pod wpływem coraz większej liczby inwestorów zainteresowanych odpowiedzialnymi inwestycjami oraz wprowadzanych regulacji, ESG zaczęło być traktowane bardziej systemowo. Firmy zaczęły dostrzegać korzyści płynące z wdrażania zasad ESG nie tylko w kwestii reputacji, ale także jako narzędzia zarządzania ryzykiem i zwiększania wartości firmy. Inwestorzy coraz bardziej wymagali transparentnych raportów dotyczących działań ESG, co zmusiło firmy do bardziej kompleksowego podejścia do tych kwestii.

Faza integracji – kluczowy element strategii biznesowej

Obecnie ESG przestało być jedynie modnym hasłem czy dodatkowym obszarem działalności firm. Stało się integralnym elementem strategii biznesowych, wpływając na sposób podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach organizacji. Firmy, które skutecznie integrują zasady ESG w swoje działania, budują trwałe relacje z interesariuszami, zwiększają konkurencyjność na rynku oraz redukują ryzyko związane z operacjami biznesowymi. Integrowanie ESG w strategię biznesową staje się nieodzowne dla długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwa, a organizacje, które potrafią dostosować się do tych zmian, mają szansę odnieść przewagę konkurencyjną i osiągnąć zrównoważony rozwój.

Dlaczego ESG stało się nieodzownym elementem strategii i działalności każdego współczesnego biznesu?


1. Wzrost świadomości społecznej

Wzrost świadomości społecznej na temat zrównoważonego rozwoju, zmian klimatycznych oraz etyki biznesu sprawia, że firmy są coraz bardziej narażone na presję ze strony społeczeństwa. Klienci, konsumenci oraz inne grupy interesariuszy oczekują, że przedsiębiorstwa podejmą odpowiedzialne działania wobec środowiska naturalnego i społeczności, w których działają. Firmy, które nie uwzględniają tych kwestii, mogą ponosić straty reputacyjne i tracić lojalność klientów.

2. Wymagania inwestorów

Inwestorzy coraz częściej kierują swoje środki do firm, które angażują się w ESG, widząc w tym nie tylko aspekt moralny, lecz także źródło potencjalnych zysków i ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Świadomość społeczna na temat ESG przekłada się na preferencje inwestorów, którzy oczekują, że firmy będą raportować swoje działania zgodnie z zasadami ESG. Firmy, które nie spełniają tych oczekiwań, mogą napotykać trudności w pozyskiwaniu kapitału i inwestycji.

3. Regulacje i standardy

Wprowadzane przez rządy i organizacje międzynarodowe regulacje oraz standardy dotyczące ESG sprawiają, że firmy muszą dostosować swoje działania do określonych wymogów prawnych. Rosnące uregulowania dotyczące ochrony środowiska, praw pracowniczych, przejrzystości korporacyjnej i etycznych praktyk biznesowych wymuszają na firmach wdrażanie zasad ESG nie tylko w celu zaspokojenia oczekiwań społecznych, ale także aby uniknąć kar finansowych i sankcji prawnych. Odpowiednie dostosowanie się do tych regulacji może również otwierać przed firmami nowe możliwości rozwoju i ekspansji na rynkach, gdzie przestrzeganie zasad ESG jest wymogiem.

ESG jako wyzwanie dla MŚP


Konieczność spełnienia standardów ESG stawia przed MŚP szereg trudności. Przede wszystkim, MŚP często muszą stawić czoła wyzwaniom związanym z ograniczonymi zasobami finansowymi i technicznymi. Wdrożenie środowiskowych inicjatyw, takich jak redukcja emisji lub minimalizacja odpadów, może wymagać znacznych nakładów finansowych i czasowych, co może być trudne do osiągnięcia dla mniejszych przedsiębiorstw.

Ponadto, MŚP mogą mieć problem z dostępem do odpowiednich zasobów ludzkich i wiedzy specjalistycznej potrzebnej do skutecznego zarządzania kwestiami związanymi z ESG. Brak ekspertyzy w tych obszarach może utrudnić implementację skutecznych strategii zrównoważonego rozwoju.

MŚP mogą napotykać także na trudności związane z brakiem standardów i wytycznych dotyczących ESG w ich branży. Często są one mniejszymi graczami na rynku, co oznacza, że mogą mieć mniejszy wpływ na kształtowanie norm i standardów w swojej dziedzinie działalności.

W związku z tym, MŚP muszą być świadome wyzwań związanych z ESG i podejmować aktywne kroki w celu adaptacji i implementacji odpowiednich strategii. Wdrażanie zrównoważonych praktyk nie tylko przynosi korzyści dla środowiska i społeczności, ale może także przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności firmy w oczach klientów i inwestorów.

Podsumowanie


ESG przeszło długą drogę od bycia trendem po stanie się integralnym elementem strategii biznesowych. Firmy, które potrafią efektywnie integrować zasady ESG w swoją działalność, nie tylko spełniają oczekiwania społeczne i prawne, ale także zyskują przewagę konkurencyjną i budują trwałe relacje z interesariuszami. W obliczu rosnącej świadomości społecznej, coraz większego nacisku inwestorów i narastających regulacji, ESG nie jest już opcją, lecz koniecznością dla każdej współczesnej firmy dążącej do sukcesu na rynku.

Warto zauważyć, że ESG stanowi kompleksowy system wartości, który nie tylko wyznacza kierunki działania dla firm, lecz także odzwierciedla ich zaangażowanie w rozwiązanie kluczowych problemów społecznych, ochronę środowiska oraz budowanie trwałych i etycznych relacji z interesariuszami. Dlatego też, zrozumienie definicji i istoty ESG jest kluczowe dla każdej organizacji dążącej do zrównoważonego rozwoju i sukcesu w długim terminie.

Fundacja IPS wspiera polskie firmy z sektora MŚP


Jesteśmy tam, gdzie potrzebują nas firmy odpowiedzialne społecznie. Szkolimy, wspieramy, integrujemy. Angażujemy przedsiębiorców w akcje charytatywne, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, informujemy o najnowszych regulacjach prawnych z obszaru CSR i ESG.

W ramach współpracy zespołu IPS z wieloma ekspertami, przedsiębiorcami, naukowcami oraz przedstawicielami trzeciego sektora, opracowaliśmy darmową publikację, która stanowi drogowskaz w procesie kształtowania modelu odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem z sektora MŚP i uwzględnia nasze lokalne uwarunkowania i krajowe priorytety.

Zapisz się na nasz newsletter, a jako prezent powitalny, prześlemy na wskazanego maila naszą autorską publikację “Rola MŚP w budowaniu odpowiedzialnego biznesu w Polsce”.

Masz pytania? Napisz na csr@fips.pl

Najnowsze aktualności

Zachęcamy do udziału w polsko-tajwańskiej konferencji!

Zachęcamy do udziału w polsko-tajwańskiej konferencji!

Zapraszamy na wydarzenie i dyskusję dotyczącą możliwości współpracy z Tajwanem! 24.07.2024r. odbędzie się Bridge no.1 Na stronie organizatora wydarzenia możemy przeczytać: "Droga do współpracy Polski i Tajwanu prowadzi przez mosty….. Ile mostów musimy zbudować? Ile przejść? [Obecnie obserwujemy du
Etyka zawodowa w działaniu. Jak przestrzegać standardów etycznych w biznesie?

Etyka zawodowa w działaniu. Jak przestrzegać standardów etycznych w biznesie?

Etyka zawodowa stanowi fundament każdej działalności biznesowej, niezależnie od branży czy rozmiaru przedsiębiorstwa. W kontekście współczesnego rynku, wciąż rosnącego nacisku na zrównoważone praktyki oraz społeczną odpowiedzialność biznesu, przestrzeganie wysokich standardów etycznych staje się nie