Aktualności

Inwestycje z etyką. Jak CSR staje się wartością dodaną w świecie biznesu?

Opublikowano: 27.02.2024

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) staje się kluczowym czynnikiem, wyróżniającym przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Szczególną grupą, w której implementacja CSR odgrywa istotną rolę, są spółki notowane na giełdzie. Ta elita biznesowa, pełniąca rolę liderów rynkowych, podlega wysokim oczekiwaniom zarówno ze strony inwestorów, jak i samych giełd.

Spółki giełdowe a CSR


Bycie notowanym na giełdzie to nie tylko prestiż, ale także zobowiązanie do przestrzegania surowych standardów i oczekiwań, co w naturalny sposób skłania spółki giełdowe do skoncentrowanego podejścia do CSR. Odpowiedzialny biznes dla tych przedsiębiorstw oznacza nie tylko spełnianie minimalnych norm etycznych, ale także podejście oparte na zwiększonych wymaganiach dotyczących zarządzania i transparentności.

Współczesne otoczenie inwestycyjne jest coraz bardziej skoncentrowane na zrównoważonym rozwoju i etycznym prowadzeniu biznesu. W związku z tym, spółki notowane na giełdzie są predestynowane do podejmowania strategicznych kroków w obszarze CSR. Zobowiązania te nie tylko spełniają oczekiwania inwestorów, ale również wpisują się w dzisiejsze potrzeby środowiska inwestycyjnego, które coraz bardziej doceniają firmy, skupione nie tylko na zyskach, ale również na społecznej odpowiedzialności.

Rozwijając ten temat, warto zauważyć, że dla spółek giełdowych podejście do CSR staje się integralną częścią ich strategii biznesowej. Efektywne zarządzanie, transparentność działań oraz zrównoważony rozwój stają się kluczowymi czynnikami przyciągającymi inwestorów, dla których wartości społeczne i etyczne są równie istotne, co potencjał zysków. Dlatego też, spółki notowane na giełdzie, dążące do osiągnięcia sukcesu na rynku kapitałowym, muszą nie tylko spełniać wymogi finansowe, ale także zdobywać zaufanie inwestorów poprzez konsekwentne i skuteczne działania w obszarze CSR.

Wzrastające wymagania inwestorów


Obecnie, inwestorzy nie ograniczają się jedynie do analizy danych finansowych, lecz coraz częściej uwzględniają szereg czynników pozafinansowych przy ocenie potencjału spółek. Dysponując szerokim arsenałem wskaźników pozafinansowych, raportów, ratingów oraz wyspecjalizowanych indeksów giełdowych, inwestorzy kierują swoją uwagę także na podejście przedsiębiorstw do zarządzania Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (CSR).

Współcześni inwestorzy interesują się nie tylko danymi finansowymi, lecz także zdolnością firmy do zrozumienia społecznych i środowiskowych wyzwań stojących przed spółką. Kluczowym zainteresowaniem jest to, czy CEO i kierownictwo spółki mają świadomość ryzyk i szans związanych z aspektami społecznymi i środowiskowymi, jak skutecznie nimi zarządzają, i jakie konkretne korzyści to generuje w porównaniu do konkurencji branżowej.

Aspiracje inwestorów idą jednak dalej – chcą oni poznać wpływ tych czynników na planowane inwestycje, perspektywy finansowe i wartość dostarczaną klientom. Oczekują

pełnego obrazu planów i wyników firmy, który jest dostępny w raportach CSR. Ponadto, zwracają uwagę na stałą komunikację i dialog z przedstawicielami spółki.

W związku z tym, firmy, które aspirują do roli liderów na rynku kapitałowym, nie tylko inwestują w rozbudowaną strategię CSR, ale także regularnie raportują dane pozafinansowe. Decyzja o uczestnictwie w indeksach firm odpowiedzialnych i utrzymanie w nich silnej pozycji staje się dla nich symboliczną kropką nad „i”, potwierdzającą ich zobowiązanie do społecznej odpowiedzialności i utrzymania atrakcyjności w oczach inwestorów.

Korzyści strategii CSR dla inwestorów


Wprowadzenie i zakorzenienie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w strukturze firmy, często określane jako „wpisane w DNA spółki”, jest postrzegane przez inwestorów jako znacząca wartość dodana, co ma swoje uzasadnienie z kilku istotnych powodów:

Wysoki poziom ładu korporacyjnego

Inwestorzy przykładają dużą wagę do wysokiego poziomu ładu korporacyjnego w spółce. CSR stawia duży nacisk na przestrzeganie norm i standardów, zwłaszcza w obszarze ładu korporacyjnego. Dzisiaj ocena spółki pod kątem tego aspektu jest kluczowym kryterium przy kwalifikacji do indeksów firm odpowiedzialnych, takich jak: FTSE4Good, DJ Sustainability Index, Respect Index. Międzynarodowe standardy CSR, takie jak norma ISO 26000 czy wytyczne raportowania Global Reporting Initiative (GRI), dodatkowo podkreślają znaczenie tych praktyk.

Lepszy dostęp do informacji

Inwestorzy korzystający z firm z rozwiniętą strategią CSR czerpią korzyści z otwartego dialogu oraz wyższego poziomu przejrzystości w porównaniu do przedsiębiorstw, które nie wdrażają CSR. To objawia się m.in. poprzez regularne raportowanie CSR. W dzisiejszych czasach inwestorzy aktywnie oczekują informacji pozafinansowych od firm, co sprawia, że firmy skupione na CSR stają się bardziej atrakcyjne.

Stabilniejsza inwestycja poprzez zrównoważony cel krótko- i długoterminowy

Spółki z rozbudowaną strategią CSR łączą cele finansowe i pozafinansowe z oceną oraz wynagrodzeniem dla kierownictwa. To zapewnia równowagę między realizacją celów krótkoterminowych a długoterminowymi, co sprawia, że inwestycje w takie firmy stają się stabilniejsze.

Lepsze zarządzanie ryzykami

CSR analizuje szeroką gamę ryzyk, w tym ryzyko korupcji, protestów społecznych, ryzyko regulacyjne związane z ochroną środowiska itp. Inwestowanie w firmę z rozwiniętą strategią CSR jest uznawane za bezpieczniejsze, ponieważ firma skrupulatnie identyfikuje i zarządza różnymi rodzajami ryzyk.

Pozytywna ocena potencjału firmy

Inwestorzy pozytywnie oceniają potencjał firm zaangażowanych w CSR. Prowadzenie stałego dialogu z interesariuszami, wynikającego z zaangażowania w CSR, przyczynia się do zyskania zaufania i pozytywnego wizerunku wśród pracowników, konsumentów i dostawców.

Ten dialog z różnymi interesariuszami nie tylko otwiera dostęp do nowych pomysłów, ale także może generować innowacje w firmie.

Podsumowanie


Bycie notowanym na giełdzie staje się nie tylko źródłem prestiżu, ale także zobowiązaniem do przestrzegania surowych standardów i oczekiwań, co z kolei prowadzi do skoncentrowanego podejścia do CSR. Artykuł podkreśla, że dla spółek giełdowych CSR staje się integralną częścią ich strategii biznesowej, wpływając na efektywne zarządzanie, transparentność działań oraz zrównoważony rozwój.

Wzrost znaczenia CSR wynika z rosnącego nacisku na zrównoważony rozwój i etyczne prowadzenie biznesu. Spółki notowane na giełdzie są predestynowane do podejmowania strategicznych działań w obszarze CSR, co nie tylko spełnia oczekiwania inwestorów, ale również odpowiada na rosnące potrzeby współczesnego otoczenia inwestycyjnego.

Artykuł podkreśla, że aspiracje inwestorów wykraczają poza tradycyjną analizę danych finansowych, obejmując szeroki zakres czynników pozafinansowych. Inwestorzy oczekują od spółek notowanych na giełdzie nie tylko spełniania wymogów finansowych, ale również skutecznego angażowania się w CSR.

Podsumowując, artykuł wyraźnie prezentuje rosnącą rolę CSR w kontekście spółek notowanych na giełdzie, podkreślając, że strategia CSR staje się kluczowym elementem sukcesu na współczesnym rynku kapitałowym, łącząc prestiż z zobowiązaniami społecznymi.

IPS wspiera polskie firmy z sektora MŚP


Fundacja IPS w ramach programu Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny, koncentruje się na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw poprzez promowanie postawy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz udostępnianie niezbędnej wiedzy dotyczącej implementacji praktyk CSR.

Zespół Fundacji IPS tworzy konkretne praktyki CSR, oparte na zdobytej wiedzy na temat prowadzonej działalności oraz badaniu obszarów CSR, które są zgodne z strategią biznesową przedsiębiorstwa, potrzebami społeczności lokalnych oraz możliwościami współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Nasze działania opierają się na wytycznych ISO 26000.

W ramach współpracy zespołu IPS z wieloma ekspertami, przedsiębiorcami, naukowcami oraz przedstawicielami trzeciego sektora, opracowaliśmy darmową publikację, która stanowi drogowskaz w procesie kształtowania modelu odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem z sektora MŚP i uwzględnia nasze lokalne uwarunkowania i krajowe priorytety.

Zapisz się na nasz newsletter, a jako prezent powitalny, prześlemy na wskazanego maila naszą autorską publikację “Rola MŚP w budowaniu odpowiedzialnego biznesu w Polsce”.

Masz pytania? Napisz na csr@fips.pl

Najnowsze aktualności

Zachęcamy do udziału w polsko-tajwańskiej konferencji!

Zachęcamy do udziału w polsko-tajwańskiej konferencji!

Zapraszamy na wydarzenie i dyskusję dotyczącą możliwości współpracy z Tajwanem! 24.07.2024r. odbędzie się Bridge no.1 Na stronie organizatora wydarzenia możemy przeczytać: "Droga do współpracy Polski i Tajwanu prowadzi przez mosty….. Ile mostów musimy zbudować? Ile przejść? [Obecnie obserwujemy du
Etyka zawodowa w działaniu. Jak przestrzegać standardów etycznych w biznesie?

Etyka zawodowa w działaniu. Jak przestrzegać standardów etycznych w biznesie?

Etyka zawodowa stanowi fundament każdej działalności biznesowej, niezależnie od branży czy rozmiaru przedsiębiorstwa. W kontekście współczesnego rynku, wciąż rosnącego nacisku na zrównoważone praktyki oraz społeczną odpowiedzialność biznesu, przestrzeganie wysokich standardów etycznych staje się nie