Aktualności

Jakie są narzędzia CSR? Wybór odpowiednich narzędzi CSR dla Twojej firmy jest w Twoich rękach.

Opublikowano: 24.04.2024

W dzisiejszym dynamicznym świecie przedsiębiorstwa coraz częściej zdają sobie sprawę z rosnącego znaczenia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) jako kluczowego elementu ich strategii rozwoju. Dążąc do harmonijnego rozwoju, firmy podejmują szereg działań mających na celu aktywne zaangażowanie się w lokalną społeczność oraz ochronę środowiska naturalnego. Przejawem tego zaangażowania są inicjatywy obejmujące szeroki zakres działań, począwszy od wsparcia instytucji lokalnych po programy proekologiczne.

W poniższym artykule przedstawiamy 9 narzędzi CSR oraz ich znaczenie dla biznesu i społeczności lokalnych. Działania te nie tylko przyczyniają się do poprawy warunków życia w społecznościach lokalnych, ale także budują pozytywny wizerunek firm i wspierają zrównoważony rozwój społeczny i ekologiczny.

Spis treści:

 1. Działania na rzecz lokalnej społeczności
  • Wspieranie lokalnych instytucji i osób
  • Współpraca z lokalnymi organizacjami
  • Programy dla dzieci i młodzieży
  • Działania ekologiczne
  • Inwestycje lokalne
 2. Działania proekologiczne
  • Wdrażanie polityki środowiskowej
  • Zrównoważone zarządzanie surowcami
  • Segregacja odpadów
  • Edukacja ekologiczna pracowników i klientów
  • Wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych
  • Ekologiczne produkty i usługi
 3. Kampanie społeczne
  • Przekazywanie części zysków na cele społeczne
  • Zwiększanie świadomości społecznej na określony temat
  • Wykorzystanie platform społecznościowych
  • Partnerstwa z organizacjami pozarządowymi
 4. Programy dla pracowników
  • Inwestycje w rozwój kompetencji
  • Programy integracyjne
  • Programy na rzecz wyrównywania szans
 5. Raporty społeczne
 6. Systemy zarządzania
  • Quality Management System (ISO 9000)
  • Environmental Management System (ISO 14000)
  • Social Accountability (SA 8000)
 7. Wolontariat pracowniczy
 8. Zarządzanie łańcuchem dostaw
 9. Znakowanie produktów

Szacowany czas przeczytania całego artykułu to około 10-15 minut.

Jakie są narzędzia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)?


1. Działania na rzecz lokalnej społeczności

Wspieranie lokalnych instytucji i osób
Przedsiębiorstwa często angażują się finansowo lub poprzez wolontariat w inicjatywy wspierające szkoły, placówki opieki społecznej, hospicja, organizacje charytatywne i inne instytucje działające na rzecz dobra społecznego. Mogą to być także programy stypendialne dla zdolnej młodzieży lub wsparcie dla osób starszych czy potrzebujących.

Współpraca z lokalnymi organizacjami
Firmy nawiązują partnerstwa z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami mieszkańców lub innymi podmiotami społecznymi, aby wspólnie realizować projekty na rzecz społeczności lokalnej. Te inicjatywy mogą dotyczyć różnorodnych obszarów, takich jak edukacja, zdrowie, kultura czy rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Programy dla dzieci i młodzieży
Firmy organizują różnego rodzaju programy edukacyjne, sportowe, kulturalne i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, które pomagają w ich wszechstronnym rozwoju oraz integrują lokalną społeczność. Mogą to być warsztaty, zajęcia sportowe, konkursy czy wyjazdy integracyjne.

Działania ekologiczne
Przedsiębiorstwa podejmują inicjatywy mające na celu ochronę środowiska naturalnego w swoim otoczeniu, takie jak akcje sadzenia drzew, oczyszczanie terenów zanieczyszczonych, redukcja emisji CO2 czy promowanie zrównoważonego sposobu gospodarowania zasobami naturalnymi.

Inwestycje lokalne
Niektóre firmy inwestują w rozwój lokalnej infrastruktury, budując drogi, place zabaw, centra kulturalne czy obiekty sportowe. Działania te przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stymulują rozwój gospodarczy regionu.

2. Działania proekologiczne


Wdrażanie polityki środowiskowej
Firmy opracowują i wdrażają polityki środowiskowe, które określają cele, strategie i działania mające na celu ochronę środowiska oraz minimalizację negatywnego wpływu na nie. Polityka ta może obejmować zobowiązania do redukcji emisji gazów cieplarnianych, oszczędzania wody i energii czy minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów.

Zrównoważone zarządzanie surowcami
Przedsiębiorstwa stosują podejścia oparte na zasadach zrównoważonego wykorzystania surowców naturalnych, dążąc do ograniczenia nadmiernego wykorzystania zasobów oraz promując recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.

Segregacja odpadów
Firmy wprowadzają systemy segregacji odpadów na swoich terenach, zachęcając pracowników i klientów do właściwego selekcjonowania odpadów, co umożliwia ich efektywną recykling i minimalizację ilości trafiających na składowiska.

Edukacja ekologiczna pracowników i klientów
Przedsiębiorstwa prowadzą programy edukacyjne, szkolenia i kampanie informacyjne skierowane do pracowników i klientów na temat ochrony środowiska oraz sposobów redukcji negatywnego wpływu na nie. Dzięki temu zwiększa się świadomość ekologiczna społeczności związanej z firmą.

Wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych
Firmy inwestują w nowoczesne technologie i procesy produkcyjne, które pozwalają na redukcję zużycia energii, wody i surowców, oraz minimalizację emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wody i gleby.

Ekologiczne produkty i usługi
Przedsiębiorstwa wprowadzają na rynek ekologiczne produkty i usługi, które charakteryzują się mniejszym wpływem na środowisko w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Mogą to być na przykład produkty biodegradowalne, opakowania przyjazne dla środowiska czy usługi transportowe oparte na pojazdach elektrycznych.

3. Kampanie społeczne


Przekazywanie części zysków na cele społeczne
W ramach kampanii społecznych przedsiębiorstwa mogą zobowiązywać się do przekazywania określonej części zysków ze sprzedaży określonych produktów na cele charytatywne lub działania prośrodowiskowe. Na przykład firma spożywcza może deklarować, że część zysków ze sprzedaży nowej linii produktów będzie przeznaczana na wsparcie lokalnych schronisk dla zwierząt lub na akcje związane z ochroną lasów.

Zwiększanie świadomości społecznej na określony temat
Kampanie społeczne mogą być również prowadzone w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat konkretnych problemów społecznych lub środowiskowych. Przedsiębiorstwa mogą angażować się w edukację konsumencką, promowanie zdrowego stylu życia, walkę z rasizmem, czy zachęcanie do segregacji odpadów. Kluczowe jest, aby temat kampanii był związany z działalnością przedsiębiorstwa oraz wartościami, które reprezentuje.

Wykorzystanie platform społecznościowych
W dobie mediów społecznościowych przedsiębiorstwa mogą efektywnie angażować się w kampanie społeczne poprzez platformy takie jak Facebook, Instagram czy Twitter. Tworzenie angażujących treści, hashtagów i wyzwań może przyczynić się do zwiększenia zasięgu i oddziaływania kampanii oraz zaangażowania społeczności w działania na rzecz określonego celu społecznego.

Partnerstwa z organizacjami pozarządowymi
Przedsiębiorstwa mogą również nawiązywać partnerstwa z organizacjami pozarządowymi i fundacjami charytatywnymi w celu wspólnego prowadzenia kampanii społecznych. Takie współprace mogą przynieść korzyści obu stronom poprzez zwiększenie widoczności działań charytatywnych oraz wzmocnienie zaangażowania społeczności lokalnej.

4. Programy dla pracowników


Inwestycje w rozwój kompetencji
Przedsiębiorstwa mogą organizować różnorodne kursy, szkolenia i warsztaty mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników. Mogą to być szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, takich jak zarządzanie czasem czy komunikacja interpersonalna, jak również kursy związane z najnowszymi technologiami i trendami w danej branży. Tego rodzaju inwestycje nie tylko zwiększają efektywność pracowników, ale także motywują ich do dalszego rozwoju zawodowego.

Programy integracyjne
Przedsiębiorstwa mogą organizować różnorodne wydarzenia i aktywności integracyjne mające na celu budowanie więzi w zespole oraz promowanie współpracy i zaufania między pracownikami. Mogą to być spotkania integracyjne, wyjazdy integracyjne, czy też organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych, które sprzyjają budowaniu relacji między pracownikami.

Programy na rzecz wyrównywania szans
Firmy mogą podejmować działania mające na celu promowanie równości szans na rynku pracy poprzez wprowadzanie elastycznych form zatrudnienia, takich jak praca zdalna czy elastyczne godziny pracy. Mogą także prowadzić programy wspierające osoby po 45 roku życia w pozostaniu na rynku pracy oraz tworzyć warunki pracy przyjazne dla osób niepełnosprawnych, np. dostosowując miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

5. Raporty społeczne


Raporty społeczne stanowią istotny element komunikacji przedsiębiorstw z otoczeniem oraz narzędzie służące do prezentacji działań społecznie odpowiedzialnych i strategii firmy. Są to publikacje, które mają na celu pokazać sposób zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. Istotą raportowania jest zapewnienie przejrzystości działalności przedsiębiorstwa oraz budowanie zaufania wśród jego interesariuszy.

Raporty społeczne powinny być kompleksowymi dokumentami, które prezentują działania firmy w określonym okresie sprawozdawczym. Zazwyczaj obejmują one oświadczenia dotyczące polityki, celów i strategii CSR (Corporate Social Responsibility), a także przegląd osiągniętych wyników i postępów w realizacji założeń. Istotnym elementem raportów jest również identyfikacja interesariuszy oraz uwzględnienie ich potrzeb i oczekiwań w kontekście działań społecznych firmy.

Kluczowe elementy raportów społecznych obejmują:

Okres sprawozdawczy: Precyzyjne wskazanie okresu, za który obejmuje raport, aby umożliwić porównanie danych w kolejnych latach i ocenę postępów w realizacji celów.

Oświadczenia dotyczące polityki, celów i strategii: Przedstawienie założeń i priorytetów w obszarze CSR, opis strategii realizacji działań społecznych oraz celów, których firma dąży do osiągnięcia.

Przegląd wyników: Prezentacja osiągniętych wyników w zakresie działań CSR, w tym inicjatyw społecznych, ekologicznych i ekonomicznych, a także ocena stopnia realizacji założeń i celów.

Uwzględnienie interesów interesariuszy: Analiza potrzeb i oczekiwań różnych grup interesariuszy, takich jak pracownicy, klienci, dostawcy, społeczność lokalna czy inwestorzy, oraz sposób, w jaki firma odpowiada na te potrzeby.

6. Systemy zarządzania


Wdrażanie skutecznych systemów zarządzania to kluczowy element praktyk CSR, który umożliwia przedsiębiorstwom efektywne realizowanie swoich celów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. Oto przykładowe systemy zarządzania, które są powszechnie stosowane w firmach:

Quality Management System (ISO 9000)
ISO 9000 to międzynarodowa norma dotycząca zarządzania jakością, która określa wymagania dotyczące skutecznego systemu zarządzania jakością w organizacji. Wdrożenie systemu ISO 9000 pozwala firmom na zapewnienie jakości swoich produktów i usług, identyfikację i eliminację błędów oraz ciągłe doskonalenie procesów.

Environmental Management System (ISO 14000)
ISO 14000 to zbiór norm dotyczących zarządzania środowiskowego, które pomagają firmom w identyfikowaniu, monitorowaniu i kontrolowaniu wpływu ich działalności na środowisko. Dzięki wdrożeniu systemu ISO 14000, przedsiębiorstwa mogą minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne, ograniczać zużycie zasobów oraz spełniać obowiązujące przepisy i regulacje dotyczące ochrony środowiska.

Social Accountability (SA 8000)
SA 8000 to standard dotyczący zarządzania odpowiedzialnością społeczną, który określa wymagania dotyczące warunków pracy, praw pracowniczych i etyki biznesu. Wdrożenie systemu SA 8000 umożliwia firmom zapewnienie godziwych warunków pracy dla pracowników, przeciwdziałanie dyskryminacji i wyzyskowi oraz promowanie etycznych praktyk biznesowych.

7. Wolontariat pracowniczy


Wolontariat pracowniczy to inicjatywa, w ramach której pracownicy dobrowolnie angażują się w działania społeczne lub charytatywne, przynosząc korzyści zarówno społecznościom lokalnym, jak i firmom, dla których pracują. Praktyka ta ma wiele zalet i korzyści, zarówno dla społeczności, jak i samego przedsiębiorstwa. Oto kilka kluczowych aspektów związanych z wolontariatem pracowniczym:

Zaangażowanie społeczności lokalnej
Poprzez udział w wolontariacie, pracownicy mogą aktywnie wspierać inicjatywy społeczne i organizacje charytatywne działające w ich lokalnym otoczeniu. Mogą to być działania takie jak pomoc w domach opieki, wsparcie dla osób potrzebujących, czy też udział w akcjach ekologicznych lub edukacyjnych. Działania te przyczyniają się do poprawy warunków życia w społeczności lokalnej i budowania więzi społecznych.

Zwiększenie zaangażowania pracowników
Wolontariat pracowniczy może być doskonałą formą zaangażowania pracowników w życie społeczności oraz budowania poczucia przynależności do firmy. Udzielanie się w inicjatywach prospołecznych pozwala pracownikom czuć się bardziej związani ze swoim miejscem pracy oraz wspierać wartości, którymi kieruje się firma.

Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy
Przedsiębiorstwa, które wspierają wolontariat pracowniczy, budują pozytywny wizerunek jako organizacje zaangażowane społecznie i troszczące się o dobro społeczności lokalnych. To z kolei może przyciągać nowych klientów, partnerów biznesowych oraz utalentowanych pracowników, którzy chcą być częścią firmy, która działa na rzecz dobra społecznego.

Wspieranie rozwoju osobistego pracowników
Udzielanie się w wolontariacie może również przyczynić się do rozwoju osobistego pracowników poprzez zdobywanie nowych umiejętności, budowanie relacji społecznych oraz rozwijanie empatii i zrozumienia dla potrzeb innych osób.

Kreowanie pozytywnego wpływu społecznego
Działania podejmowane w ramach wolontariatu pracowniczego mają realny wpływ na poprawę jakości życia w społeczności lokalnej. Poprzez angażowanie się w takie działania, firmy mogą wpływać na rozwiązanie lokalnych problemów społecznych, środowiskowych czy edukacyjnych.

8. Zarządzanie łańcuchem dostaw


Przestrzeganie standardów etycznych
Zarządzanie łańcuchem dostaw zgodnie z zasadami CSR oznacza, że przedsiębiorstwo wymaga od swoich dostawców i partnerów biznesowych przestrzegania określonych standardów etycznych. Dotyczy to m.in. zakazu pracy przymusowej i dziecięcej, przestrzegania praw pracowniczych, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz minimalizacji wpływu na środowisko naturalne.

Promowanie uczciwych praktyk handlowych
Firmy powinny dążyć do zapewnienia uczciwych praktyk handlowych w całym łańcuchu dostaw, co oznacza m.in. transparentne i sprawiedliwe relacje biznesowe, uczciwe wynagrodzenie dla dostawców oraz unikanie wyzysku ekonomicznego czy monopolizacji rynku.

Odpowiedzialność za warunki pracy
Zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje także monitorowanie i ocenę warunków pracy u dostawców i partnerów biznesowych. Firmy powinny dbać o to, aby wszyscy pracownicy zaangażowani w proces dostaw mieli godne warunki zatrudnienia, w tym odpowiednie wynagrodzenie, godziny pracy, bezpieczne środowisko pracy i dostęp do opieki zdrowotnej.

Wspieranie lokalnych społeczności
Firmy mogą również wykorzystać zarządzanie łańcuchem dostaw do wspierania lokalnych społeczności, w których działają ich dostawcy. Może to obejmować inwestowanie w projekty społeczne i edukacyjne, przekazywanie części zysków na cele charytatywne czy też organizowanie programów rozwojowych dla lokalnych mieszkańców.

Wdrażanie standardów dla kontrahentów
Istotnym elementem zarządzania łańcuchem dostaw jest wdrażanie standardów i wytycznych dla kontrahentów i partnerów biznesowych. Firmy mogą określić oczekiwania w zakresie CSR, np. poprzez wprowadzenie kodeksów postępowania czy audytów społecznych, które pomogą zapewnić przestrzeganie odpowiednich standardów.

9. Znakowanie produktów


Eko-znakowanie
Eko-znakowanie produktów polega na oznaczaniu ich symbolem lub etykietą, informującą o wpływie danego produktu na środowisko naturalne. To ważne narzędzie, które pomaga konsumentom dokonywać świadomych wyborów zakupowych, pozwalając im zidentyfikować produkty, które zostały wyprodukowane w sposób przyjazny dla środowiska. Oznaczenia te mogą informować o różnych kwestiach, takich jak zużycie wody, emisja CO2, czy wykorzystanie surowców odnawialnych.

Znakowanie społeczne
Znakowanie społeczne to informowanie konsumentów o aspektach społecznych produktu, takich jak warunki pracy pracowników w procesie produkcji, przestrzeganie praw człowieka czy wsparcie lokalnych społeczności. Dzięki temu konsument ma możliwość wyboru produktów, które powstały w sposób etyczny i z poszanowaniem godności ludzkiej.

Rzetelna informacja o składzie
Oprócz eko-znakowania i znakowania społecznego, producenci mają obowiązek zapewnienia rzetelnej informacji o składzie produktów i zawartości poszczególnych składników. Konsument ma prawo wiedzieć, z jakich materiałów został wykonany produkt oraz czy zawiera on substancje szkodliwe dla zdrowia czy środowiska. Dzięki temu może podejmować świadome decyzje zakupowe, zgodne ze swoimi wartościami i preferencjami.

Jak możemy pomóc jako Fundacja IPS?


Fundacja IPS w ramach programu Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny, koncentruje się na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw poprzez promowanie postawy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz udostępnianie niezbędnej wiedzy dotyczącej implementacji praktyk CSR.

Zespół Fundacji IPS tworzy konkretne praktyki CSR, oparte na zdobytej wiedzy na temat prowadzonej działalności oraz badaniu obszarów CSR, które są zgodne z strategią biznesową przedsiębiorstwa, potrzebami społeczności lokalnych oraz możliwościami współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Nasze działania opierają się na wytycznych ISO 26000.

W ramach współpracy zespołu IPS z wieloma ekspertami, przedsiębiorcami, naukowcami oraz przedstawicielami trzeciego sektora, opracowaliśmy darmową publikację, która stanowi drogowskaz w procesie kształtowania modelu odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem z sektora MŚP i uwzględnia nasze lokalne uwarunkowania i krajowe priorytety.

Zapisz się na nasz newsletter, a jako prezent powitalny, prześlemy na wskazanego maila naszą autorską publikację “Rola MŚP w budowaniu odpowiedzialnego biznesu w Polsce”.

Masz pytania? Napisz na csr@fips.pl

Najnowsze aktualności

ESG jako filozofia biznesu. Wyzwania i korzyści dla MŚP

ESG jako filozofia biznesu. Wyzwania i korzyści dla MŚP

W dzisiejszym dynamicznym i coraz bardziej zglobalizowanym świecie, koncepcja zrównoważonego rozwoju w biznesie staje się nie tylko popularna, ale także niezbędna dla przetrwania i sukcesu przedsiębiorstw. Świadomość społeczna, rosnąca troska o środowisko naturalne oraz rosnące oczekiwania wobec ety
Zielona firma. Jak minimalizować wpływ biznesu na środowisko?

Zielona firma. Jak minimalizować wpływ biznesu na środowisko?

W dzisiejszych czasach, wraz z coraz większą świadomością ekologiczną społeczeństwa, coraz większą wagę przywiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób przyjazny dla środowiska. Firmy, które podejmują wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, są coraz bardziej doceniane przez klient