Aktualności

MŚP w obliczu wyzwań technicznych przy wdrażaniu strategii ESG

Opublikowano: 11.07.2024

W dzisiejszej rzeczywistości przedsiębiorstwa coraz częściej muszą zmierzyć się z koniecznością wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju, które uwzględniają nie tylko czynniki finansowe, lecz także środowiskowe, społeczne i zarządcze. Pojęcie ESG (Environmental, Social, and Governance) stało się kluczowym elementem w działalności biznesowej, definiującym podejście firm do odpowiedzialności społecznej, ochrony środowiska oraz etycznego zarządzania.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym dokładnie jest ESG oraz jakie wyzwania techniczne stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) w procesie realizacji celów ESG. Skupimy się również na roli, jaką odgrywają te działania w kontekście ochrony środowiska oraz jako silnik rozwoju gospodarczego Polski. Zapraszamy do lektury, która pomoże zrozumieć, jakie kroki mogą podjąć MŚP, aby stać się bardziej zrównoważonymi podmiotami gospodarczymi.

przeczytanie artykułu zajmie od 8 do 12 minut.

Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. Co to jest ESG?
  • Environmental (Środowisko)
  • Social (Społeczny)
  • Governance (Zarządzanie)
 3. Wyzwania techniczne w realizacji celów ESG przez MŚP
  • Modernizacja infrastruktury
  • Dostosowanie procesów produkcyjnych
  • Udoskonalenie technologii
  • Zarządzanie danymi
  • Kształtowanie kultury organizacyjnej
  • Zarządzanie ryzykiem
 4. ESG a ochrona środowiska
 5. MŚP jako silnik rozwoju gospodarczego Polski
 6. Podsumowanie
 7. Fundacja IPS wspiera polskie firmy z sektora MŚP

Co to jest ESG?


ESG to skrót od trzech kluczowych obszarów: Environmental (Środowisko), Social (Społeczny) i Governance (Zarządzanie). Oznacza to, że przedsiębiorstwa przyjmują holistyczne podejście, uwzględniając nie tylko aspekty finansowe, ale również wpływ swojej działalności na środowisko naturalne, relacje społeczne oraz sposób zarządzania.

Environmental (Środowisko)

Ten obszar skupia się na wpływie działań przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Firmy, które uwzględniają ESG, dążą do ograniczenia negatywnego wpływu na planetę poprzez podejmowanie działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi oraz ochronę różnorodności biologicznej.

Social (Społeczny)

Kategoria „S” koncentruje się na aspektach społecznych związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Firmy wdrażające ESG dbają o relacje z pracownikami, klientami, dostawcami, społecznością oraz innymi interesariuszami. To oznacza promowanie etycznych praktyk biznesowych, zapewnienie bezpieczeństwa i równości w miejscu pracy, aktywne zaangażowanie społeczne oraz odpowiedzialność społeczną.

Governance (Zarządzanie)

Ostatni, lecz nie mniej istotny obszar „G”, dotyczy sposobu, w jaki firma jest zarządzana i kontrolowana. ESG promuje transparentność, uczciwość oraz odpowiedzialność w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Obejmuje to aspekty takie jak struktura zarządzania, niezależność organów nadzoru, polityki etyczne oraz przestrzeganie przepisów i standardów.

Wyzwania techniczne w realizacji celów ESG przez MŚP


Wyzwania techniczne w realizacji celów ESG przez MŚP mogą obejmować szereg konkretnej natury problemów, które należy rozwiązać w procesie adaptacji do standardów środowiskowych, społecznych i zarządczych. Oto kilka kluczowych obszarów, w których MŚP mogą napotkać techniczne trudności:

1. Modernizacja infrastruktury:

Wiele MŚP może potrzebować znacznych inwestycji w modernizację swojej infrastruktury, aby dostosować się do nowych standardów ESG. To może obejmować m.in. wymianę starych maszyn na bardziej wydajne i ekologiczne, instalację systemów do odzysku energii czy wody, oraz modernizację systemów zarządzania odpadami.

2. Dostosowanie procesów produkcyjnych:

Wdrażanie zasad ESG może wymagać rewizji i dostosowania istniejących procesów produkcyjnych. MŚP mogą potrzebować zmian w sposobie wykorzystania surowców, produkcji i dystrybucji produktów, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. To może obejmować m.in. zmianę używanych materiałów na bardziej ekologiczne, redukcję ilości odpadów czy zwiększenie efektywności energetycznej.

3. Udoskonalenie technologii:

MŚP mogą potrzebować dostępu do nowych technologii, które umożliwią im osiągnięcie celów ESG. To może obejmować np. stosowanie energooszczędnych urządzeń, wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii, czy wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie recyklingu i odzyskiwania surowców.

4. Zarządzanie danymi:

Skuteczna realizacja celów ESG wymaga monitorowania i raportowania różnych danych dotyczących działalności firmy, takich jak zużycie energii, emisje gazów cieplarnianych, czy wskaźniki społeczne. MŚP mogą napotkać trudności w gromadzeniu, przetwarzaniu i analizie tych danych, zwłaszcza jeśli nie posiadają odpowiednich systemów informatycznych i kompetencji.

5. Kształtowanie kultury organizacyjnej:

Wdrażanie zasad ESG wymaga często zmiany kultury organizacyjnej w firmie, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników i zintegrować zasady ESG z codziennymi praktykami biznesowymi. MŚP mogą napotkać trudności w budowaniu świadomości i zaangażowania pracowników oraz w promowaniu nowych wartości i norm w miejscu pracy.

6. Zarządzanie ryzykiem:

Implementacja działań związanych z ESG może wiązać się z różnymi rodzajami ryzyka, takimi jak ryzyko reputacyjne, prawne czy operacyjne. MŚP muszą być w stanie identyfikować, oceniać i zarządzać tymi ryzykami, co może wymagać odpowiednich narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem.

ESG a ochrona środowiska


W kontekście ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego, działania ESG stanowią kluczowy element, który zbiega się z potrzebami naszego kraju. Polska zmaga się z wyzwaniami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza, degradacją środowiska naturalnego oraz nierównościami społecznymi. W odpowiedzi na te wyzwania, inwestycje w technologie ekologiczne, poprawę warunków pracy oraz zaangażowanie w działania społeczne mogą przyczynić się do rozwiązania tych problemów.

Inwestycje w technologie ekologiczne mogą pomóc w zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko, poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi. Poprawa warunków pracy, włączając w to zapewnienie bezpieczeństwa i równości, może przyczynić się do podniesienia jakości życia pracowników oraz redukcji nierówności społecznych.

Ponadto, zaangażowanie się w działania społeczne może przynieść korzyści nie tylko społecznościom lokalnym, ale także firmom. Takie działania mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności firm poprzez poprawę wizerunku marki oraz zwiększenie lojalności klientów.

Rozwój sektora ESG może przyczynić się również do wzrostu inwestycji zagranicznych w Polsce oraz promocji zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Wielu inwestorów coraz bardziej zwraca uwagę na praktyki ESG firm, co może uczynić Polskę bardziej atrakcyjnym krajem do inwestowania. Promowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego może z kolei przynieść długoterminowe korzyści dla całego społeczeństwa poprzez tworzenie stabilnych i zrównoważonych warunków życia oraz pracy.

MŚP jako silnik rozwoju gospodarczego Polski

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ma strategiczne znaczenie dla wzrostu gospodarczego Polski jako całości. Stanowią one istotną część struktury gospodarczej kraju i pełnią kluczową rolę jako główne źródło miejsc pracy. Inwestowanie w rozwój MŚP, zarówno z perspektywy ekonomicznej, społecznej, jak i środowiskowej, może przynieść szereg korzyści dla całego społeczeństwa.

Po pierwsze, wspieranie rozwoju MŚP sprzyja zwiększeniu zatrudnienia, co ma istotne znaczenie dla redukcji bezrobocia i poprawy sytuacji na rynku pracy. Mniejsze firmy często są bardziej elastyczne i dynamiczne, co umożliwia szybsze reagowanie na zmiany na rynku i tworzenie nowych miejsc pracy.

Po drugie, rozwój MŚP może przyczynić się do poprawy warunków życia poprzez generowanie lokalnych miejsc pracy, wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wzmacnianie lokalnych społeczności poprzez aktywne zaangażowanie w działania społeczne i kulturalne.

Po trzecie, inwestowanie w MŚP może zwiększyć odporność gospodarki na wahania koniunktury oraz przyspieszyć procesy innowacyjne i technologiczne. Małe i średnie przedsiębiorstwa często są źródłem nowatorskich rozwiązań i pomysłów, co może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności całego sektora gospodarczego.

Wreszcie, rozwój MŚP może przynieść korzyści środowiskowe poprzez promowanie bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych, w tym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz wspieranie ekologicznych technologii i rozwiązań.

Podsumowanie


W artykule omówiliśmy istotę strategii ESG oraz wyzwania techniczne, jakie mogą napotkać MŚP w procesie jej wdrażania. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP, muszą stawić czoło różnorodnym wyzwaniom, jednakże, dążenie do realizacji celów ESG przynosi liczne korzyści, zarówno dla środowiska, jak i dla społeczeństwa. Wdrażanie strategii ESG nie tylko przyczynia się do budowania lepszej przyszłości dla przedsiębiorstw, ale także stanowi krok w kierunku bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego modelu biznesowego, który wspiera ochronę środowiska oraz rozwój społeczny i gospodarczy Polski.

Fundacja IPS wspiera polskie firmy z sektora MŚP


Jesteśmy tam, gdzie potrzebują nas firmy odpowiedzialne społecznie. Szkolimy, wspieramy, integrujemy. Angażujemy przedsiębiorców w akcje charytatywne, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, informujemy o najnowszych regulacjach prawnych z obszaru CSR i ESG.

W ramach współpracy zespołu IPS z wieloma ekspertami, przedsiębiorcami, naukowcami oraz przedstawicielami trzeciego sektora, opracowaliśmy darmową publikację, która stanowi drogowskaz w procesie kształtowania modelu odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem z sektora MŚP i uwzględnia nasze lokalne uwarunkowania i krajowe priorytety.

Zapisz się na nasz newsletter, a jako prezent powitalny, prześlemy na wskazanego maila naszą autorską publikację “Rola MŚP w budowaniu odpowiedzialnego biznesu w Polsce”.

Masz pytania? Napisz na kontakt@fips.pl

Najnowsze aktualności

Zachęcamy do udziału w polsko-tajwańskiej konferencji!

Zachęcamy do udziału w polsko-tajwańskiej konferencji!

Zapraszamy na wydarzenie i dyskusję dotyczącą możliwości współpracy z Tajwanem! 24.07.2024r. odbędzie się Bridge no.1 Na stronie organizatora wydarzenia możemy przeczytać: "Droga do współpracy Polski i Tajwanu prowadzi przez mosty….. Ile mostów musimy zbudować? Ile przejść? [Obecnie obserwujemy du
Etyka zawodowa w działaniu. Jak przestrzegać standardów etycznych w biznesie?

Etyka zawodowa w działaniu. Jak przestrzegać standardów etycznych w biznesie?

Etyka zawodowa stanowi fundament każdej działalności biznesowej, niezależnie od branży czy rozmiaru przedsiębiorstwa. W kontekście współczesnego rynku, wciąż rosnącego nacisku na zrównoważone praktyki oraz społeczną odpowiedzialność biznesu, przestrzeganie wysokich standardów etycznych staje się nie