Aktualności

Od filantropii do strategicznego zarządzania. Szanse i ryzyka związane z wdrażaniem CSR.

Szanse i ryzyka związane z wdrażaniem CSR
Opublikowano: 07.03.2024

W dzisiejszym świecie biznesu, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) przestaje być jedynie narzędziem poprawy wizerunku, stając się strategicznym elementem dla przedsiębiorstw. Artykuł ten zaprasza do zanurzenia się w ewolucję CSR, analizując szanse i ryzyka związane z przechodzeniem od filantropii do strategicznego zarządzania społeczną odpowiedzialnością.

Spis treści:

 1. Początek od filantropii
  1.1 Mecenat kultury
  1.2 Sponsoring wydarzeń sportowych
  1.3 Lokalne inwestycje
 2. Przesunięcie ku strategicznemu zarządzaniu CSR
 3. Strategiczne podejście do CSR
  3.1 Powiązanie celów społecznej odpowiedzialności z celami biznesowymi
  3.2 CSR we wszystkich obszarach działalności
 4. Szanse związane ze strategicznym wdrażaniem CSR
  4.1 Dostęp do kapitału inwestorów
  4.2 Skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem
  4.3 Poprawa wizerunku i reputacji
  4.4 Konkurencyjność na rynku pracy
  4.5 Innowacyjność
  4.6 Liderstwo i wpływ na regulacje
 5. Ryzyka związane z nieuwzględnieniem CSR
  5.1 Ryzyko reputacyjne
  5.2 Ryzyko operacyjne i finansowe
  5.3 Ryzyko wysokiej rotacji i niskiego zaangażowania pracowników
  5.4 Brak mandatu działania (License to Operate)
  5.5 Negatywny wpływ na przyszłe pokolenia
 6. Podsumowanie

Czytanie tego artykułu zajmie około 10 minut.

W dzisiejszym biznesowym środowisku, przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z rosnącego znaczenia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). CSR stanowi nie tylko narzędzie poprawy wizerunku, ale również potężne narzędzie strategiczne dla współczesnych przedsiębiorstw. Początkowo, dla wielu firm, CSR stanowił jedynie formę korporacyjnej filantropii, obejmującej mecenasat kultury, sponsoring wydarzeń sportowych i lokalne inwestycje. Chociaż tego typu działania przynoszą szybkie korzyści reputacyjne, pełne wykorzystanie potencjału CSR wymaga szerszego spojrzenia i połączenia ich z celami strategicznymi w kontekście ogólnego zarządzania firmą.

Początek od filantropii


Wielu przedsiębiorców rozumie CSR w kontekście korporacyjnej filantropii. Działania te obejmują przyjęcie roli mecenasa kultury, sponsoring wydarzeń sportowych oraz drobne inwestycje w lokalne społeczności. Takie inicjatywy nie tylko pozwalają firmie na budowanie pozytywnego wizerunku, ale także na natychmiastowe zaangażowanie się w społeczne sprawy.

Przesunięcie ku strategicznemu zarządzaniu CSR


Jednak, aby osiągnąć pełny potencjał CSR, firmy coraz częściej odchodzą od modelu opartego wyłącznie na filantropii. Zamiast tego, kładą nacisk na strategiczne zarządzanie odpowiedzialnością społeczną, łącząc ją z główną działalnością biznesową.

Strategiczne podejście do CSR


Strategiczne podejście do CSR zakłada powiązanie celów społecznej odpowiedzialności z długoterminowymi celami biznesowymi przedsiębiorstwa. Nie ogranicza się ono jedynie do obszaru społecznego, lecz obejmuje również kwestie związane z klientami, wpływem na środowisko czy ogólną strategią rozwoju.

Takie podejście pozwala firmom na holistyczne zarządzanie odpowiedzialnością społeczną, integrując ją we wszystkich obszarach działalności. W rezultacie, CSR staje się integralną częścią strategii biznesowej, wspierając cele przedsiębiorstwa zarówno pod względem społecznym, jak i biznesowym.

Szanse związane ze strategicznym wdrażaniem CSR


1. Dostęp do kapitału inwestorów

Wdrażanie CSR staje się kluczowym czynnikiem dla inwestorów, którzy zwracają uwagę na czynniki Environmental, Social, Governance (ESG). Badania wskazują, że aż 90% inwestorów uważa, że czynniki ESG mają wpływ na wyniki finansowe firmy w perspektywie 3-5 lat.

2. Skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem

Poprawa zarządzania ryzykiem staje się możliwa dzięki unikatowemu podejściu związanemu z CSR, obejmującemu mapowanie interesariuszy oraz identyfikację związanych z nimi szans i zagrożeń. To podejście umożliwia lepsze zrozumienie obszarów, które potencjalnie mogą

stwarzać problemy. Według danych, 46% przedstawicieli biznesu uznaje zaangażowanie i komunikację z interesariuszami za skuteczną technikę zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, podczas gdy 36% twierdzi, że zaangażowanie interesariuszy stanowi efektywną metodę pozyskiwania informacji dotyczących potencjalnych zagrożeń.

3. Poprawa wizerunku i reputacji

Dialog z interesariuszami oraz raportowanie CSR korzystnie wpływa na poprawę wizerunku i reputacji przedsiębiorstwa. Badania pokazują, że aż 79% polskich menedżerów uważa, że CSR jest kluczowy dla budowania pozytywnego obrazu firmy.

4. Konkurencyjność na rynku pracy

Pracownicy coraz bardziej cenią sobie pracę w firmach odpowiedzialnych społecznie. Badania wykazują, że pracownicy odczuwają dumę, będąc częścią odpowiedzialnej organizacji i wykazują wyższy stopień zaangażowania. Aż 75% pracowników, którzy są przekonani, że ich pracodawca uwzględnia kwestie związane ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem, wykazuje istotne zaangażowanie w życie firmy.

5. Innowacyjność

CSR sprzyja innowacjom poprzez praktyki zarządzania interesariuszami i analizę społeczno-środowiskową. Firmy odpowiedzialne społecznie często stają się liderami w nowatorskich branżach.

6. Liderstwo i wpływ na regulacje

Szansa na osiągnięcie pozycji lidera polega na przewidywaniu kluczowych regulacji związanych z branżą i kształtowaniu ich przyszłości. Poprzez aktywną postawę i zaangażowanie w istotne dla sektora i interesariuszy zagadnienia, firma wspiera dobre praktyki i nadaje ton debacie na temat tych kwestii. To wyróżnia ją spośród konkurencji, ułatwiając jednocześnie budowanie pozytywnych relacji z interesariuszami.

Ryzyka związane z nieuwzględnieniem CSR


1. Ryzyko reputacyjne

Brak zrozumienia oczekiwań otoczenia może prowadzić do kryzysu reputacyjnego. Przykładem jest firma McDonald’s, która doświadczyła ataków związanych z oczekiwaniami klientów dotyczącymi kaloryczności i pochodzenia surowców.

2. Ryzyko operacyjne i finansowe

Nieuwzględnianie ryzyk związanych z ochroną środowiska oraz niewłaściwe zarządzanie podwykonawcami w łańcuchu dostaw może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych, jak pokazała katastrofa ekologiczna platformy wiertniczej Deep Water Horizon.

3. Ryzyko wysokiej rotacji i niskiego zaangażowania pracowników

Niska motywacja pracowników spowodowana nieodpowiedzialnym postępowaniem może prowadzić do znaczącej rotacji kadry i problemów z rekrutacją.

4. Brak mandatu działania (License to Operate)

Nieuwzględnianie opinii interesariuszy może prowadzić do braku społecznej akceptacji dla działań przedsiębiorstwa, co z kolei może skutkować konfliktami, nadmierną regulacją i utratą zamówień.

5. Negatywny wpływ na przyszłe pokolenia

Brak uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju i rabunkowa gospodarka nieodnawialnymi źródłami energii i surowców może negatywnie wpływać na życie przyszłych pokoleń.

Podsumowanie


Współczesne przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z rosnącego znaczenia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), ewoluując z początkowej filantropii w kierunku strategicznego zarządzania odpowiedzialnością. W artykule przedstawiono szereg szans wynikających ze strategicznego wdrażania CSR, takich jak zdobycie dostępu do kapitału inwestorów, skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem, poprawa wizerunku, konkurencyjność na rynku pracy, innowacyjność oraz możliwość zajęcia pozycji lidera. Jednakże, równie ważne są ryzyka związane z niedostatecznym uwzględnieniem aspektów CSR, takie jak ryzyko reputacyjne, operacyjne i finansowe, problemy z rotacją pracowników czy utrata „licencji do działania.” Nieuwzględnienie tych kwestii może prowadzić do konfliktów, nadmiernych regulacji, utraty zamówień i negatywnego wpływu na przyszłe pokolenia. Wdrażanie CSR staje się zatem kluczowym wyzwaniem, ale także szansą na zrównoważony rozwój firm w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

Jak możemy pomóc jako Fundacja IPS?


Fundacja IPS wspiera polskie małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez promowanie postawy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz udostępnianie niezbędnej wiedzy dotyczącej wdrażania praktyk CSR.

Nasz zespół składa się z ekspertów, którzy opracowują konkretne praktyki CSR, oparte na zgromadzonej wiedzy o prowadzonej działalności oraz badaniu obszarów CSR, które harmonizują się z strategią biznesową przedsiębiorstwa, potrzebami społeczności lokalnych oraz możliwościami współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Nasze działania są zgodne z wytycznymi ISO 26000.

Dzięki współpracy z wieloma ekspertami, przedsiębiorcami, naukowcami oraz przedstawicielami trzeciego sektora, opracowaliśmy darmową publikację, która stanowi nieoceniony przewodnik w procesie kształtowania odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem w sektorze MŚP. Publikacja uwzględnia nasze lokalne uwarunkowania oraz krajowe priorytety, aby wspierać przedsiębiorstwa w budowaniu modelu zarządzania z odpowiedzialnością społeczną.

Masz pytania? Napisz na csr@fips.pl

Najnowsze aktualności

Rozwój i Innowacje w Branży Gastronomicznej i Hotelarskiej

Rozwój i Innowacje w Branży Gastronomicznej i Hotelarskiej

PROGRAM KPO A1.2.1 W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, prezentujemy program KPO A1.2.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników, mający na celu wspieranie dywersyfikacji działalności w branży gastronomicznej i hotelarskiej. Start N
Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny W RAMACH FENG NA LATA 2021-2027 Planowana kwota dofinansowania: 660 mln złotych Harmonogram programu: 25 kwietnia 2024 r. - rozpoczęcie składania wniosków 25 lipca 2024 r. - zakończenie składania wniosków oraz czwarty kwartał 2024 Dofinansowanie – kredyt jest udzi