Aktualności

READY-USED uczestnikiem programu PSO

Opublikowano: 12.06.2023

Realizujemy projekt „Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny”, w ramach którego opracowujemy i udzielamy pomocy we wdrożeniu praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu.

F.H.U. Adam Wyszyński – (marka READY-USED) uczestnikiem programu PSO

Jest nam bardzo miło, że możemy zaprezentować kolejną firmę, która zdecydowała się wziąć udział w programie PSO – jest nią READY-USED!

Firma oferuje serie ręcznie robionej galanterii skórzanej, takiej jak torby i portfele przy wykorzystaniu części ze starych, wyłączonych z eksploatacji samochodów.

Wspieramy polskie firmy z sektora MŚP

W naszym programie Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny dążymy do wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw poprzez promowanie postawy społecznej odpowiedzialności biznesu oraz udostępnianie niezbędnej wiedzy w zakresie wdrażania praktyk CSR.

Tworzymy praktyki CSR, które opierają się na podstawie uzyskanej wiedzy dotyczącej prowadzonej działalności oraz badaniu obszarów CSR, które są zgodne ze strategią biznesową przedsiębiorstwa, potrzebami społeczności lokalnych oraz możliwościami współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Opieramy się o wytyczne ISO 26 000.

Włączenie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) do strategii biznesowej przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy, długoterminowej przewagi konkurencyjnej oraz stanowi istotny element strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Często staje się również integralną częścią misji przedsiębiorcy.

Rekomendowane praktyki CSR dla READY-USED

Rozdział III. Środowisko

Zgodnie z prognozą przedstawioną w najnowszym raporcie World Economic Forum The Global Risk Report, pośród dziesięciu najpoważniejszych zagrożeń przewidywanych na nadchodzącą dekadę, pięć pierwszych miejsc zajmują zagrożenia związane z klimatem i środowiskiem.

Według wyników badania przeprowadzonego przez Europejski Bank Inwestycyjny, aż 60% firm w Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, uważa, że zmiany klimatyczne mają wpływ na ich działalność.

Efekty zmian klimatu, utrata bioróżnorodności i zanieczyszczenia środowiska jasno pokazują, że wpływ człowieka na środowisko naturalne ma szereg negatywnych konsekwencji, zarówno dla funkcjonowania firm, jak i dla jakości życia obecnego i przyszłych pokoleń. Jako społeczność ponosimy wspólne koszty degradacji środowiska naturalnego i również wspólnie powinniśmy się o nie troszczyć. Dbałość o środowisko w działalności przedsiębiorstw powinna być postrzegana nie tylko jako społeczny obowiązek, ale również jako inwestycja w długoterminową rentowność firmy. Skuteczne zarządzanie wpływem przedsiębiorstwa na środowisko, gotowość do zmieniających się warunków oraz doskonalenie procesów i praktyk zarządczych wymagają kompleksowego systemu zarządzania opartego na strategii, planach, politykach, certyfikacji oraz systemie monitorowania i raportowania wyników.

Praktyki z zakresu ochrony środowiska rekomendowane dla READY-USED

 • Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez: Zwiększenie poziomu recyklingu, wprowadzenie ekologicznych opakowań i papieru do wysyłki produktów.
 • Redukcję emisji gazów cieplarnianych, zużywanej energii i ilości wytwarzanych odpadów.
 • Wprowadzenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego.
 • Gwarancję dostarczania na rynek odpowiedzialnych produktów, wytwarzanych i sprzedawanych w sposób odpowiedzialny.

Rozdział V. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności stanowi ważny obszar kształtowania społecznego zaufania i budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, a także jest nieodłącznym elementem społecznej odpowiedzialności biznesu.

Aby osiągnąć trwałe rezultaty społecznego zaangażowania, istotne jest, aby udzielane wsparcie miało charakter długofalowej współpracy, opartej na przemyślanych działaniach, które przyczyniają się do trwałej i pozytywnej zmiany w lokalnym środowisku.

Dobrze zaplanowane, długoterminowe działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej budują relację, w której każda ze strony wygrywa. Skutkiem tych działań jest wzmocnienie lokalnej społeczności oraz rozwiązywanie jej problemów. Jednocześnie firma osiąga korzyści z tytułu wzrostu zaufania społecznego do swej działalności oraz budowania pozytywnego wizerunku, co przekłada się na osiąganie zysków.

Współpraca międzysektorowa, zaangażowanie pracowników oraz partnerów biznesowych, a także oparcie się na wyspecjalizowanych organizacjach pozarządowych zapewniają konkretne korzyści, takie jak bardziej efektywne wykorzystanie zasobów oraz osiąganie lepszych rezultatów.

Praktyki z zakresu zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej rekomendowane dla READY-USED

 • Wspieranie finansowe organizacji pozarządowych przekazując procent zysku ze sprzedaży oraz włączanie się na rzecz budowania partnerstw i współpracy między biznesem, a organizacjami pozarządowymi.
 • Wraz z organizacjami pozarządowymi realizowanie projektów wspierających lokalną społeczność, zmieniające postawy społeczne związane z zero waste, slow fasion np. poprzez rozpowszechnianie materiałów informacyjnych.
 • Zwiększenie nakładów finansowych i wsparcie działań trzeciego sektora.
 • Zwiększenie zasięgu oddziaływania NGO na lokalne społeczności.
 • Wzrost zaangażowania konsumentów.
 • Upowszechnianie współpracy biznesu z NGO.
 • Tworzenie partnerstw międzysektorowych.

Rozdział VII. Uczciwe praktyki operacyjne

Przedsiębiorstwa funkcjonują w określonym otoczeniu biznesowym i społecznym. Kierując działalnością nawiązują liczne interakcje z dostawcami, dystrybutorami, instytucjami publicznymi oraz konkurentami. Interakcje te określamy praktykami operacyjnymi przedsiębiorstwa, a procedura ich kształtowania stanowi ważny element budowania odpowiedzialności biznesu.

Tworzenie uczciwych i etycznych praktyk operacyjnych oznacza nie tylko wymiar moralny, ale także jest koniecznym wymogiem do tworzenia środowiska biznesowego przyjaznego przedsiębiorczości. Tym samym, za pomocą promowania i stosowania uczciwych praktyk operacyjnych, firma współtworzy warunki dla własnego rozwoju.

Rekomendowane praktyki dla READY-USED

 • Uczciwe praktyki operacyjne promowanie społecznej odpowiedzialności w łańcuchu wartości – upowszechnianie wiedzy wśród interesariuszy tj. klienci, dostawcy itp.
 • Zwiększenie działań marketingowych ukierunkowanych na zmianę postaw lub zachowań klientów, dostawców i biznesu.

Podsumowanie propozycji praktyk CSR

Implementacja do strategii biznesowej wybranych kierunków działań CRS pomagać będzie w budowaniu zewnętrznego wizerunku i długoterminowej przewagi konkurencyjnej READY-USED. Realizacja praktyk CSR wpisuje się w misję firmy jaką jest nadanie nowego życia i znaczenia przedmiotom wcześniej używanym. Zmieniając obecne podejście do galanterii skórzanej firma tworzy unikatowy styl i wzmacnia poczucie odpowiedzialności o środowisko.

Jesteśmy przekonani, że praktyki CSR, które przedstawiliśmy, przyniosą korzyści zarówno społeczeństwu, jak i READY-USED! 😊

Sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #NOWEFIO @Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Najnowsze aktualności

Zachęcamy do udziału w polsko-tajwańskiej konferencji!

Zachęcamy do udziału w polsko-tajwańskiej konferencji!

Zapraszamy na wydarzenie i dyskusję dotyczącą możliwości współpracy z Tajwanem! 24.07.2024r. odbędzie się Bridge no.1 Na stronie organizatora wydarzenia możemy przeczytać: "Droga do współpracy Polski i Tajwanu prowadzi przez mosty….. Ile mostów musimy zbudować? Ile przejść? [Obecnie obserwujemy du
Etyka zawodowa w działaniu. Jak przestrzegać standardów etycznych w biznesie?

Etyka zawodowa w działaniu. Jak przestrzegać standardów etycznych w biznesie?

Etyka zawodowa stanowi fundament każdej działalności biznesowej, niezależnie od branży czy rozmiaru przedsiębiorstwa. W kontekście współczesnego rynku, wciąż rosnącego nacisku na zrównoważone praktyki oraz społeczną odpowiedzialność biznesu, przestrzeganie wysokich standardów etycznych staje się nie