Aktualności

Regionalna Pożyczka Hipoteczno-Modernizacyjna

Pożyczka modernizacyjna - Łódzkie
Opublikowano: 23.02.2024

Finansowanie wydatków związanych z zakupem nieruchomości przeznaczonych na własną działalność produkcyjną/usługową/handlową, a także ich modernizację w celu przystosowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dla kogo pożyczka?

O pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie województwa łódzkiego, a inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w Łódzkiem.

Na co możesz przeznaczyć pozyskane pieniądze?

W ramach pożyczki możliwa jest realizacja dwóch typów przedsięwzięć:

a) zakup nieruchomości

gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów poszczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności,

b) modernizacja zakupionych w ramach pożyczki nieruchomości

Ten typ przedsięwzięcia jest możliwy do realizacji jedynie łącznie z przedsięwzięciem typu a). Możliwa będzie realizacja następujących inwestycji: remont, modernizacja, odbudowa budynków lub obiektów, prace konserwatorskie, renowacja całości lub części budynków Wydatki realizowane w ramach pożyczki finansowane są w kwotach netto, tj. bez uwzględnienia podatku VAT, chyba że Pożyczkobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT lub jest podmiotem zwolnionym z VAT. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej co najmniej sumę podatku od towarów i usług (VAT) od nabywanej w ramach pożyczki nieruchomości. W przypadku Pożyczkobiorcy zwolnionego z podatku VAT lub w przypadku zakupu nieruchomości zwolnionej z podatku VAT, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% wartości nabywanej nieruchomości.

Jakie oprocentowanie?

Pożyczki udzielane są na następujących warunkach: a) okres spłaty do 60 miesięcy: 3,34% b) okres spłaty od 60 do 84 miesięcy: 5,34% c) okres spłaty powyżej 84 miesięcy: 6,68% Jaka kwota pożyczki?

Pożyczka jest udzielana w kwotach 1.500 tys. zł.

Na jaki okres?

Maksymalny okres spłaty, to 120 miesięcy, maksymalny okres karencji, to 6 miesięcy. Preferowany okres finansowania wynosi max. 84 miesiące.

Jakie zabezpieczenia?

Zabezpieczeniem obligatoryjnym przyjmowanym w każdym przypadku jest: 1. Hipoteka wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości na nieruchomości nabywanej w ramach pożyczki. 2. Wystawiony przez Pożyczkobiorcę weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Dodatkowe zabezpieczenie:

Zgodnie z katalogiem zabezpieczeń. Instytucja pożyczkowa podejmuje decyzję w sprawie akceptacji proponowanego przez Wnioskodawcę zabezpieczenia po dokonaniu analizy ryzyka pożyczki. Podpisanie umowy pożyczki może zostać uzależnione od przedstawienia innego zabezpieczenia niż zaproponowane pierwotnie przez Wnioskodawcę.

Dodatkowe informacje:

Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać w pełni i należycie udokumentowane w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki lub każdej transzy pożyczki. W wyjątkowych przypadkach może zostać zaakceptowane wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni kalendarzowych. Jeżeli wypłata pożyczki będzie następowała w transzach, to wypłata drugiej i kolejnych transz może być uzależniona od uprzedniego udokumentowania przez Pożyczkobiorcę poniesienia wydatków w ramach dotychczas otrzymanych transz.

Zapraszamy do kontaktu. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w uzyskaniu pożyczek.

Najnowsze aktualności

Rozwój i Innowacje w Branży Gastronomicznej i Hotelarskiej

Rozwój i Innowacje w Branży Gastronomicznej i Hotelarskiej

PROGRAM KPO A1.2.1 W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, prezentujemy program KPO A1.2.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników, mający na celu wspieranie dywersyfikacji działalności w branży gastronomicznej i hotelarskiej. Start N
Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny W RAMACH FENG NA LATA 2021-2027 Planowana kwota dofinansowania: 660 mln złotych Harmonogram programu: 25 kwietnia 2024 r. - rozpoczęcie składania wniosków 25 lipca 2024 r. - zakończenie składania wniosków oraz czwarty kwartał 2024 Dofinansowanie – kredyt jest udzi