Aktualności

Rola firm przyjaznych rodzinom w nowoczesnym biznesie. Przykłady dobrych praktyk.

Opublikowano: 11.03.2024

Czy wiesz, że tworzenie miejsc pracy przyjaznych rodzinom staje się globalnym standardem? To nie tylko rezultat działań organizacji międzynarodowych, ale także zaangażowania przedsiębiorców na całym świecie. W artykule tym zgłębimy kluczową rolę, jaką odgrywają firmy w procesie tworzenia miejsc pracy wspierających życie rodzinne. Przedstawimy również pięć przykładów dobrych praktyk, które inspirują do budowania bardziej zrównoważonych i wspierających środowisk pracy.

 1. Przedsiębiorstwa jako sojusznicy rodzin:
  • Upowszechnianie wiedzy o prawach pracowniczych związanych z rodzicielstwem.
  • Wsparcie kobiet na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich.
  • Praktyki sprzyjające łączeniu pracy z opieką nad dziećmi.
 2. Przykłady dobrych praktyk:
  • Elastyczne podejście do pracy.
  • Wolne weekendy i praca bez nadgodzin.
  • Programy dla rodzin.
  • Dłuższe urlopy bezpłatne dla potrzeb rodzinnych.
  • Opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin.
 3. Podsumowanie – Rola firm przyjaznych rodzinom w nowoczesnym biznesie.

Szacowany czas potrzebny na przeczytanie tego artykułu to około 15 minut.

 

Tworzenia miejsca pracy przyjaznego rodzinie postulowane jest obecnie jako globalny standard. Wspierają go nie tylko organizacje międzynarodowe, takie jak UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci), ILO (Międzynarodowa Organizacja Pracy) czy Unia Europejska, ale również przedsiębiorcy, w tym globalne korporacje. Istnieje głęboko zakorzeniony nakaz, który wynika zarówno z przesłanek moralnych, antropologicznych i religijnych, jak i z coraz lepiej zrozumianych uwarunkowań społecznych i ekonomicznych.

W niniejszym artykule skupimy się na kluczowej roli, jaką odgrywają przedsiębiorstwa w procesie tworzenia miejsc pracy przyjaznych rodzinom. Przedstawimy również przykłady dobrych praktyk, które przedsiębiorstwa mogą wdrożyć w celu stworzenia miejsc pracy przyjaznych rodzinom. Inicjatywy te mogą stanowić źródło inspiracji dla firm, pokazując, jakie korzyści niosą ze sobą dla pracowników i jak skutecznie można harmonizować życie zawodowe i rodzinne. Poprzez zgłębienie dobrych praktyk przedsiębiorstwa mogą zdobyć cenne spojrzenie na innowacyjne podejścia do tworzenia bardziej zrównoważonych i wspierających środowisk pracy.

Przedsiębiorstwa jako sojusznicy rodzin – Wspieranie pracowników w każdym etapie życia rodzinnego


W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę nie tylko w kształtowaniu rynku, ale także w kreowaniu atmosfery, która sprzyja równowadze między życiem zawodowym a rodzinnym. Poniżej przyjrzymy się, jak przedsiębiorstwa wchodzą w sojusz z pracownikami na drodze do zrównoważonego życia rodzinnego i zawodowego.

· Upowszechnianie wiedzy na temat praw pracowniczych związanych z posiadaniem dzieci

Wiedza to potęga, a przedsiębiorstwa stanowią źródło tej mocy dla swoich pracowników. Aktywne upowszechnianie informacji na temat praw pracowniczych związanych z posiadaniem dzieci to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale przede wszystkim inwestycja w zrozumienie i szacunek dla pracowników. Sesje edukacyjne, dostęp do materiałów informacyjnych i regularne aktualizacje pomagają pracownikom świadomie korzystać z przysługujących im praw.

· Wsparcie kobiet na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich oraz wracających do pracy po urodzeniu dziecka

Wspieranie kobiet w kluczowych momentach związanych z macierzyństwem to nie tylko zadanie społeczne, ale także biznesowa strategia budowania lojalności pracowniczej. Przedsiębiorstwa, które oferują wsparcie podczas urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, oraz umożliwiają płynny powrót do pracy po urodzeniu dziecka, tworzą warunki, które sprzyjają budowaniu trwałych relacji z pracownikami.

· Upowszechnienie praktyk sprzyjających łączeniu pracy zawodowej z opieką nad dziećmi lub inną osobą zależną (np. przewlekle chorym członkiem rodziny)

Nowoczesne przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, że praca nie musi być wykluczająca dla życia rodzinnego. Promowanie praktyk, takich jak elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej czy nawet przedszkola firmowe, umożliwia pracownikom skuteczne łączenie obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi lub inną osobą zależną. To podejście pozwala na tworzenie bardziej zrównoważonego i satysfakcjonującego środowiska pracy.

· Wspieranie możliwości pracy zdalnej i większa elastyczność pracy młodych matek i kobiet spodziewających się dziecka

Przedsiębiorstwa, które promują pracę zdalną i elastyczność w godzinach pracy, przyspieszają kulturalną zmianę w podejściu do roli młodych matek i kobiet spodziewających się dziecka w miejscu pracy. Dając pracownikom możliwość dostosowania swojego grafiku do wymagań rodziny, firmy tworzą warunki sprzyjające równowadze pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

· Popularyzowanie praktyk związanych ze zrównoważeniem życia rodzinnego i pracy

Przedsiębiorstwa pełnią także rolę liderów w kreowaniu świadomości na temat zrównoważonego życia rodzinnego i zawodowego. Poprzez organizowanie wydarzeń społecznościowych, kampanii edukacyjnych oraz aktywnego uczestnictwa w inicjatywach społecznych, firmy nie tylko wpływają na atmosferę w miejscu pracy, ale również inspirują inne organizacje do podobnych działań.

· Przeciwdziałanie dyskryminacji młodych rodziców

Walka z dyskryminacją młodych rodziców to nie tylko kwestia etyczna, ale także biznesowa. Przedsiębiorstwa, które aktywnie przeciwdziałają wszelkim przejawom dyskryminacji, tworzą otwarte i zróżnicowane środowisko pracy, sprzyjające zadowoleniu pracowników i budowaniu pozytywnego wizerunku firmy.

· Wsparcie merytoryczne i materialne młodych rodziców

Wsparcie merytoryczne i materialne dla młodych rodziców to inwestycja w ich rozwój zawodowy oraz jakość życia. Przedsiębiorstwa, które oferują programy mentorowania, dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu rodzicielstwa, a także dodatkowe świadczenia finansowe, tworzą warunki, które pomagają pracownikom pogodzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi.

· Wsparcie pracowników podczas przerw w pracy związanych z rodzicielstwem

Przerwy związane z rodzicielstwem są naturalnym etapem życia, który wymaga wsparcia ze strony pracodawcy. Przedsiębiorstwa, które oferują programy reintegracyjne, elastyczne rozwiązania dotyczące powrotu do pracy, a także umożliwiają stopniowe podjęcie pełnych obowiązków, pokazują, że doceniają i wspierają pracowników w ważnych momentach ich życia rodzinnego. To podejście przyczynia się do budowania trwałych relacji pracowników z firmą.

Firmy przyjazne rodzinie – 5 przykładów dobrych praktyk


Firmy, które uznają znaczenie równowagi między pracą a życiem prywatnym swoich pracowników, stają się liderami w kreowaniu zdrowego i przyjaznego środowiska pracy. Oto 5 kluczowych praktyk, które te firmy mogą wdrożyć, aby zapewnić wsparcie rodzinom pracowników:

 • 1. Elastyczne podejście

Uwzględnienie w wewnętrznej polityce zatrudnienia elastycznego podejścia do rodzica wychowującego dziecko lub osób opiekujących się osobami w podeszłym wieku oraz chorymi, np. ruchome godziny pracy z możliwością dostosowania ich do sytuacji rodzinnej, dowolność pracy na część etatu, w przypadku pracy na zmiany uwzględnienie preferencji i sytuacji rodzinnej pracowników.

 • 2. Wolne weekendy, praca bez nadgodzin

Wdrożenie systemu pracy z wolnymi weekendami (praca od poniedziałku do piątku) oraz ograniczanie, ze względu na sytuację rodzinną, wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy, w porze nocnej oraz delegowania pracownika poza stałe miejsce pracy. Dzięki temu pracownicy mogą spędzać więcej czasu z rodziną, co przyczynia się do budowania silnych więzi rodzinnych i zwiększa ich satysfakcję z pracy.

 • 3. Programy dla rodzin

Zaimplementowanie programu dla rodzin, obejmującego rodziców i opiekunów, np. ustanowienie dnia wolnego lub możliwość wzięcia urlopu bezpłatnego z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Dziecka czy też rozpoczęcia roku szkolnego. Dodatkowo organizowanie dni, kiedy opiekujący się dziećmi mogą wyjść wcześniej z pracy czy organizowanie zajęć i wyjazdów dla pracowników i ich rodzin.

 • 4. Dłuższe urlopy bezpłatne dla potrzeb rodzinnych

Udzielanie dłuższych (powyżej 3 miesięcy) urlopów bezpłatnych ze względu na potrzeby pracownika, np. opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. To działanie pokazuje zrozumienie i wsparcie dla sytuacji życiowych pracowników.

 • 5. Opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin

Dbanie o dobrostan pracowników poprzez oferowanie dodatkowej opieki medycznej, badań i szczepień profilaktycznych skierowanych do pracowników i ich rodzin, współfinansowane lub finansowane przez pracodawcę. Takie świadczenia przyczyniają się do zwiększenia świadomości zdrowotnej pracowników i ich rodzin.

Podsumowanie – Rola firm przyjaznych rodzinom w nowoczesnym biznesie


Tworzenie przyjaznego środowiska pracy wywodzi się z przekonania o konieczności uwzględnienia potrzeb rodzin pracowników. Obejmuje to nie tylko korzyści długoterminowe dla samych rodzin, ale także pozytywne skutki dla pracodawców, gospodarki i społeczeństwa jako całości. Warto zauważyć, że chociaż tego rodzaju inicjatywy często wymagają nakładów finansowych ze strony pracodawców i państwa, a także wiążą się z potencjalnym krótkotrwałym spadkiem wydajności niektórych pracowników, korzyści płynące z uwzględniania aspektów rodzinnych są znaczące.

Praktyki, takie jak elastyczne godziny pracy, dni wolne dla rodzin, czy dłuższe urlopy bezpłatne, nie tylko zwiększają zadowolenie pracowników, ale również wpływają na kulturę organizacyjną firmy. Firmy, które inwestują w dobrostan swoich pracowników i ich rodzin, kształtują pozytywny wizerunek pracodawcy, zyskują lojalnych pracowników i stają się liderami rynkowymi. Dlatego warto kłaść nacisk na praktyki, które sprzyjają równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, tworząc tym samym firmę, która nie tylko osiąga sukces, ale przede wszystkim dba o dobro swoich pracowników.

Podsumowując, przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w tworzeniu warunków, które sprzyjają równowadze między życiem zawodowym a rodzinnym. Działa to nie tylko na korzyść pracowników, ale również wpływa pozytywnie na wizerunek i efektywność organizacji, czyniąc z niej atrakcyjne i zrównoważone miejsce pracy.

IPS wspiera polskie firmy z sektora MŚP


Fundacja IPS w ramach programu Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny, koncentruje się na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw poprzez promowanie postawy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz udostępnianie niezbędnej wiedzy dotyczącej implementacji praktyk CSR.

Zapisz się na nasz newsletter, a jako prezent powitalny, prześlemy na wskazanego maila naszą autorską publikację “Rola MŚP w budowaniu odpowiedzialnego biznesu w Polsce”.

Masz pytania? Napisz na csr@fips.pl

Najnowsze aktualności

Rozwój i Innowacje w Branży Gastronomicznej i Hotelarskiej

Rozwój i Innowacje w Branży Gastronomicznej i Hotelarskiej

PROGRAM KPO A1.2.1 W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, prezentujemy program KPO A1.2.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników, mający na celu wspieranie dywersyfikacji działalności w branży gastronomicznej i hotelarskiej. Start N
Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny W RAMACH FENG NA LATA 2021-2027 Planowana kwota dofinansowania: 660 mln złotych Harmonogram programu: 25 kwietnia 2024 r. - rozpoczęcie składania wniosków 25 lipca 2024 r. - zakończenie składania wniosków oraz czwarty kwartał 2024 Dofinansowanie – kredyt jest udzi