Aktualności

HAIRMATE (SISBRO) w programie PSO

Opublikowano: 20.06.2023

Przygotowaliśmy propozycję praktyk CSR dla spółki SISBRO. To kolejna firma, która zgłosiła się do realizowanego przez nas projektu „Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny”. W ramach tego projektu opracowaliśmy bezpłatnie praktyki CSR oraz pomożemy w ich wdrożeniu. Niezwykle nas cieszy fakt, że kolejna firma chce uwzględnić w swoich działaniach społeczne i ekologiczne działania!

SISBRO sp. z o.o. uczestnikiem programu PSO

Spółka SISBRO zajmuję się prowadzeniem 10 salonów fryzjerskich franczyzowych marki HAIRMATE. Salony SISBRO zlokalizowane w największych polskich miastach, gdzie oferują szeroki wachlarz usług fryzjerskich oraz kosmetycznych na najwyższym poziomie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą HAIRMATE.

Wspieramy polskie firmy z sektora MŚP

W ramach programu „Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny” zajmujemy się przygotowaniem praktyk CSR oraz udzielaniem wsparcia w zakresie wdrożenia praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu w 25 polskich małych i średnich przedsiębiorstwach.

Zaproponowane praktyki opracowali eksperci Fundacji IPS, którzy opierali się na:

 • normie ISO 26 000,
 • zdobytej wiedzy o prowadzonej działalności
 • analizie obszarów CSR zgodnych strategią biznesową spółki SISBRO,
 • potrzebach lokalnych społeczności,
 • możliwości współpracy i partnerstwa z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.

Wdrożenie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) do strategii biznesowej przedsiębiorstwa przynosi wiele korzyści nie tylko społeczeństwu i światu, ale oczywiście samej firmie. Korzyści dla przedsiębiorstwa związanych z prowadzeniem biznesu społecznie odpowiedzialnego jest wiele – więcej nt. korzyści znajdziecie we wpisie blogowym „CSR – korzyści dla firmy”.

Rekomendowane praktyki CSR dla HAIRMATE

Rozdział II. Praktyki z zakresu pracy

 • Stosowanie najwyższych standardów rekrutacyjnych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi praktykami rynkowymi oraz wartościami przedsiębiorstwa.
 • Wsparcie kobiet na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich oraz wracających do pracy po narodzeniu dziecka.
 • Rozpowszechnienie praktyk sprzyjających łączeniu pracy zawodowej z opieką nad dziećmi lub inną osobą zależną.
 • Upowszechnianie przez przedsiębiorstwo wartości związanych z równowagą pomiędzy pracą a życiem osobistym.
 • Angażowanie pracowników w działania charytatywne czy wspólne wydarzenia sportowe/charytatywne.
 • Inicjowanie wydarzeń sportowo-integracyjnych.
 • Regularne docenianie i motywowanie pracowników jako jeden z elementów zarządzania zespołem.

„Firma przyjazna rodzinie”

 • Ujęcie w wewnętrznej polityce zatrudnienia elastycznego podejścia dla rodziców wychowujących dziecko lub osób opiekujących się chorymi oraz starszymi osobami, np. elastyczne godziny pracy z możliwością dostosowania ich do sytuacji rodzinnej, dowolność pracy na część etatu, w przypadku pracy na zmiany uwzględnienie preferencji i sytuacji rodzinnej pracowników.

„Dbałości o rozwój, zdrowie i dobrostan pracowników”

 • Docenianie i budowanie wśród pracowników poczucia wspólnoty. Popularyzacja praktyk związanych z rozwojem wiedzy i umiejętności pracowników. Umożliwienie i wspieranie pracowników w rozwijaniu pasji. Wspieranie profilaktyki i edukacji zdrowotnej (w tym w zakresie zdrowia psychicznego).

Rozdział III. Środowisko

 • Kształtowanie w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa kultury racjonalnego i oszczędnego wykorzystania zasobów, w tym skracanie łańcucha dostaw tj. kupowanie produktów od polskich producentów.
 • Edukacja i zachęcanie pracowników do oszczędzania surowców (woda, energia elektryczna), a także odpowiedzialnego wytwarzania i gospodarowania odpadami.
 • Sprzedaż produktów/kosmetyków wytwarzanych w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

Rozdział V. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej 

 • Wyznaczenie osoby w firmie odpowiedzialnej za kontakt z organizacją pozarządową.
 • Wsparcie finansowe, organizacyjne lub kadrowe przy realizacji wspólnych inicjatyw z organizacjami pozarządowymi.
 • Zorganizowanie wolontariatu pracowniczego bądź zachęcanie pracowników do angażowania się w działania charytatywne poza pracą.
 • Organizowanie wydarzeń edukacyjnych.
 • Przeprowadzanie cyklicznych zbiórek różnych artykułów i przekazywanie ich instytucjom (organizacjom pozarządowych, domom dziecka itp.).
 • Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi i organizacja praktyk zawodowych oraz staży dla uczniów wraz z zapewnieniem każdemu z nich indywidualnego wsparcia ze strony wyznaczonego fryzjera.
 • Organizacja płatnych staży w celu umożliwienia młodym osobom zdobycia doświadczenia zawodowego.
 • Organizacja warsztatów skierowanych do młodych osób wchodzących na rynek pracy. W ich ramach mogą oni poznać różne drogi kariery pracy fryzjera.

Podsumowanie propozycji praktyk CSR

Wprowadzenie wybranych obszarów działań CSR do strategii biznesowej przyczyni się do budowy pozytywnego wizerunku oraz długoterminowej przewagi konkurencyjnej marki HAITMATE (SISBRO sp. z o.o.).

Realizacja wymienionych praktyk wpisuje się w strategię biznesową marki HARIMATE, która związana jest z prowadzeniem unikalnych salonów fryzjerskich w Polsce.

Podnoszenie kwalifikacji fryzjerów i angażowanie ich w działalność charytatywną może przyczynić się do zwiększenia motywacji, zmniejszenia rotacji pracowników, jak również pozyskaniem lojalnych, wyszkolonych pracowników, którzy utożsamiają się z wartościami firmy. Z kolei podejmowanie stałej współpracy z organizacjami pozarządowymi przyczyni się do wzmocnienia relacji z lokalną społecznością oraz aktywizacji młodych osób. Wprowadzenie zaproponowanych działań może wpłynąć na wzrost zaufania społecznego do firmy, wzmocnienie, pozytywnego wizerunku firmy, co w rezultacie wpłynie na zwiększenie zadowolenia klientów i sukces firmy.

Jesteśmy przekonani, że praktyki CSR, które przedstawiliśmy, przyniosą korzyści zarówno dla środowiska, społeczeństwa, jak i marce HAIRMATE! 😊

Projekt „Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny” realizujemy dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.

 

Najnowsze aktualności

Co to jest ład organizacyjny? Ład org...

W dzisiejszym złożonym świecie biznesu, utrzymanie efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa wymaga nie tylko świetnego produktu czy usługi, ale również dobrze zorganizowanej struktury i procesów...

Harmonogram dotacji na 2023 rok

Zaktualizowane dnia 1 września 2023 r. Przestawiamy harmonogram naboru wniosków na dofinansowania kierowane dla MŚP. Jako Fundacja oferujemy profesjonalne wsparcie w uzyskaniu i rozliczeniu dota...