Aktualności

Odroczenie standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) dla określonych branż

Odroczenie terminu raportowania działań CSR/ESG. Jakie firmy MSP obejmuje. FundacjaIPS
Opublikowano: 27.10.2023

Europejskie standardy sprawozdawczości w dziedzinie zrównoważonego rozwoju (z ang. ESRS – European Sustainability Reporting Standards).

Fundacja IPS niezwłocznie informuje o planowanym opóźnieniu wprowadzenia przez Komisję Europejską sektorowych standardów sprawozdawczości oraz standardów ESRS dla jednostek z państw trzecich dotyczących zrównoważonego rozwoju. Standardy te stanowią kluczowy element dyrektywy CSRD, która reguluje raportowanie zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa.

Zapowiedź została ogłoszona w opublikowanym przez Komisję Europejską programie prac na rok 2024. Jednym z priorytetów programu jest analiza obciążeń dla przedsiębiorstw wynikających z wymogów sprawozdawczych. Komisja uwzględniła w programie prac odroczenie terminu wprowadzenia sektorowych europejskich standardów sprawozdawczości w dziedzinie zrównoważonego rozwoju (ESRS – European Sustainability Reporting Standards) jako jedno z kluczowych działań.

Przesunięcie terminu przyjęcia standardów ESRS sektorowych oraz ESRS dla jednostek z państw trzecich


W dyrektywie dotyczącej raportowania przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), jednostki objęte jej zakresem są zobowiązane do uwzględnienia informacji dotyczących ESG w swoich raportach działalności. Te informacje muszą być przygotowywane zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESRS), które zostaną przyjęte przez Komisję Europejską w formie aktów delegowanych.

Komisja Europejska została upoważniona do opracowania czterech zestawów standardów ESRS, obejmujących:

  1. pełne ESRS;
  2. uproszczone ESRS;
  3. sektorowe ESRS;
  4. ESRS dla jednostek z państw trzecich.

Pierwszy zestaw zasad europejskich standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESRS) został przyjęty przez Komisję Europejską 31 lipca 2023 roku. Określa on ogólne wymogi dotyczące sprawozdawczości w dziedzinie zrównoważonego rozwoju we wszystkich sektorach gospodarki. Zgodnie z dyrektywą CSRD, przyjęcie sektorowych (branżowych) ESRS miało nastąpić do końca czerwca 2024 roku, jednak to wydarzenie zostanie opóźnione.

Odroczenie terminu raportowania działań CSR/ESG. Jakie firmy obejmuje?

W związku ze świadomością wyzwań i obciążeń związanych z wprowadzeniem standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), Komisja Europejska złożyła wniosek o przesunięcie daty przyjęcia standardów sektorowych ESRS oraz ESRS dla jednostek z państw trzecich o dodatkowe 2 lata, do 30 czerwca 2026 roku. Celem decyzji odraczającej termin wprowadzenia ESRS jest m.in. umożliwienie jednostkom zobowiązanym do sprawozdawczości skoncentrowanie się na wdrożeniu pierwszego zestawu ESRS oraz początkowe ograniczenie wymogów sprawozdawczych do absolutnego minimum.

Warto zaznaczyć, że decyzja o przesunięciu terminu nie wpłynęła na oryginalny termin przyjęcia uproszczonych Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), które nadal mają być wprowadzone do 30 czerwca 2024 roku.

Instytucje Unii Europejskiej podkreślają, że ich obecnym priorytetem jest uproszczenie obowiązków związanych z raportowaniem i zmniejszenie administracyjnego obciążenia dla podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju, włącznie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami notowanymi na giełdzie. Takie podejście UE daje firmom, które podlegają dyrektywie CSRD, dodatkowy okres na dostosowanie się do nowych wymogów sprawozdawczych, jednocześnie umożliwiając dokładne opracowanie standardów ESRS sektorowych przez Europejską Radę ds. Sprawozdawczości Finansowej (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG).

Cel decyzji Komisji Europejskiej w sprawie ESRS?


Decyzja Komisji Europejskiej o wydłużeniu okresu implementacji przepisów dyrektywy CSRD została podjęta na podstawie uzasadnionych przesłanek.

Raportowanie o zrównoważonym rozwoju przez duże firmy wymaga dostępu do informacji od ich kontrahentów, w tym małych i średnich firm. Chociaż uwzględnianie czynników ESG przez duże firmy jest globalnym trendem, to w przypadku MŚP istnieje znaczna luka informacyjna.

Monitorowanie śladu węglowego przez Polskie firmy

Zjawisko to obserwujemy również w Polsce – według badań Narodowego Banku Polskiego z końca 2022 roku, obejmujących prawie 1,7 tysiąca firm, tylko co 10. przedsiębiorstwo zadeklarowało, że monitoruje własny ślad węglowy. Natomiast jedynie co 25. firma zadeklarowała, że analizuje ślad węglowy generowany zarówno w swojej firmie, jak i w całym łańcuchu dostaw.

Obowiązki sprawozdawcze dotyczące emisji w całym łańcuchu tworzenia produktu lub usług, wymagają współpracy między firmami, włącznie z poddostawcami, nawet tymi najmniejszymi.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o śladzie węglowym zapraszamy do naszego artykułu: Ślad węglowy a prowadzenie firmy. Czy Twoja firma będzie zobowiązana do raportowania emisji śladu węglowego?

Projekt dotyczący zmian w zakresie ESRS wymaga akceptacji


Projekt wniosku wymaga jeszcze akceptacji Rady UE i Parlamentu Europejskiego. Pełny tekst wniosku Komisji Europejskiej jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Unii Europejskiej pod linkiem https://buff.ly/40bDgkf . Propozycje te są skierowane do Komisji Europejskiej i nie będą wymagały implementacji na poziomie przepisów krajowych.

Inne inicjatywy związane z Europejskim Zielonym Ładem w 2024 r.


W programie prac Komisji na rok 2024 znalazło się także kilka działań związanych z zrównoważonym rozwojem i klimatem, szczególnie związanymi z Europejskim Zielonym Ładem. Propozycje zawarte w planie obejmują:

  • rozpoczęcie procesu ustanawiania celu klimatycznego na rok 2040;
  • przedstawienie europejskiego pakietu energii wiatrowej, który ma na celu przyspieszenie implementacji turbin wiatrowych;
  • uruchomienie inicjatywy dotyczącej przemysłowego zarządzania emisjami dwutlenku węgla, w tym strategii zrównoważonego wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla (CCUS);
  • przyjęcie inicjatywy dotyczącej odporności na wodę.

Jak możemy pomóc jako Fundacja IPS?


Fundacja IPS wspiera polskie małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez promowanie postawy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz udostępnianie niezbędnej wiedzy dotyczącej wdrażania praktyk CSR.

Nasz zespół składa się z ekspertów, którzy opracowują konkretne praktyki CSR, oparte na zgromadzonej wiedzy o prowadzonej działalności oraz badaniu obszarów CSR, które harmonizują się z strategią biznesową przedsiębiorstwa, potrzebami społeczności lokalnych oraz możliwościami współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Nasze działania są zgodne z wytycznymi ISO 26000.

Dzięki współpracy z wieloma ekspertami, przedsiębiorcami, naukowcami oraz przedstawicielami trzeciego sektora, opracowaliśmy darmową publikację, która stanowi nieoceniony przewodnik w procesie kształtowania odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem w sektorze MŚP. Publikacja uwzględnia nasze lokalne uwarunkowania oraz krajowe priorytety, aby wspierać przedsiębiorstwa w budowaniu modelu zarządzania z odpowiedzialnością społeczną.

Masz pytania? Napisz na csr@fips.pl

Sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #NOWEFIO @Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Najnowsze aktualności

Zachęcamy do udziału w polsko-tajwańskiej konferencji!

Zachęcamy do udziału w polsko-tajwańskiej konferencji!

Zapraszamy na wydarzenie i dyskusję dotyczącą możliwości współpracy z Tajwanem! 24.07.2024r. odbędzie się Bridge no.1 Na stronie organizatora wydarzenia możemy przeczytać: "Droga do współpracy Polski i Tajwanu prowadzi przez mosty….. Ile mostów musimy zbudować? Ile przejść? [Obecnie obserwujemy du
Etyka zawodowa w działaniu. Jak przestrzegać standardów etycznych w biznesie?

Etyka zawodowa w działaniu. Jak przestrzegać standardów etycznych w biznesie?

Etyka zawodowa stanowi fundament każdej działalności biznesowej, niezależnie od branży czy rozmiaru przedsiębiorstwa. W kontekście współczesnego rynku, wciąż rosnącego nacisku na zrównoważone praktyki oraz społeczną odpowiedzialność biznesu, przestrzeganie wysokich standardów etycznych staje się nie