Aktualności

PERFECTION BUSINESS GROUP uczestnikiem programu PSO

Opublikowano: 14.04.2023

W ramach projektu „Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny” opracowujemy i wspieramy we wdrożeniu praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu w 25 polskich przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

PERFECTION BUSINESS GROUP Sp. z o.o.

Bardzo nam miło, że możemy przedstawić kolejną firmę, która wzięła udział w programie PSO! Jest nią spółka PERFECTION BUSINESS GROUP!

Spółka oferuje kompleksowe usługi z zakresu organizacji eventów pod marką Exclusive Event, będąc liderem na polskim rynku zarówno, jako agencja eventowa, producent autorskich programów artystycznych, jak również agencja doradztwa strategicznego w zakresie event marketingu.

Wspieramy polskie firmy z sektora MŚP

W ramach programu Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny postawiliśmy sobie za cel wspieranie polskich firm z sektora MŚP poprzez promowanie postawy społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie wdrożenia praktyk CSR.

Praktyki CSR przygotowujemy na podstawie uzyskanej wiedzy na temat prowadzonej działalności oraz rozeznaniu obszarów CSR spójnych ze strategią biznesową przedsiębiorstwa, potrzebami lokalnych społeczności oraz możliwości współpracy lub partnerstw z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Opieramy się o wytyczne ISO 26 000.

Implementacja do strategii biznesowej zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) sprzyja budowaniu zewnętrznego wizerunku podmiotu, długookresowej przewagi konkurencyjnej, jest wreszcie ważnym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstw, a często staje się wręcz elementem misji przedsiębiorcy.

Rekomendowane praktyki CSR

Rozdział V. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności jest ważnym obszarem budowy społecznego zaufania i kształtowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa oraz integralnym elementem społecznej odpowiedzialności biznesu.

Z punktu widzenia trwałości rezultatów społecznego zaangażowania firmy istotne jest, by kierowane wsparcie nie miało charakteru doraźnych, jednorazowych działań, lecz przemyślanej długofalowej współpracy przyczyniającej się do trwałej pozytywnej zmiany zdiagnozowanego problemu. Dobrze zaplanowane, długofalowe działania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi stworzy relację, z której wszystkie strony odniosą korzyści. Wsparcie finansowe, organizacyjne, kadrowe udzielane organizacjom pozarządowym, nawiązywanie partnerstw między drugim i trzecim sektorem oraz wspólne realizowanie przedsięwzięć zdecydowanie wpływa na rozwój przedsiębiorstw i interesariuszy, a także lokalnych społeczności. Przyczynia się do rozwiązywania problemów i zwiększenia zasięgu działań. „Idea partnerstwa oparta jest na założeniu, że tylko szeroko rozumiana i pełna współpraca różnych sektorów może zaowocować inicjatywami rozwoju zrównoważonego, które umożliwią poszukiwanie spójnych, śmiałych i nowatorskich rozwiązań trudnych problemów”.

Firma PERFECTION BUSINESS GROUP Sp. z o.o. jest pomysłodawcą akcji „Świnka Bohaterka” której celem jest zachęcenie firm do zakupu świnki „jako symbolu wspólnego pomagania i zaproszenia swoich pracowników do wspólnego podejmowania decyzji o sposobie i formie pomocy. Możliwość wskazania celu może być też nagrodą dla najlepszego zespołu/działu. To świetna forma komunikacji, budowania relacji oraz wzmacniania motywacji Twoich pracowników. Raz na miesiąc/kwartał możesz odnawiać akcję.” Firmy kupujące wybraną ilość maskotek z własnej inicjatywy i we własnym zakresie mogą zawieźć maskotki na wybrany przez siebie dziecięcy oddział szpitalny.

Mając jednak na uwadze, że działania CSR powinny być usystematyzowane, zbieżne ze strategią biznesową przedsiębiorstwa, a także mieć charakter regularny i edukacyjny poniżej przedstawiono cele i praktyki jakie mogą być realizowane przez firmę, aby rozwinąć inicjatywę i zwiększyć dotychczasowy zasięg działań m.in. poprzez nawiązanie stałej współpracy z organizacją pozarządową oraz wspólne realizowanie przedsięwzięcia m.in. raz w roku o zasięgu ogólnopolskim (w dużych miastach wojewódzkich). Rekomendowany termin: 15 luty – Międzynarodowy Dzień Walki z Nowotworami Dziecięcymi.

1. Organizowanie akcji polegającej na przekazaniu Świnek Bohaterek na oddziały onkologiczne szpitali:

a) przy współpracy z organizacją pozarządową,

b) przy zaangażowaniu partnerów biznesowych,

c) organizując wolontariat pracowniczy dla pracowników firmy,

d) angażując zewnętrznych wolontariuszy chcących zaangażować się w akcję charytatywną.

2. Umożliwienie współpracy i zaangażowania się firmom w sposób pośredni tj. działania umożliwiające zakup maskotek przez firmy w celu realizacji działań bezpośrednio przez firmy zainteresowane akcją:

a) przekazanie instrukcji planu działania, aby firma odpowiednio zorganizowała akcję w swoim zakresie i swoimi zasobami kadrowymi, organizacyjnymi i finansowymi.

3. Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z chorobami nowotworowymi wśród dzieci oraz na temat profilaktyki:

a) Prowadzenie kampanii społecznej na temat chorób nowotworowych wśród dzieci, która sprzyjać będzie zwiększeniu świadomości na temat nowotworów dziecięcych oraz zrozumieniu problemów i wyzwań z jakimi mierzą się mali pacjenci onkologiczni i ich najbliższa rodzina. Ważne jest zwrócenie uwagi na potrzebę sprawiedliwego i sprawnego dostępu do leczenia i opieki dla wszystkich dzieci chorych na raka i szybkiej ścieżki leczenia. Aspektem wartym poruszenia będą również działania profilaktycznie związane ze zminimalizowaniem ryzyka zachorowania dziecka na raka poprzez profilaktykę:

  • regularne badania,
  • obserwacja niepokojących objawów,
  • zdrowa dieta,
  • dbanie o prawidłową wagę ciała,
  • ochrona przed szkodliwymi związkami,
  • dostarczanie odpowiedniej dawki snu i aktywności na świeżym powietrzu.

4. Prowadzenie działań promocyjnych, w zakresie upowszechniania wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu:

a) zachęcanie klientów (głównie firm), partnerów biznesowych oraz wszystkich odbiorców działań firmy poprzez spójną komunikację na stronie www, w mediach społecznościowych firmy do tego, aby w swoich działaniach uwzględniały troskę o środowisko, społeczną odpowiedzialność biznesu, a także poprawę zarządzania organizacją w zakresie ładu organizacyjnego co wpłynie na konkurencyjność firm, a także na ich otoczenie.

b) Zamieszczenie najważniejszych zasad i korzyści CSR na swojej stronie www oraz w mediach społecznościowych – Promowanie społecznej odpowiedzialności i upowszechniania wiedzy wśród interesariuszy tj. klienci, partnerzy biznesowi, podwykonawcy, dostawcy itp. zamieszczenie najważniejszych zasad i korzyści CSR na swojej stronie www oraz deklaruje

c) Zwiększenie działań marketingowych ukierunkowanych na zmianę postaw lub zachowań klientów, partnerów biznesowych, dostawców, podwykonawców itp. przyczyni się do wzrostu zaangażowania CSR innych firm.

Podsumowanie propozycji praktyk CSR

Współpraca międzysektorowa, zaangażowanie pracowników i partnerów biznesowych, oparcie się na wyspecjalizowanych organizacjach pozarządowych przyniosą wymierne korzyści w postaci lepszego wykorzystania zasobów i osiąganych rezultatów w zakresie zainicjowanej przez firmę akcji „Świnka Bohaterka”.

Każde przedsiębiorstwo ma wpływ na najbliższe otoczenie. Można robić to bezpośrednio prowadząc działalność gospodarczą uwzględniając idee zrównoważonego rozwoju, ale również np. pośrednio wspierając organizacje pozarządowe, które realizują działalność pożytku publicznego. Największą jednak korzyść przynosi połączenie działań. Implementacja do strategii biznesowej wybranych kierunków działań CSR sprzyja budowaniu zewnętrznego wizerunku i długookresowej przewagi konkurencyjnej. Rekomendowane praktyki przyczynią się do wzrostu zaufania społecznego do firmy oraz wzmocnią jej pozytywny wizerunek.

Jesteśmy przekonani, że praktyki CSR, które wskazujemy, przyniosą korzyści zarówno społeczeństwu, jak i spółce PERFECTION BUSINESS GROUP! 😊

Projekt „Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny” realizujemy dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.

Najnowsze aktualności

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Pomaganie jest FAJNE, a uśmiech dziecka, jest jak promień słońca 🌞 Z radością dzielimy się relacją z Dnia Dziecka w Szpitalu Matki Polki w Łodzi, współorganizowanego z Klubem Strzeleckim Bunkier.pro 💙 Dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców, ponad sto dzieci mogło cieszyć się wieloma atr
„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

13 czerwca w Łodzi braliśmy udział w konferencji „Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”. Jako Fundacja IPS zostaliśmy partnerem merytorycznym konferencji.   [gallery columns="5" ids="1689,1694,1695,1692"] Przyszłość logistyki to zrównoważony rozwój i inno