Aktualności

Platforma ESG BIK – rewolucyjne narzędzie w raportowaniu zrównoważonych finansów

Opublikowano: 15.03.2024

W dzisiejszych czasach coraz większe znaczenie dla sektora finansowego i firm ma zrównoważony rozwój gospodarczy. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na spójne źródło danych dotyczących kryteriów środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG), powstała Platforma ESG BIK. Ta innowacyjna inicjatywa, stworzona przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) we współpracy z sektorem bankowym, przynosi rewolucyjne rozwiązania w raportowaniu zrównoważonych finansów.

Spis treści

  1. Platforma ESG BIK jako pionierskie rozwiązanie wspierające firmy
  2. Gromadzenie i wymiana informacji ESG
  3. Kluczowe narzędzie w przygotowaniach do zrównoważonego raportowania
  4. Innowacyjna rola BIK w transformacji finansowej
  5. W pierwszej kolejności wsparcie banków
  6. Kolejny etap rozwoju Platformy ESG BIK
  7. Rola banków w transformacji i raportowaniu ESG
  8. Negatywne konsekwencje dla MŚP wynikające z oceny BIK ESG
  9. Podsumowanie

Czytając ten artykuł, dowiesz się, dlaczego Platforma ESG BIK stanowi krok naprzód w sektorze finansowym, jakie korzyści przynosi firmom oraz jakie mogą być negatywne konsekwencje dla MŚP. Przewidywany czas czytania: około 10 minut.


Zmiany w podejściu do zrównoważonego rozwoju gospodarczego nabierają tempa, a w ich centrum stoi innowacyjne rozwiązanie – Platforma ESG BIK. Platforma utworzona została przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) w partnerstwie z sektorem bankowym. Można śmiało powiedzieć, że polski sektor bankowy wkroczył na nowy poziom zarządzania danymi ESG, ustanawiając sektorowy standard w obszarze raportowania zrównoważonych finansów. To rozwiązanie jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie sektora finansowego i firm na spójne źródło danych dotyczących kryteriów środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG).

Ocena BIK ESG promuje zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną w biznesie, ale może też nieść negatywne skutki dla MŚP. Dlatego ważne jest, by przedsiębiorstwa dokładnie analizowały te konsekwencje i podejmowały działania, by zminimalizować ryzyka i wykorzystać korzyści z oceny BIK ESG.

Platforma ESG BIK jako pionierskie rozwiązanie wspierające firmy


Pierwsze umowy z bankami na dostęp do bazy danych na Platformie ESG BIK są już podpisane, a kolejne są w fazie finalizacji. To pionierskie rozwiązanie, które wprowadza standardy w sektorze zarządzania danymi ESG, oferując nie tylko jednolite źródło informacji, ale także wspierając instytucje finansowe i firmy w przygotowaniach do nowych wymogów dotyczących raportowania wskaźników z zakresu zrównoważonego finansowania. Zainteresowanie polskiego sektora bankowego w dostępie do konsolidowanych danych ESG zgromadzonych przez BIK jest już widoczne.

Wkrótce banki ujawnią szczegółowe informacje na temat zgodności swojej działalności z aktualnymi regulacjami w obszarach środowiskowych, społecznych i związanymi z zasadami ładu korporacyjnego (ESG). Coraz większe znaczenie raportowania niefinansowego staje się kluczowym elementem strategii biznesowych polskich firm. Nie tylko jest to ważne dla budowania zaufania, poprawy reputacji i zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku, ale także staje się nieodzownym obowiązkiem wynikającym z nowych regulacji.

Gromadzenie i wymiana informacji ESG


Platforma ESG BIK, jako unikalne narzędzie dla zrównoważonych finansów, redefiniuje podejście sektora finansowego do gromadzenia i wymiany informacji ESG. Wraz z podpisaniem umów i wdrażaniem tego innowacyjnego rozwiązania, sektor finansowy w Polsce przemieszcza się w kierunku bardziej zrównoważonej i transparentnej przyszłości, przyczyniając się jednocześnie do globalnych wysiłków na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Kluczowe narzędzie w przygotowaniach do zrównoważonego raportowania


Duże instytucje finansowe, zwłaszcza banki, nie tylko muszą właściwie przedstawiać i dokumentować swój poziom dojrzałości w obszarze ESG, ale także analizować, w jakim stopniu firmy i przedsięwzięcia, które finansują, spełniają kryteria środowiskowe, społeczne i zarządcze.

Banki, będące kluczowym źródłem finansowania gospodarki, podejmują wspólne działania z BIK oraz przy wsparciu Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Deloitte, aby wdrożyć i właściwie wypełnić obowiązki wynikające z Taksonomii. Projekt Platformy ESG BIK, uruchomiony we wrześniu 2023 roku, jest odpowiedzią na potrzeby i zidentyfikowane ryzyka przez banki, które mogą wpłynąć na jakość i proces gromadzenia niezbędnych informacji.

W kontekście przygotowań do zrównoważonego raportowania, Platforma ESG BIK pełni kluczową rolę, dostarczając spójne i kompleksowe narzędzie dla instytucji finansowych. Współpraca z BIK oraz wsparcie Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Deloitte zapewniają profesjonalne podejście do zbierania i wymiany danych z zakresu ESG. Projekt ten, zainicjowany przez BIK, nie tylko reprezentuje odpowiedź na bieżące potrzeby, ale także stanowi ważny krok w kierunku lepszej jakości i efektywności gromadzenia niezbędnych informacji w obszarze zrównoważonego finansowania.

Innowacyjna rola BIK w transformacji finansowej


Opierając się na swoim bogatym doświadczeniu w obszarze zarządzania ogromnymi zbiorami danych, BIK wprowadza skutecznie Platformę ESG, ustanawiając nowy standard rynkowy w zakresie raportowania Taksonomii. Od momentu rozpoczęcia projektu we wrześniu ubiegłego roku, 17 organizacji z sektora finansowego zaangażowało się w rozwój Platformy ESG BIK, podczas gdy kolejne wyrażają swoje zainteresowanie.

W listopadzie zeszłego roku pierwsze banki podpisały umowy na dostęp do bazy danych zgromadzonych na Platformie ESG BIK, inaugurując tym samym pierwszy etap rozwoju projektu. Obecnie uczestniczące banki mogą korzystać z bazy danych, obejmującej ponad 165 podmiotów poddanych analizie jakościowej na podstawie publicznie dostępnych raportów za rok 2022. Kolejne banki finalizują swoje dostępy do bazy danych w ramach Platformy ESG BIK.

W pierwszej kolejności wsparcie banków


Rozwiązanie BIK w pierwszej kolejności wspierać będzie banki w spełnianiu skomplikowanych wymogów ujawnień, dostarczając niezbędne dane do obliczeń wskaźnika Green Asset Ratio (GAR).

Rafał Bednarek, wiceprezes BIK, podkreśla rozwój społeczności banków wokół Platformy ESG, która stanowi zarówno beneficjentów, jak i uczestników rynkowego standardu raportowania wskaźników z obszaru sustainable finance. Banki, w tym najwięksi gracze na rynku, już korzystają z sektorowej bazy BIK z danymi za rok 2022. Bednarek zapewnia, że baza ta będzie regularnie uzupełniana i aktualizowana przez banki i firmy w procesie raportowania niefinansowego.

Dodatkowo, banki wyraziły zainteresowanie dalszymi fazami rozwoju Platformy ESG BIK, obejmującymi narzędzia analityczne w obszarze ESG. Wiceprezes BIK dodaje, że projekt cieszy się szerokim zainteresowaniem ze strony sektora bankowego, co potwierdza jego kluczową rolę w kontekście bezpiecznej wymiany danych ESG oraz prognozuje obiecującą przyszłość projektu.

Kolejny etap rozwoju Platformy ESG BIK


Paweł Kowala, Lider Projektu Platformy ESG BIK, podkreśla, że prace projektowe związane z rozwojem Platformy ESG BIK rozwijają się dynamicznie, uwzględniając potrzeby klientów z sektora bankowego. Rozwiązanie zdobywa znaczne zainteresowanie i uznanie, co świadczy nie tylko o udziale i zaangażowaniu ekspertów z banków, ale także o rosnącej liczbie zawartych umów. Projekt, realizowany w zwinnej metodologii, umożliwia ciągłą iterację z klientami i wprowadzanie nowych funkcjonalności sektorowej bazy.

W kontekście rozwiązań sektorowych, do których należy Platforma ESG BIK, kluczową rolę odgrywa ciągły dialog i współpraca uczestników, szczególnie na początkowym etapie uruchamiania projektu. Pozwala to dostosować zakres platformy do potrzeb użytkowników, co jest istotne w projektach reagujących na dynamicznie zmieniające się regulacje.

W kolejnym etapie rozwoju Platforma ESG BIK ma również służyć firmom w usprawnieniu procesu ubiegania się o finansowanie, eliminując konieczność wielokrotnego wypełniania danych ESG w różnych bankach, według różnych standardów. Analizy dotyczące ujawnień taksonomicznych w grupie polskich spółek giełdowych wykazują, że przedsiębiorstwa są na wstępnym etapie dostosowywania organizacji do obowiązków wynikających z regulacji ESG. Dlatego planowane są działania edukacyjne dla firm dotyczące interpretacji kryteriów i zbierania niezbędnych danych.

Wspólnie z BIK kontynuowane będą warsztatowe spotkania z bankami, które zgłaszają pomysły na dodatkowe moduły platformy, obejmujące analizę ryzyk klimatycznych czy minimalne gwarancje. Planowane jest także poszerzanie zakresu merytorycznego platformy z myślą o nadchodzących potencjalnych wymogach ujawnień zrównoważonego rozwoju.

Rola banków w transformacji i raportowaniu ESG


Banki same również stają przed rosnącymi wymogami regulacyjnymi i nadzorczymi dotyczącymi raportowania ESG, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Wraz z wprowadzeniem ujawnień sprawozdawczych dotyczących zrównoważonego rozwoju (CSRD) od 1 stycznia 2024 roku, banki zobowiązane będą do uwzględnienia kryteriów ESG w swoich procesach nadzoru i oceny ryzyka, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (EBA).

Nowa platforma, ułatwiając spełnienie wymogów taksonomicznych, staje się kluczowym narzędziem wspierającym transformację polskiej gospodarki w bardziej zrównoważoną i konkurencyjną. Również istotne jest, że inicjatywa ta opiera się na wspólnych standardach, co gwarantuje spójność danych na szczeblu całego sektora finansowego.

Negatywne konsekwencje dla MŚP wynikające z oceny BIK ESG


Ocena BIK ESG jest narzędziem, które służy do analizy i oceny działań firm pod kątem ich wpływu na środowisko, aspekty społeczne oraz standardy zarządzania i sprawowania kontroli. Choć ocena ta może przynosić korzyści, to dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) może również wiązać się z pewnymi negatywnymi konsekwencjami.

Negatywne konsekwencje dla MŚP wynikające z oceny BIK ESG mogą obejmować:

Trudności w uzyskaniu finansowania: MŚP z niską oceną ESG mogą napotkać trudności w uzyskaniu kredytów. Instytucje finansowe mogą uznać je za ryzykowne ze względu na słabe praktyki środowiskowe, społeczne lub zarządcze.

Wyższe koszty kredytowania: Firmy z niższą oceną ESG mogą być zmuszone płacić wyższe odsetki za kredyty, co zwiększa ich koszty operacyjne.

Reputacja i relacje biznesowe: Niska ocena ESG może negatywnie wpływać na reputację firmy, co może utrudniać nawiązywanie i utrzymanie relacji biznesowych, a także przyciąganie klientów i pracowników.

Ograniczenia inwestycyjne: Inwestorzy coraz częściej kierują swoje środki do firm z wysokimi ocenami ESG, co oznacza, że MŚP z niską oceną mogą mieć ograniczony dostęp do kapitału inwestycyjnego.

Presja na dostosowanie: Aby poprawić swoją ocenę ESG, MŚP mogą być zmuszone do inwestowania w lepsze praktyki środowiskowe, społeczne i zarządcze, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Podsumowanie


Platforma ESG BIK to nie tylko technologiczne rozwiązanie, ale rewolucyjna zmiana w podejściu do zrównoważonego rozwoju w Polskim sektorze finansowym. Jednolite źródło danych, wsparcie w raportowaniu ESG, oraz budowanie społeczności banków to kluczowe aspekty, które przyczynią się do skutecznej transformacji sektora w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki. Platforma ESG BIK staje się liderem w tej rewolucji, kierując sektor finansowy w stronę nowej ery zrównoważonych finansów.

Stworzenie wspólnej platformy, dostępnej dla całego sektora, ma realną wartość zarówno dla banków, jak i ich klientów. Pomimo konkurencyjności między instytucjami finansowymi, obszar danych ESG staje się polem współpracy. Zaangażowanie wielu podmiotów w tę inicjatywę jest kluczowe dla jej sukcesu. Powszechny dostęp do ustrukturyzowanych danych ESG umożliwi zintensyfikowanie działań w obszarze finansowania zrównoważonego rozwoju, realnie wspierając transformację gospodarki w kierunku niskoemisyjnym.

Jednak ocena BIK ESG, choć ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej w biznesie, może również generować negatywne konsekwencje dla MŚP. Dlatego ważne jest, aby MŚP starannie analizowały te skutki i podejmowały odpowiednie działania w celu minimalizacji potencjalnych ryzyk i maksymalizacji korzyści z oceny BIK ESG.

Fundacja IPS wspiera polskie firmy


Jesteśmy tam, gdzie potrzebują nas firmy odpowiedzialne społecznie. Szkolimy, wspieramy, integrujemy. Angażujemy przedsiębiorców w akcje charytatywne, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, informujemy o najnowszych regulacjach prawnych z obszaru CSR i ESG.

Jeżeli zainteresował Cię obszar społecznej odpowiedzialności biznesu i chciałbyś zgłębić tę tematykę, zajrzyj na naszą stronę 

Masz pytania? Napisz na kontakt@fips.pl

Najnowsze aktualności

Rozwój i Innowacje w Branży Gastronomicznej i Hotelarskiej

Rozwój i Innowacje w Branży Gastronomicznej i Hotelarskiej

PROGRAM KPO A1.2.1 W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, prezentujemy program KPO A1.2.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników, mający na celu wspieranie dywersyfikacji działalności w branży gastronomicznej i hotelarskiej. Start N
Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny W RAMACH FENG NA LATA 2021-2027 Planowana kwota dofinansowania: 660 mln złotych Harmonogram programu: 25 kwietnia 2024 r. - rozpoczęcie składania wniosków 25 lipca 2024 r. - zakończenie składania wniosków oraz czwarty kwartał 2024 Dofinansowanie – kredyt jest udzi