Aktualności

Dotacja – cyfryzacja ściany wschodniej

Opublikowano: 12.07.2023

Dofinansowanie kierowane jest dla MŚP, którego celem jest wsparcie w zakresie transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Dofinansowanie przeznaczone będzie na projekty automatyzacji i robotyzacji procesów.

Przedsiębiorca powinien w ramach projektu wdrażać działania wynikające z opracowanej przed złożeniem wniosku mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. (stworzonej na podstawie audytu technologicznego i diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa).

Przemysł 4.0 to inaczej przemysł oparty na nowych, cyfrowych, zintegrowanych systemach w zakresie procesów, produktów lub modeli biznesowych. Jest to przemysł wykorzystujący rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami.

Mapa drogowa transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. – co to jest?

Audyt i mapa drogowa jest niezbędnym załącznikiem do wniosku i musi być wykonana wcześniej, przez wyspecjalizowany podmiot.

Możesz otrzymać dofinansowanie na opracowanie mapy drogowej!

1. Maksymalna wartość dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej wynosi 70 000 PLN.

2. Koszty usług polegających na przeprowadzeniu audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniu mapy drogowej są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz usługi te zostały przeprowadzone przez wyspecjalizowany podmiot w zakresie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej i mapy drogowej.

Dla kogo skierowana jest dotacja na cyfryzację?

Beneficjentami dotacji mogą zostać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z obszaru Polski wschodniej tj. województwa:

 • podkarpackiego,
 • lubelskiego,
 • świętokrzyskiego,
 • podlaskiego,
 • warmińsko-mazurskiego,
 • mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (są to: m.st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Ile pieniędzy można otrzymać na projekt?

Alokacja przeznaczona na wszystkie projektu wynosi 100 000 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • 85%

Maksymalna wartość dofinansowania projektu:

 • 3 000 000 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • 200 000 PLN

Do kiedy można składać wnioski na dotację – cyfryzacja na ścianie wschodniej?

Nabór wniosków do 8 listopada 2023 r.

Na co można przeznaczyć dotację dotyczącą cyfryzacji?

Do przykładowych kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć:

 • usługi doradcze związane z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, opracowanie i wdrożenie mapy drogowej,
 • nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości,
 • nabycie oprogramowania/ innych wartości niematerialnych i prawnych (licencje, know-how itd.),
 • koszty robót i materiałów budowalnych bezpośrednio związanych z instalacją maszyn i urządzeń,
 • usługi szkoleniowe.

Kryteria oceny wniosku o dotacje „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2)”

Poniżej przestawiamy przykładowe kryteria wyboru projektów.

Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony

Możliwe jest przyznanie 0 albo 1 albo 3 pkt, przy czym:

0 pkt – projekt nie jest zgodny z zakresem lub celem działania, lub cel projektu nie jest uzasadniony;

1 pkt – projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony, ale nie obejmuje nabycia i wdrożenia robota przemysłowego lub autonomicznego robota usługowego opisanego w pkt 4;

3 pkt – projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony, oraz projekt obejmuje nabycie i wdrożenie robota przemysłowego lub autonomicznego robota usługowego opisanego w pkt 4.

 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony, tj. czy:

 • 1) Przeprowadzono audyt technologiczny wraz z diagnozą dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, tj. zidentyfikowano procesy produkcyjne, usługowe lub biznesowe, które funkcjonują w przedsiębiorstwie i mogą podlegać automatyzacji lub robotyzacji.
 • 2) Na podstawie wyników ww. audytu technologicznego jego wykonawca przygotował mapę drogową transformacji przedsiębiorstwa wnioskodawcy w kierunku Przemysłu 4.0 1 (dalej: mapa drogowa), tj. strategię wdrożenia procesu automatyzacji lub robotyzacji 2 i rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o te procesy, z wyróżnieniem działań rekomendowanych do wdrożenia przez wnioskodawcę. Mapa drogowa została załączona do wniosku o dofinansowanie i jest zgodna z zakresem minimalnym, określonym w załączniku do regulaminu wyboru projektów.
 • 3) Zakres projektu (tj. działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu) jest zgodny z działaniami rekomendowanymi do wdrożenia wskazanymi w mapie drogowej oraz obejmuje realizację kompleksowych działań na rzecz automatyzacji lub robotyzacji, prowadzących do transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0.
 • 4) Preferowane będą projekty obejmujące nabycie i wdrożenie co najmniej jednego robota przemysłowego w procesie technologicznym przedsiębiorstwa lub nabycie i wdrożenie co najmniej jednego autonomicznego robota usługowego w procesach wspierających proces technologiczny (pakowanie, magazynowanie surowców wykorzystywanych w procesie technologicznym, kontrola jakości wyprodukowanych produktów, transport wewnętrzny tj. zaopatrzenie linii produkcyjnej, odbiór produktów gotowych z produkcji).

Robot przemysłowy to automatycznie sterowany manipulator, stacjonarny lub mobilny, który jest programowalny w trzech lub więcej osiach, przeznaczony do automatyzacji procesów przemysłowych (proces technologiczny).

Autonomiczny robot usługowy – maszyna posiadająca znaczący poziom autonomii, zdolna do działania w złożonym i dynamicznym środowisku mogącym wymagać interakcji z ludźmi, obiektami lub innymi urządzeniami. Do kategorii tej nie należy zaliczać robotów znajdujących zastosowanie w automatyzacji zasadniczych procesów przemysłowych. Autonomia dotyczy zakresu działania robota (np. poruszania się robotów mobilnych po zakładzie produkcyjnym) polegającej na sterowaniu określonymi funkcjami przez system komputerowy na podstawie danych pozyskanych z sensorów, bez konieczności bezpośredniej ingerencji człowieka.

 • 5) Wnioskodawca wykazał pozytywny wpływ projektu na zmianę funkcjonujących procesów w przedsiębiorstwie oraz korzyści jakie zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu działań opisanych w projekcie. Obligatoryjne jest wykazanie korzyści w odniesieniu do samego przedsiębiorstwa wnioskodawcy.
 • 6) Opis celu projektu, podejmowanych działań, rezultatów, planowanych do osiągnięcia wskaźników są spójne, tj. informacje, zawarte we wniosku o dofinansowanie stanowią zwartą i logiczną całość obrazującą przyczyny, przebieg i efekty planowanego do realizacji przedsięwzięcia objętego projektem.

Innowacyjność projektu

Możliwe jest przyznanie 0 albo 1 albo 2 albo 3 pkt, przy czym:

0 pkt – projekt nie dotyczy wdrożenia innowacji procesowej polegającej na automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji;

1 pkt – projekt dotyczy wdrożenia innowacji procesowej polegającej na automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji w ramach jednego etapu produkcji;

2 pkt – projekt dotyczy wdrożenia innowacji procesowej polegającej na automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji w ramach co najmniej dwóch etapów produkcji;

3 pkt – projekt dotyczy wdrożenia innowacji procesowej polegającej na automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji w ramach co najmniej dwóch etapów produkcji oraz innowacji produktowej, która jest uzasadniona rynkowo.

 

W ramach oceny kryterium badane jest, czy rezultat projektu obejmuje wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji w procesie biznesowym (innowacji procesowej) polegającej na automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji.

Proces produkcji obejmuje następujące etapy:

1) technologiczny (przekształcanie nakładów pracy i środków w produkty, w tym prace inżynieryjne i związane z nimi testy techniczne, analizy i certyfikacja jako wsparcie produkcji),

2) magazynowanie surowców wykorzystywanych w procesie technologicznym,

3) transport wewnętrzny, tj. zaopatrzenie linii produkcyjnej, odbiór produktów gotowych z produkcji,

4) kontroli jakości wyprodukowanych produktów,

5) pakowania.

Projekt powinien obejmować automatyzację lub robotyzację co najmniej jednego z ww. etapów produkcji.

Dodatkowo premiowane będą projekty, w których oprócz ww. innowacji procesowej obejmującej co najmniej dwa etapy produkcji zostanie wprowadzona innowacja produktowa.

Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD Podręcznik Oslo wydanie 4, 2018 r., zgodnie z którą „innowacja” to nowy lub ulepszony produkt lub proces (lub ich połączenie), który różni się znacząco od poprzednich produktów lub procesów danej jednostki, i który został udostępniony potencjalnym użytkownikom (produkt) lub wprowadzony do użytku przez jednostkę (proces).

Zgodnie z podręcznikiem Oslo innowacja w procesie biznesowym (innowacja procesowa) to nowy lub ulepszony proces biznesowy dla jednej lub wielu funkcji biznesowych, który różni się znacząco od dotychczasowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa i który został wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo (najpóźniej w ostatnim dniu realizacji projektu).

Innowację produktową – to nowy lub ulepszony wyrób lub usługa, które różnią się znacząco od dotychczasowych wyrobów lub usług przedsiębiorstwa i które zostały wprowadzone na rynek.

W związku z tym, że innowacja produktowa musi zostać wprowadzona na rynek (najpóźniej w ostatnim dniu realizacji projektu), ocena występowania innowacji produktowej obejmuje również uzasadnienie rynkowe tej innowacji: analizę popytu na rynkach docelowych, analizę pozycji konkurencyjnej opartej o podstawowe założenia z zakresu marketing mix (według koncepcji 4P sformułowanej przez Edmunda Jerome McCarthy’ego), analiza barier formalnych.

Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”

Możliwe jest przyznanie 0 albo 1 albo 2 albo 3 pkt, przy czym:

0 pkt – projekt nie jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”;

1 pkt – projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”;

2 pkt – projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód” oraz realizacja projektu przyczynia się do rozwoju zielonej i zrównoważonej gospodarki, uwzględniając dwa ze wskazanych rozwiązań;

3 pkt – projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód” oraz realizacja projektu przyczynia się do rozwoju zielonej i zrównoważonej gospodarki, uwzględniając co najmniej trzy ze wskazanych rozwiązań.

 

Wnioskodawca powinien, stosownie do charakteru projektu, uwzględnić wymogi ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, kwestie dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem związanym z ochroną środowiska.

Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wsparcie może być udzielone jedynie takim projektom, które nie prowadzą do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Ocena dokonywana jest na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy.

Ponadto w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju sprawdzeniu podlega, czy realizacja projektu przyczyni się do rozwoju zielonej i zrównoważonej gospodarki ze względu na proces wytwarzania produktu (wyrobu lub usługi), który będzie efektem projektu.

Weryfikacji podlega, czy uwzględniono rozwiązania w zakresie:

 • 1) zmniejszania emisji zanieczyszczeń,
 • 2) zmniejszania energochłonności,
 • 3) zmniejszania zużycia wody,
 • 4) wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyclingu,
 • 5) wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

Szczegóły konkursu

 

Wsparcie w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji

Jako Fundacja oferujemy profesjonalne wsparcie w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji. Nasz zespół składa się z ekspertów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w uzyskiwaniu finansowania dla firm.

Jesteś zainteresowany wsparciem finansowym?
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz kompleksowego wsparcia w przygotowaniu wniosku i rozliczeniu dofinansowania.

Najnowsze aktualności

Zachęcamy do udziału w polsko-tajwańskiej konferencji!

Zachęcamy do udziału w polsko-tajwańskiej konferencji!

Zapraszamy na wydarzenie i dyskusję dotyczącą możliwości współpracy z Tajwanem! 24.07.2024r. odbędzie się Bridge no.1 Na stronie organizatora wydarzenia możemy przeczytać: "Droga do współpracy Polski i Tajwanu prowadzi przez mosty….. Ile mostów musimy zbudować? Ile przejść? [Obecnie obserwujemy du
Etyka zawodowa w działaniu. Jak przestrzegać standardów etycznych w biznesie?

Etyka zawodowa w działaniu. Jak przestrzegać standardów etycznych w biznesie?

Etyka zawodowa stanowi fundament każdej działalności biznesowej, niezależnie od branży czy rozmiaru przedsiębiorstwa. W kontekście współczesnego rynku, wciąż rosnącego nacisku na zrównoważone praktyki oraz społeczną odpowiedzialność biznesu, przestrzeganie wysokich standardów etycznych staje się nie