Aktualności

ESG w świetle prawa. Kluczowe regulacje kształtujące zrównoważony rozwój biznesu

ESG w świetle prawa Kluczowe regulacje kształtujące zrównoważony rozwój biznesu
Opublikowano: 07.02.2024

W ostatnich latach, rosnące znaczenie kwestii zrównoważonego rozwoju stało się niewątpliwym trendem w biznesie. Historia koncepcji zrównoważonego rozwoju sięga roku 1972, gdy podczas konferencji ONZ dotyczącej Środowiska Człowieka pierwszy raz dostrzeżono problemy związane z malejącą ilością zasobów naturalnych. Jednak dopiero Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro, koncentrujący się na tematach Środowiska i Rozwoju, wyrównał znaczenie między zagadnieniami środowiskowymi a rozwojem społeczno-gospodarczym. Obecnie strategia zrównoważonego rozwoju obejmuje obszary związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym, czyli obszarami ESG.

Dla firm dążących do skutecznej implementacji praktyk Environmental, Social, Governance (ESG), kluczowe są regulacje prawne, które kierują ich działaniami. W poniższym artykule zgłębimy najważniejsze regulacje z obszaru ESG, takie jak Agenda 2030, Porozumienie Paryskie, Europejski Zielony Ład, Dyrektywa CSRD, Taksonomia, a także odniesiemy się do raportów Forum Ekonomicznego w Davos oraz roli TCFD.

Czym jest ESG?


ESG to akronim składający się z trzech kluczowych czynników, które służą ocenie zrównoważonej działalności i społecznej odpowiedzialności organizacji. Poniżej przedstawiamy, co oznacza każdy z tych składników:

Kwestie środowiskowe (E – Environmental)

Pierwsza litera w skrócie ESG skupia się na aspektach środowiskowych, co oznacza, że organizacje powinny brać pod uwagę wpływ swojej działalności na stan środowiska w całym łańcuchu wartości. Implementacja zasad ESG w obszarze środowiskowym obejmuje podejmowanie działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz minimalizowania negatywnego wpływu na ekosystemy. Firmy, które skutecznie wkomponowują politykę klimatyczną w swoją strategię biznesową, mogą nie tylko obniżyć koszty, ale również przyciągnąć klientów i inwestorów, dla których wartości związane z ochroną środowiska są coraz ważniejsze.

Kwestie społeczne (S – Social)

Aspekty społecznej odpowiedzialności skupiają się na relacjach organizacji z pracownikami, warunkach pracy, klientami, dostawcami i społecznością lokalną. Firmy, które troszczą się o dobrostan pracowników i angażują się w społeczność, zdobywają zaufanie i lojalność. Ponadto, inwestycje w obszarze społecznym mogą pomóc w budowaniu lepszej reputacji firmy, przyciąganiu wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz nowych inwestorów.

Zarządzanie i ład korporacyjny (G – Governance)

Ostatnia litera ESG dotyczy zarządzania, czyli sposobu, w jaki organizacja jest kierowana i kontrolowana. Ład korporacyjny to przede wszystkim transparentność, uczciwość i etyka w działaniu. Firmom, które skupiają się na dobrych praktykach zarządzania, łatwiej uniknąć skandali i konfliktów, co ma ogromne znaczenie dla inwestorów. Dodatkowo, efektywne zarządzanie może wspomagać podejmowanie lepszych decyzji biznesowych i zwiększać efektywność organizacji.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zajrzyj do artykułu:

„Co to jest ESG i dlaczego staje się wymogiem współczesnego biznesu.”

Kluczowe regulacje prawne dotyczące ESG


Zagadnienia zrównoważonego rozwoju są uregulowane przez różnorodne dokumenty na poziomie międzynarodowym oraz krajowym. Oto zestawienie kluczowych dokumentów i inicjatyw:

1. Agenda 2030 dla zrównoważonego rozwoju: Globalne cele

Agenda 2030 dla Zrównoważonego Rozwoju (Agenda 2030) stanowi globalny plan działania, zaakceptowany przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. To wszechstronny dokument, który koncentruje się na 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG), obejmujących szereg istotnych zagadnień (np.: eliminacja ubóstwa na świecie, zdrowie i dobrobyt ludzi, osiągalne i czyste źródła energii, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacje i infrastruktura, działania na rzecz ochrony klimatu i in.), mających istotne znaczenie dla globalnego postępu i dobrobytu.

2. Porozumienie Paryskie: Walka ze zmianami klimatycznymi

Porozumienie Paryskie, przyjęte w 2015 roku, stanowi kluczowy dokument regulujący kwestie zrównoważonego rozwoju, skupiając się szczególnie na wyzwaniach związanych ze zmianami klimatycznymi. Jego głównym celem jest globalne ograniczenie wzrostu temperatury na świecie poniżej 2°C w porównaniu do okresu przedindustrialnego. Przesunięcie uwagi na priorytety związane z klimatem stanowi strategiczny krok w kierunku zrównoważonej przyszłości.

3. Europejski Zielony Ład: Kierunek dla Unii Europejskiej

Europejski Zielony Ład, czyli European Green Deal, to kompleksowa strategia Unii Europejskiej, której celem jest rewolucyjna transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej do 2050 roku. Stanowi on kluczowy dokument regulujący zagadnienia zrównoważonego rozwoju w kontekście europejskim, a także ma globalny wpływ, inspirując inne regiony do podjęcia podobnych działań. Firmy operujące na rynkach europejskich muszą dostosować swoje strategie do wyznaczonych celów, obejmujących: neutralność klimatyczną do 2050 roku, promowanie zrównoważonego rozwoju, ochronę środowiska, przejście na bardziej ekologiczny model gospodarki i.in.

4. Dyrektywa CSRD: Nowe standardy raportowania

Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) wprowadza bardziej rygorystyczne standardy raportowania ESG, obejmując zarówno wpływ wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Firmy będą musiały uwzględnić kwestie, które wpływają na ich własne działania, a także te, na które firma sama oddziałuje.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zajrzyj do naszych artykułów:

„Nowa dyrektywa CSRD. Jakie zmiany wprowadza?”

„Dyrektywa CSRD – kluczowe aspekty i wyzwania dla polskich firm.”

„Jak spełnić wymogi dyrektywy CSRD w raporcie ESG?”

5. Taksonomia: Kategoryzacja zrównoważonych działań

Taksonomia stanowi strategiczne narzędzie regulacyjne Unii Europejskiej, wprowadzone w celu precyzyjnego określenia, które działalności gospodarcze można uznać za zrównoważone pod względem ekologicznym. Jest to istotny dokument regulujący zagadnienia zrównoważonego rozwoju, skupiający się na klasyfikowaniu sektorów gospodarki pod kątem ich wpływu na cele zrównoważonego rozwoju oraz identyfikacji obszarów, które mogą być sprzeczne z tymi celami.

6. Raporty Forum Ekonomicznego w Davos: Wpływ biznesu na świat

Raporty Forum Ekonomicznego w Davos stanowią istotne dokumenty przedstawiane podczas corocznych spotkań Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, odgrywając kluczową rolę w regulowaniu i kształtowaniu kierunków zrównoważonego rozwoju. Raporty obejmują aspekty gospodarcze, społeczne, środowiskowe i polityczne. Znajdują się w nich konkretne rekomendacje dla przedsiębiorstw i rządów, ukierunkowane na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. To praktyczne wskazówki pomagające podmiotom publicznym i prywatnym w podejmowaniu skutecznych działań na rzecz globalnych celów zrównoważonego rozwoju. Raporty Forum Ekonomicznego motywują także do współpracy międzysektorowej i międzynarodowej. Poprzez prezentację danych, analizy i rekomendacji, dokumenty te tworzą platformę do dialogu i wymiany poglądów, co może prowadzić do skuteczniejszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

7. TCFD: Transparentne raportowanie finansowe

TCFD (ang. Task Force on Climate-related Financial Disclosures) stanowi grupę roboczą utworzoną przez Financial Stability Board (FSB) z naciskiem na dostarczanie wytycznych dotyczących raportowania finansowego związanych z klimatem. TCFD stawia sobie za cel dostarczanie narzędzi inwestorom i decydentom, umożliwiając im lepsze zrozumienie ryzyka klimatycznego i jego potencjalnego wpływu na wyniki finansowe przedsiębiorstw. TCFD zachęca do integracji wymagań finansowych i klimatycznych, co ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwom uwzględnienie czynników zrównoważonego rozwoju w swoich strategiach. Działania TCFD wspierają także realizację Agenda 2030 dla Zrównoważonego Rozwoju, szczególnie w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju związanych ze zmianami klimatycznymi. Przejrzyste i kompleksowe raportowanie finansowe stanowi istotny element wspierający globalne wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Podsumowanie – ESG w świetle prawa


ESG, czyli środowiskowe, społeczne i zarządcze podejście do biznesu, stanowi fundamentalny czynnik wpływający na funkcjonowanie organizacji. Implementacja standardów ESG pozwala firmom nie tylko skutecznie zarządzać wyzwaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, lecz także spełniać oczekiwania społeczne, co przekłada się na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Inwestycje w obszarze ESG kształtują lepszą reputację przedsiębiorstw, przyciągają inwestorów i klientów, minimalizując jednocześnie własne ryzyko i generując pozytywny wpływ społeczny.

Rozważając implementację podejścia ESG w organizacji, warto zdawać sobie sprawę z mnogości dokumentów, wytycznych i inicjatyw, które kształtują strategię zarządzania. To nie tylko sposób na rozpoznanie, ale i efektywne rozwiązanie współczesnych problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Przy tym uwzględniając wpływy finansowe i bezpieczeństwo przyszłych pokoleń, firma staje się aktywnym uczestnikiem budowania bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej przyszłości. Kluczowe regulacje ESG stanowią integralną część tego procesu, kierując organizacje ku trajektorii harmonijnego i trwałego rozwoju.

Fundacja IPS wspiera polskie firmy z sektora MŚP


Jesteśmy tam, gdzie potrzebują nas firmy odpowiedzialne społecznie. Szkolimy, wspieramy, integrujemy. Angażujemy przedsiębiorców w akcje charytatywne, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, informujemy o najnowszych regulacjach prawnych z obszaru CSR i ESG.

W ramach współpracy zespołu IPS z wieloma ekspertami, przedsiębiorcami, naukowcami oraz przedstawicielami trzeciego sektora, opracowaliśmy darmową publikację, która stanowi drogowskaz w procesie kształtowania modelu odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem z sektora MŚP i uwzględnia nasze lokalne uwarunkowania i krajowe priorytety.

Zapisz się na nasz newsletter, a jako prezent powitalny, prześlemy na wskazanego maila naszą autorską publikację “Rola MŚP w budowaniu odpowiedzialnego biznesu w Polsce”.

Masz pytania? Napisz na kontakt@fips.pl

Najnowsze aktualności

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Pomaganie jest FAJNE, a uśmiech dziecka, jest jak promień słońca 🌞 Z radością dzielimy się relacją z Dnia Dziecka w Szpitalu Matki Polki w Łodzi, współorganizowanego z Klubem Strzeleckim Bunkier.pro 💙 Dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców, ponad sto dzieci mogło cieszyć się wieloma atr
„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

13 czerwca w Łodzi braliśmy udział w konferencji „Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”. Jako Fundacja IPS zostaliśmy partnerem merytorycznym konferencji.   [gallery columns="5" ids="1689,1694,1695,1692"] Przyszłość logistyki to zrównoważony rozwój i inno