Aktualności

Jak spełnić wymogi dyrektywy CSRD w raporcie ESG? 

Jak spełnić wymogi dyrektywy CSRD w raporcie ESG?
Opublikowano: 18.12.2023

W styczniu 2023 roku Unia Europejska wprowadziła dyrektywę CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), stawiając przed firmami publicznymi i innymi kluczowymi podmiotami nowe wyzwania w zakresie raportowania ESG (Environmental, Social, Governance). To historyczne wydarzenie oznacza radykalne zmiany w podejściu do sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, kształtując nowe standardy, które mają wpływ na przedsiębiorstwa na całym obszarze Unii Europejskiej.

Dyrektywa CSRD, obejmująca około 50 tysięcy przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, narzuca konieczność przygotowania raportów zrównoważonego rozwoju. W rezultacie podążanie drogą przejrzystości wymaga nie tylko skrupulatnej pracy audytorskiej, ale również poniesienia znacznych kosztów. Firmy, aby sprostać nowym wymogom, będą zmuszone do poniesienia olbrzymich nakładów finansowych, co może wywołać dodatkowe wyzwania związane z utrzymaniem rentowności działalności. Dla polskich przedsiębiorstw, te nowe regulacje oznaczają nie tylko potrzebę dostosowania się do bardziej rygorystycznych standardów raportowania, ale również konieczność znaczących inwestycji w proces audytorski oraz spełnianie rosnących oczekiwań dotyczących transparentności i odpowiedzialności. W efekcie, polskie firmy muszą zdawać sobie sprawę, że koszty związane z wdrażaniem nowych przepisów CSRD są nieuniknione i będą miały istotny wpływ na ich strukturę finansową oraz strategię biznesową.

W niniejszym artykule szczegółowo omówimy kluczowe elementy dyrektywy CSRD, analizując, jakie obowiązki niesie dla przedsiębiorstw i jak spełnić te wymagania.

Dyrektywa CSRD


Dyrektywa CSRD, opublikowana 16 grudnia 2022 r. i obowiązująca od 5 stycznia 2023 r., dotyczy sprawozdawczości przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jej głównym celem jest standaryzacja standardów raportowania, szczególnie w zakresie wpływu firm na środowisko, aspekty społeczne oraz inne kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem.

Dyrektywa obejmuje szeroki zakres tematów, takich jak aspekty środowiskowe, społeczne, pracownicze, poszanowanie praw człowieka, a także przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwa zobowiązane są dostarczać bardziej szczegółowych i wszechstronnych informacji dotyczących swoich działań w tych obszarach.

Wprowadzenie dyrektywy ma na celu zwiększenie transparentności, odpowiedzialności i porównywalności raportów przedsiębiorstw. To z kolei umożliwi inwestorom, decydentom politycznym oraz społeczeństwu lepsze zrozumienie wpływu firm na zrównoważony rozwój i podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dyrektywy CSRD zajrzyj do naszych artykułów:

„Nowa dyrektywa CSRD. Jakie zmiany wprowadza?” 

„Dyrektywa CSRD – kluczowe aspekty i wyzwania dla polskich firm” 

„Czy CSR jest obowiązkowy dla MŚP?” 

„Odroczenie standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) dla określonych branż”

Jak spełnić wymogi dyrektywy CSRD w raporcie ESG?


Dyrektywa CSRD stanowi znaczący etap w kształtowaniu standardów raportowania ESG, wprowadzając precyzyjne wymogi dla firm publicznych oraz innych istotnych podmiotów.

Wprowadzenie tych wymogów, choć korzystne dla transparentności i odpowiedzialności, nieuchronnie niesie ze sobą dodatkowe wydatki dla objętych nimi podmiotów. Te koszty stanowią dodatkowe wyzwanie dla firm, które muszą dostosować się do nowych norm raportowania ESG.

Poniżej przedstawiamy kluczowe obowiązki wynikające z dyrektywy CSRD, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w raporcie ESG:

Wyraźne określenie zakresu raportowania

Pierwszym istotnym krokiem dla firm podlegających dyrektywie CSRD jest precyzyjne określenie zakresu raportowania ESG. Wymaga to od przedsiębiorstw zidentyfikowania obszarów istotnych dla ich działań, czyli tych, które mają wpływ na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Przedsiębiorstwa powinny przeprowadzić badanie podwójnej istotności, biorąc pod uwagę zarówno wpływ na własne interesy, jak i na interesy społeczne.

Przykładowo, firma z sektora energetycznego może skoncentrować się na tematach związanych z łagodzeniem zmian klimatu i efektywnym wykorzystaniem zasobów, podczas gdy firma spożywcza może bardziej skupić się na kwestiach związanych z łańcuchem dostaw i zrównoważonym gospodarowaniem zasobami.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Raport ESG nie może być jedynie wewnętrznym dokumentem przedsiębiorstwa. Dyrektywa CSRD wymaga, aby przedsiębiorstwa prowadziły konsultacje z różnymi grupami interesariuszy. Te grupy obejmują inwestorów, dostawców, pracowników, klientów i społeczność lokalną. Konsultacje są kluczowe dla określenia oczekiwań i priorytetów różnych interesariuszy, co umożliwia lepsze dostosowanie raportu do rzeczywistych potrzeb społecznych.

W praktyce firmy przeprowadzają konsultacje w formie ankiet, wywiadów lub warsztatów, co pozwala na zbieranie różnorodnych opinii i uwzględnienie ich w raporcie ESG. Konsultacje te nie tylko spełniają wymogi dyrektywy, ale również przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku firmy i zwiększają zaufanie ze strony interesariuszy.

Wykorzystanie standardów raportowania

Dyrektywa CSRD redefiniuje podejście do standardów raportowania ESG, zwracając uwagę na konieczność stosowania uznanych wytycznych, głównie European Sustainability Reporting Standard (ESRS). To przejście oznacza wycofanie się z dotychczas najczęściej wykorzystywanych standardów, takich jak Global Reporting Initiative (GRI) czy Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

ESRS staje się kluczowym narzędziem w procesie sporządzania raportów ESG, stanowiąc centralny punkt ujednolicenia informacji o działaniach firm w obszarze zrównoważonego rozwoju. Przejście na ESRS niesie ze sobą konieczność dostosowania systemów raportowania, procedur audytorskich i analizy wpływu działań na obszary środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem.

Należyta staranność

Należyta staranność, w kontekście dyrektywy CSRD, stanowi kluczowy element procesu identyfikacji, oceny i zarządzania negatywnymi wpływami działalności przedsiębiorstw na środowisko i społeczeństwo. To kompleksowy proces, który obejmuje zarówno rzeczywiste, jak i potencjalne oddziaływania, mające na celu minimalizację negatywnych konsekwencji oraz odpowiedzialne podejście do działań.

W ramach tego procesu, przedsiębiorstwa muszą zidentyfikować wszelkie aspekty, zarówno wewnętrzne, jak i związane z łańcuchem wartości oraz relacjami biznesowymi, które mogą generować negatywne skutki dla środowiska i ludzi. Priorytetem staje się skuteczne zapobieganie, łagodzenie i rozliczanie się z tych oddziaływań.

Jednym z kluczowych elementów należytej staranności jest zdolność jednostki do wyznaczania priorytetów w działaniach przeciwdziałających negatywnym skutkom. W przypadku, gdy firma nie może skutecznie zaradzić wszystkim potencjalnym oddziaływaniom jednocześnie, proces ten pozwala na hierarchizację działań w oparciu o ich dotkliwość i prawdopodobieństwo wystąpienia.

Instrumenty międzynarodowe, takie jak Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka (https://www.gov.pl/web/polskapomoc/wytyczne-onz-dotyczace-biznesu-i-praw-czlowieka)  oraz Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wytyczne-oecd), stanowią podstawę opisu tego procesu. Przywiązują one wagę do odpowiedzialnego i skrupulatnego podejścia firm do identyfikacji oraz zarządzania wpływami ich działań na środowisko, społeczeństwo i prawa człowieka. Wprowadzenie tych zasad w ramach procesu należytej staranności wpisuje się w globalne dążenia do zrównoważonego rozwoju i etycznego prowadzenia biznesu.

Integracja informacji finansowych

Informacje finansowe w kontekście raportów ESG mają kluczowe znaczenie, zwłaszcza w świetle dyrektywy CSRD i stosowania standardów ESRS. Integracja danych finansowych z aspektami ESG pozwala na holistyczne podejście do raportowania, ukazując zarówno wyniki finansowe firmy, jak i wpływ jej działań na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie.

W ramach standardów ESRS, firma zobowiązana jest nie tylko do przedstawienia informacji dotyczących skutków ESG na wyniki finansowe, ale również do wskazania konkretnych aspektów, takich jak ryzyka i szanse, związane z zależnościami od zasobów naturalnych, ludzkich i społecznych. Te skutki są łącznie określane jako „wpływ, ryzyko i szanse” (IRO), co stanowi kluczowy element podwójnej perspektywy istotności ESRS.

Podczas oceny istotności finansowej, firma musi uwzględnić, jakie ryzyka i szanse wynikają z zastosowania zasobów naturalnych, ludzkich i społecznych. Przykłady tych skutków mogą obejmować awarie przemysłowe, wycieki wrażliwych informacji lub naruszenia praw pracowniczych. Wprowadzenie tych danych do raportów ESG pozwala inwestorom, decydentom politycznym i społeczeństwu na pełniejsze zrozumienie, jak działania przedsiębiorstwa wpływają nie tylko na jego wyniki finansowe, ale także na otaczający je świat. To podejście odzwierciedla zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną, zgodne z najnowszymi standardami i wymogami dyrektywy CSRD.

Niezależność i odpowiedzialność

Wprowadzenie dyrektywy CSRD wprowadza istotną zmianę w zakresie audytu raportów ESG. Firmy będą zobowiązane do przeprowadzania audytów przez niezależnych audytorów. Ta nowa zasada ma na celu zwiększenie wiarygodności i porównywalności informacji zawartych w raportach, co stanowi istotny krok w kierunku poprawy standardów raportowania.

Audyt niezależny zapewnia obiektywną ocenę raportu ESG, co jest kluczowe z perspektywy zaufania interesariuszy. Dodatkowo, wprowadzenie tej zasady może skłonić firmy do jeszcze większej staranności w przygotowywaniu raportów, co przyczyni się do podniesienia jakości raportowania ESG.

Podsumowanie na temat spełniania wymogów dyrektywy CSRD w raporcie ESG


Wdrażanie dyrektywy CSRD to wyzwanie, które jednocześnie otwiera przed przedsiębiorstwami możliwości związane z zrównoważonym rozwojem. Kluczową kwestią dla firm jest pełne zrozumienie i wdrożenie wymogów dyrektywy, zarówno w zakresie samego raportowania, jak i procesów zarządzania danymi. Kluczową rolę odgrywają standardy raportowania, konsultacje z interesariuszami, proces należytej staranności oraz audyt niezależny. Firmy, które podejdą do dyrektywy CSRD z zaangażowaniem i skrupulatnością, mogą nie tylko spełnić nowe wymogi, ale także zdobyć przewagę konkurencyjną poprzez transparentność i zrównoważony rozwój.

Dyrektywa CSRD to odpowiedź na rosnące potrzeby transparentności i odpowiedzialności przedsiębiorstw w kontekście ich wpływu na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Nowe zasady wymagają nie tylko bardziej szczegółowego raportowania, ale także skoncentrowania się na kluczowych obszarach istotnych dla zrównoważonego rozwoju. Jednakże, wraz z wprowadzeniem nowych przepisów, stawiane są przed polskimi firmami nowe wyzwania. Dyrektywa CSRD nakłada obowiązek przygotowywania raportów zrównoważonego rozwoju na około 50 tysięcy przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. To z kolei oznacza, że podążanie ścieżką przejrzystości wymagać będzie skrupulatnej pracy audytorskiej oraz poniesienia znacznych kosztów.

Jak możemy pomóc jako Fundacja IPS?


Fundacja IPS wspiera polskie małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez promowanie postawy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz udostępnianie niezbędnej wiedzy dotyczącej wdrażania praktyk CSR.

Nasz zespół składa się z ekspertów, którzy opracowują konkretne praktyki CSR, oparte na zgromadzonej wiedzy o prowadzonej działalności oraz badaniu obszarów CSR, które harmonizują się z strategią biznesową przedsiębiorstwa, potrzebami społeczności lokalnych oraz możliwościami współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Dzięki współpracy z wieloma ekspertami, przedsiębiorcami, naukowcami oraz przedstawicielami trzeciego sektora, opracowaliśmy darmową publikację, która stanowi nieoceniony przewodnik w procesie kształtowania odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem w sektorze MŚP. Publikacja uwzględnia nasze lokalne uwarunkowania oraz krajowe priorytety, aby wspierać przedsiębiorstwa w budowaniu modelu zarządzania z odpowiedzialnością społeczną.

Masz pytania? Napisz na csr@fips.pl

Najnowsze aktualności

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Pomaganie jest FAJNE, a uśmiech dziecka, jest jak promień słońca 🌞 Z radością dzielimy się relacją z Dnia Dziecka w Szpitalu Matki Polki w Łodzi, współorganizowanego z Klubem Strzeleckim Bunkier.pro 💙 Dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców, ponad sto dzieci mogło cieszyć się wieloma atr
„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

13 czerwca w Łodzi braliśmy udział w konferencji „Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”. Jako Fundacja IPS zostaliśmy partnerem merytorycznym konferencji.   [gallery columns="5" ids="1689,1694,1695,1692"] Przyszłość logistyki to zrównoważony rozwój i inno